Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO SOC TRANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 19442 văn bản

41

Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 24 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

42

Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

chính công; - Lưu: HC. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thành Trí THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG (Kèm theo Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

43

Quyết định 3502/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng

của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

44

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

việc ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với người lao động trực tiếp ở cơ sở thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các

Ban hành: 12/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

45

Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2018 thực hiện cải cách hành chính năm 2019 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị mình hàng quý (chậm nhất ngày 01 tháng cuối quý), 6 tháng (chậm nhất ngày 01/6) và năm (chậm nhất ngày 20/11). Riêng đối với các sở chuyên ngành (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình) được phân

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2019

46

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các Sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Công Thương; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - TT.

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

47

Quyết định 2619/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); - Phòng Kiểm soát TTHC; - Lưu: HC.

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

48

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

từng khu vực địa bàn huyện, thị xã và thành phố cụ thể như sau: a) Trên địa bàn thành phố Sóc Trăng a.1. Đối với đất ở đô thị: Hệ số điều chỉnh giá đất (gọi tắt là hệ số) được quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này. Các tuyến đường, đoạn đường, hẻm và các khu vực, vị trí còn lại không quy định tại Phụ lục 1: Hệ số là 1,0. a.

Ban hành: 03/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

49

Quyết định 560/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN THẠNH TRỊ, TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 17/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

50

Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2018 về phát triển nhà ở 05 năm 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

II Vùng nông thôn 68,90 1 Thành phố Sóc Trăng 0,46 2 Thị xã Vĩnh Châu 11,20 3 Thị xã Ngã Năm 8,16 4 Huyện Long Phú

Ban hành: 11/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

51

Quyết định 2134/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách

Ban hành: 24/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

52

Quyết định 2098/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); - Phòng Kiểm soát TTHC; - Lưu: HC. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Ban hành: 22/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

53

Quyết định 1804/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG Lĩnh vực Xúc tiến thương mại 01. Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. - Trình tự thực hiện: + Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký thực hiện chương

Ban hành: 24/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

54

Quyết định 1994/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1994/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 13 tháng 8 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC

Ban hành: 13/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

55

Quyết định 1599/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

56

Quyết định 1911/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 06/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

57

Quyết định 1598/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ một số thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

58

Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Sóc Trăng và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

karaoke (sửa đổi, bổ sung) - Trình tự thực hiện: + Tổ chức, cá nhân gửi đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke tới Trung tâm phục vụ hành chính công - số 19 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến). + Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

59

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

UBND tỉnh; - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - TT.HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Công báo tỉnh; - Email: phongkiemtravanban2012@gmail.com; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Lâm Văn Mẫn

Ban hành: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

60

Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

- Ủy ban thường vụ Quốc hội; - VPCP, VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội (phía Nam); - Ban Công tác đại biểu; - Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; - TT.TU, UBMTTQ tỉnh; - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - TT.HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Công

Ban hành: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.6