Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO SOC TRANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 19440 văn bản

141

Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) Quy trình số: 01 THỦ TỤC: THÀNH LẬP TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC CÔNG LẬP CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TƯ THỤC Trình tự các bước thực hiện Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện Thời gian thực hiện

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2019

142

Quyết định 901/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

soát TTHC; - Trung tâm Phục vụ hành chính công; - Lưu: HC. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Hùng DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG (Kèm theo Quyết định số

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

143

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP); - Phòng Kiểm soát TTHC; - Lưu: HC. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

144

Quyết định 1007/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

145

Quyết định 860/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Văn hóa áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

thủ tục hành chính; - Lưu HC. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Hùng THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC VĂN HÓA ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG (Kèm theo Quyết định số 860 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

146

Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1069/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 10 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI

Ban hành: 10/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2019

147

Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

tỉnh Sóc Trăng (Kèm theo danh mục). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu

Ban hành: 19/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

148

Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

TTHC; - Lưu: HC. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thành Trí QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

149

Quyết định 876/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thành Trí QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) Quy trình số: 01 THỦ TỤC:

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2019

150

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

tỉnh; - Công báo tỉnh; - Htđt: phongkiemtravanban2012@gmail.com; - Lưu: VT, NC, TH, KT, VX, XD, HC. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thành Trí DANH MỤC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG (Ban hành kèm

Ban hành: 11/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

151

Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

HC. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thành Trí QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH SÓC TRĂNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

152

Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng

hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như

Ban hành: 17/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

153

Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kỳ 2014-2018

điện tử tỉnh Sóc Trăng; - Công báo tỉnh; - Lưu: NC, HC. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thành Trí TẬP HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HOÁ 2014 - 2018 (Ban hành kèm theo

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

154

Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

Lưu: HC. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Hùng QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc

Ban hành: 26/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2019

155

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND về biểu giá nước sạch dùng cho sinh hoạt của dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Sóc Trăng cung cấp

dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: - Như Điều 6; - TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

156

Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng; địa chỉ: số 19, đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc trăng. * Bước 2: Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở trong thời hạn 05 làm việc ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

157

Quyết định 3267/QĐ-UBND năm 2018 về Chỉ số cải cách hành chính của các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

CHÍNH CỦA CÁC SỞ NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính

Ban hành: 11/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

158

Quyết định 491/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

soát thủ tục hành chính (VPCP); - Phòng kiểm soát thủ tục hành chính; - Lưu: HC. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Văn Hiểu THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG (Kèm theo Quyết định số 491/QĐ-UBND

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

159

Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 619/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 12 tháng 03 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

160

Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

CHI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH VÀ BAN TƯ VẤN THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.165.134