Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO SOC TRANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 19442 văn bản

181

Quyết định 2670/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Thi đua khen thưởng áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP); - Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; - Lưu: HC. KT. CHỦ

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2019

182

Quyết định 2669/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

Kiểm soát TTHC; - Lưu: HC. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thành Trí THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH SÓC TRĂNG (Kèm theo Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2019

183

Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND quy định về mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng

tỉnh Sóc Trăng; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Cổng TTĐT, Công báo tỉnh; - Email: Sotp@soctrang.gov.vn; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Lâm Văn Mẫn

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

184

Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019

binh & Xã hội; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - TT.TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Cổng TTĐT; Công báo tỉnh; - Email: Sotp@soctrang.gov.vn; - Lưu: VT.

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

185

Quyết định 137/QĐTC-CTUBND thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng lần thứ II năm 2014

hình tỉnh. 17. Mời bà Trịnh Kim Ngân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 18. Mời ông Nguyễn Thành Duy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn. 19. Mời ông Lý Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 20. Mời ông Lý Thâm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh. 21. Mời ông Đỗ Tấn Hậu, Phó Tổng biên tập Báo Sóc Trăng. Điều 2. 1.

Ban hành: 01/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

186

Quyết định 1232/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục Kiểm soát TTHC (Bộ TP); - phongkstthcsoctrang@gmail.com; - Lưu: HC, XD, VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thành Trí DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG

Ban hành: 23/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

187

Quyết định 1918/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

tục hành chính (VPCP); - Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; - Lưu: HC, KSTT. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Hùng THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG (Công bố kèm theo Quyết định số:

Ban hành: 06/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

188

Quyết định 2671/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Thi đua khen thưởng áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP); - Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; -

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2019

189

Quyết định 746/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

số 854/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. (Kèm theo danh mục). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức,

Ban hành: 28/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

190

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan

Ban hành: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2018

191

Quyết định 809/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 809/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 31 tháng 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

192

Quyết định 184/QĐTC-CTUBND năm 2014 thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Sóc Trăng

tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. Nơi

Ban hành: 28/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

193

Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 906/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 11 tháng 04 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC

Ban hành: 11/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

194

Quyết định 2833/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); - Phòng Kiểm soát TTHC; - Lưu: HC. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thành Trí THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH SÓC TRĂNG (Kèm theo Quyết định số

Ban hành: 26/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

195

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: - Như Điều 5; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Xây dựng; - Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); - TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Cổng TTĐT tỉnh;

Ban hành: 19/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

196

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2010/QĐ-UBND và Quyết định 32/2010/QĐ-UBND do tỉnh Sóc Trăng ban hành

ban hành theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2018. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2018

197

Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 670/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 21 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

198

Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

các cơ quan thông tấn, báo, đài trên địa bàn tỉnh dành thời gian phù hợp phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản hướng dẫn Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. - Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ để xây dựng chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền về

Ban hành: 13/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2016

199

Quyết định 940/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 940/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 14 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ

Ban hành: 14/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

200

Quyết định 791/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 31 tháng 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.190.216