Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO SOC TRANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 19443 văn bản

121

Thông báo 355/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng do Văn phòng Chính phủ ban hành

BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH SÓC TRĂNG Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng; thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, con em đồng bào dân tộc Khmer; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Cùng dự với Phó Thủ tướng có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân

Ban hành: 11/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2017

122

Quyết định 42/2016/QĐ-UBND về Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đối tượng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

123

Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2016 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Kiểm soát TTHC (VPCP); - TT.TU, TT. HĐND tỉnh; - CT và các PCT.UBND tỉnh; - Các Sở, ngành tỉnh; - Ban Quản lý các KCN tỉnh; - Ban Dân tộc tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Báo Sóc Trăng, Đài PT-TH Sóc Trăng; - Lưu: HC, VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Ban hành: 21/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

124

Quyết định 1289/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

soát thủ tục hành chính; - Trung tâm Phục vụ hành chính công; - Lưu: HC KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thành Trí THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC TRIỂN LÃM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG (Kèm theo Quyết định số

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

125

Quyết định 2936/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc tại Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; - Công an tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, NC. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thành Trí PHỤ LỤC (Kèm theo Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) STT

Ban hành: 30/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

126

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND về dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND, ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm đối với Trung học

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

127

Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

1 Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. - Điện thoại: 02993 879789 2 Thời gian xử lý

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2019

128

Quyết định 1900/QĐ-TTg năm 2016 công nhận xã đảo thuộc tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

TRĂNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2016 và ý kiến của

Ban hành: 04/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

129

Quyết định 776/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 776/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 14 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC

Ban hành: 14/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

130

Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành mới, lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

bộ hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công - số 19 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trục tuyến). - Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

131

Quyết định 1070/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực tài nguyên nước áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

công bố. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 10/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

132

Thông báo 162/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng do Văn phòng Chính phủ ban hành

đất trồng lúa để thực hiện các dự án tại thành phố Sóc Trăng (gồm đầu tư Khu hành chính đô thị tại Phường 4 và Phường 9; đầu tư Khu đô thị mới Hồ Nước Ngọt tại Phường 5 và Phường 6; chợ đầu mối nông sản và dự án Cụm công nghiệp tại Phường 8) và dự án Cụm công nghiệp tại ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành: Giao Bộ Tài nguyên và Môi

Ban hành: 24/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

133

Quyết định 2705/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2705/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

134

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2015/QĐ-UBND do tỉnh Sóc Trăng ban hành

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - TT. TU, TT. HĐND tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - CT, các PCT

Ban hành: 17/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

135

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về triển khai giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do tỉnh Sóc Trăng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Sóc Trăng, ngày 29 tháng 03 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI GIAO DỊCH QUA

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

136

Quyết định 1111/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, tết) hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính; + Bước 2: a. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ: * Nếu hợp lệ thì ra phiếu hẹn. * Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ, kịp

Ban hành: 17/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

137

Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

Tổng số: 07 TTHC PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 1. Thủ tục: Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố

Ban hành: 14/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

138

Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Văn hóa áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); - Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; - Lưu HC.

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

139

Quyết định 937/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP); - Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; - Lưu: HC. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

140

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; - Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh; - HTĐT: sotp@soctrang.gov.vn; - Lưu: NC, HC. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Hùng QUY CHẾ PHỐI HỢP LẬP HỒ SƠ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.38.146