Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO SOC TRANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 19440 văn bản

61

Quyết định 1329/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục chuyên ngành đào tạo cần thu hút tại tỉnh Sóc Trăng năm 2018

1 10 Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng Y tế công cộng Đại học 2 Nha khoa Đại học 1 Y đa khoa Đại học 3 11

Ban hành: 07/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

62

Quyết định 741/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 741/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 28 tháng 3 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH

Ban hành: 28/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

63

Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 Năm 2018 là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 và là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh Sóc Trăng. Do đó, đòi hỏi các ngành, các cấp phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu nhằm thực

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

64

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

phí khác (chi từ nguồn sự nghiệp khoa học, vốn đầu tư phát triển và các nguồn vốn khác) không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này. 2. Đối tượng áp dụng a) Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. b) Các cơ

Ban hành: 28/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2018

65

Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch đào tạo nghề năm 2016 tỉnh Sóc Trăng

Trăng; - Đại biểu HĐND tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thanh Hải

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

66

Quyết định 750/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 750/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 29 tháng 3 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG

Ban hành: 29/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2018

67

Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2018 về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng

Phú; 8. Xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung; 9. Xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung; 10. Phường 4, thành phố Sóc Trăng; 11. Xã Tân Long, thị xã Ngã Năm; 12. Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu. Sau khi phân loại, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 85 xã, phường, thị trấn loại I và 24 xã, phường, thị trấn loại II (Không có xã,

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2018

68

Quyết định 697/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Phòng TN&MT huyện LP; - Cổng TTĐT tỉnh; - Lưu: VT, KT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Văn Hiểu

Ban hành: 22/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

69

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

KIỆN BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật tổ chức

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

70

Quyết định 649/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Phòng TN&MT KS; - Cổng TTĐT tỉnh; - Lưu: VT, KT. T.M ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

71

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị, tổ chức,

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2018

72

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

thể như sau: a) Trên địa bàn thành phố Sóc Trăng a.1. Đối với đất ở đô thị: Hệ số điều chỉnh giá đất (gọi tắt là hệ số) được quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này. Các tuyến đường, đoạn đường, hẻm và các khu vực, vị trí còn lại không quy định tại Phụ lục 1: Hệ số là 1,0. a.2. Đối với đất nông nghiệp - Các thửa đất thuộc

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

73

Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP); - Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; - Lưu: HC, KSTT.

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

74

Quyết định 352/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 352/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 06 tháng 02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2018

75

Quyết định 49/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2017/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 29 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

76

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

nguyên thông thường khai thác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

77

Quyết định 2886/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh Sóc Trăng

002.N/BCS-NLTS Năm Ngày 25/02 năm sau 3 Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp 003.N/BCS-NLTS Năm Ngày 25/02 năm sau 4 Hiện trạng sử dụng đất chia theo huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 14/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2017

78

Quyết định 1130/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

79

Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2017 về thực hiện cải cách hành chính năm 2018 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

trong Nhân dân của các đơn vị. - Có trách nhiệm hướng dẫn kinh phí triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. 7. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình - Chủ động phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ nội dung công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2018

80

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; - TT.TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng; - Đại biểu HĐND tỉnh; - TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.124.77