Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO BAC NINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27556 văn bản

1

Quyết định 822/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2019 CỦA THÀNH PHỐ BẮC NINH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

2

Quyết định 780/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

NĂM 2018 CỦA THÀNH PHỐ BẮC NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

3

Quyết định 754/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

ĐẤT NĂM 2017 CỦA THÀNH PHỐ BẮC NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 01/2017/KĐ-CP ngày 06/01/2017 của

Ban hành: 27/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2018

4

Quyết định 403/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá dịch vụ công ích thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh năm 2018

CÔNG ÍCH THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH NĂM 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 về sản xuất và cung ứng

Ban hành: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

5

Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ BẮC NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

6

Quyết định 2088/QĐ-TTg năm 2017 về công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2088/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ BẮC NINH LÀ ĐÔ THỊ

Ban hành: 25/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2017

7

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ BẮC NINH NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; số 177/2013/NĐ-CP ngày

Ban hành: 09/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2017

8

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2017 về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Nhớn, Suối Hoa của Ban quản lý chợ Nhớn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ NHỚN, SUỐI HOA CỦA BAN QUẢN LÝ CHỢ NHỚN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012; Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2017

9

Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030

TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009 của Quốc hội; Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ quốc hội về phân loại đô thị; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 21/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

10

Quyết định 1479/QĐ-UBND năm 2016 Phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh, giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030

TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị; Nghị định số

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2017

11

Quyết định 48/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ các Luật: Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Luật Doanh nghiệp năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số

Ban hành: 31/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

12

Quyết định 57/2012/QĐ-UBND về thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

Ban hành: 15/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2012

13

Quyết định 49/2012/QĐ-UBND về thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối

Ban hành: 01/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

14

Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND17 quy định mức thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 6 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2012

15

Quyết định 369/2014/QĐ-UBND về thành lập khu phố Thanh An, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 369/2014/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 22 tháng 8 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU PHỐ THANH AN,

Ban hành: 22/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

16

Nghị quyết 114/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND17 quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

71/2012/NQ-HĐND17 NGÀY 12/12/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH, THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ THỊ XÃ TỪ SƠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Giá năm 2012; Căn cứ Luật Phí, lệ phí năm 2015; Căn cứ Luật Tổ chức chính

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2018

17

Quyết định 351/2014/QĐ-UBND điều chỉnh và đặt tên đường, tên phố thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đợt III năm 2014

TÊN ĐƯỜNG, TÊN PHỐ THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, ĐỢT III NĂM 2014. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày

Ban hành: 12/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2015

18

Nghị quyết 146/NQ-HĐND17 về điều chỉnh và đặt tên đường, tên phố thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đợt III năm 2014

ĐƯỜNG, TÊN PHỐ THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, ĐỢT III NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 10/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

19

Quyết định 1044/QĐ-TTg năm 2014 công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1044/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ BẮC NINH LÀ ĐÔ THỊ

Ban hành: 25/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

20

Nghị quyết 137/NQ-CP năm 2013 thành lập phường Khắc Niệm, Khúc Xuyên và Phong Khê thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh do Chính phủ ban hành

THUỘC THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thành lập phường Khắc Niệm trên cơ sở toàn bộ 744,73 ha diện tích tự nhiên và 15.654 nhân khẩu của xã Khắc Niệm; thành

Ban hành: 29/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.227.199