Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO SOC TRANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 19441 văn bản

81

Quyết định 2813/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh ủy Sở TN&MT Thanh tra tỉnh 3 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Kết quả thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 31/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2018

82

Quyết định 491/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN THẠNH TRỊ, TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 07/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2016

83

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

tỉnh Sóc Trăng, chi tiết theo danh mục đính kèm. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2017. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận:

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2017

84

Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2017 về thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp; - Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; - Các Sở, ngành tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Báo Sóc Trăng; - Đài PT-TH tỉnh Sóc Trăng; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tải); - Lưu: NC, HC. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Ban hành: 25/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2017

85

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

Ban hành: 20/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

86

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2017 về thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Sóc Trăng Dành thời lượng và nâng cao chất lượng các chuyên mục, chương trình để tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp Nhân dân hiểu, chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị và thông tin

Ban hành: 15/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2017

87

Kế hoạch 97/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2017

- Các sở, ban ngành tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VX, HC. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Hùng PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN TRIỂN KHAI NĂM 2017 (Kèm theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

88

Quyết định 44/2016/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2017

89

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

và MT, TC; - TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng; - Đại biểu HĐND tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Công báo tỉnh; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Htđt: phongkiemtravanban2012@email.com: - Lưu: VT.

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2017

90

Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng năm 2015

60.860 người, gồm 26 dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2015 - 2020 đáp ứng khoảng 35.139 người (trong đó, thành phố Sóc Trăng có 13 dự án); 23 dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2020 - 2030 đáp ứng khoảng 20.886 người (trong đó, thành phố Sóc Trăng có 06 dự án); dự kiến sẽ quy hoạch nhà ở xã hội theo dự án và nhà ở xã hội do hộ gia đình cá nhân xây dựng nhằm

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

91

Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

tịch nước; - Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; - TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng; - Đại biểu HĐND tỉnh; - TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; - Công báo tỉnh; - Hộp thư: phongkiemtravanban2012@gmail.com - Lưu: VT.

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

92

Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2017 về công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

thay thế Quyết định số 1062/QĐHC-CTUBND ngày 19/8/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi

Ban hành: 22/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

93

Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2017 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2020

Mục tiêu Xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp, hoạt động hỗ trợ thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phù hợp với tình hình phát triển chung của cả nước; đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2017

94

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy định về giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2017. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước; Cục trưởng Cục Thuế Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Ban hành: 27/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

95

Quyết định 981/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Bộ Tư pháp; - Sở KH&ĐT, Sở TC, Sở NV; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, NC. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thành Trí QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Ban hành: 23/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2018

96

Kế hoạch 35/KH-UBND thực hiện Quyết định 103/QĐ-BTP phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại tỉnh Sóc Trăng năm 2018

tại thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ; thực hiện Quyết định số 103/QĐ-BTP ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Sóc Trăng năm 2018; Ủy

Ban hành: 28/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

97

Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND về Kế hoạch dạy nghề năm 2015 tỉnh Sóc Trăng

pháp, Tài chính, KH&ĐT, LĐ-TB&XH; - TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng; - Đại biểu HĐND tỉnh; - TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Mai Khương

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2015

98

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2017

99

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn, tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Xây dựng;

Ban hành: 19/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2017

100

Quyết định 750/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Như trên Điều 3; - Phòng TN&MT huyện MX; - Cổng TTĐT tỉnh; - Lưu: VT, KT TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ

Ban hành: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.251.81