Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN6772:2000 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 33701 văn bản

41

Thông tư 111/2006/TT-BTC hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ

Ban hành: 06/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2006

42

Hướng dẫn 131/2000/QLLĐNN về việc thực hiện Quy chế tạm thời về cấp và quản lý chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 131/2000/QLLĐNN Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2000 HƯỚNG DẪN CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ

Ban hành: 06/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

43

Hướng dẫn 01/2000/TVĐX thi hành Quyết định 35/QĐ-CTN về đặc xá năm 2000 do Hội đồng tư vấn đặc xá trung ương ban hành

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẶC XÁ TRUNG ƯƠNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2000/TVĐX Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2000 HƯỚNG DẪN CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẶC XÁ TRUNG ƯƠNG SỐ

Ban hành: 25/02/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

44

Thông báo số 2723/2006/TB-BKHCN về việc chuyển đổi giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ngày 20 tháng 6 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg quy định việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Theo Quyết định này,

Ban hành: 13/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

45

Quyết định 17/2006/QĐ-BKHCN về hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001: 2000 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng

Ban hành: 12/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

46

Chỉ thị 23/2006/CT-UBND đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. Trong những năm gần đây công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đã có bước tiến bộ rõ rệt. Cơ chế "một cửa" được thực hiện ở hầu hết các cơ quan hành chính, thu được nhiều kết quả

Ban hành: 12/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

47

Quyết định 144/2006/QĐ-TTg áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 144/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000

Ban hành: 20/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2006

48

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND về công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 24/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2009

49

Quyết định 64/2000/QĐ-BCN ban hành Quy định về mẫu trình bày các loại văn bản của Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64/2000/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MẪU TRÌNH BÀY CÁC LOẠI

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

50

Quyết định 35/2002/QĐ-BKHCNMT công bố danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

chuẩn chất lượng nước ngầm 4. TCVN 5945-1995 - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải 5. TCVN 6772:2000 - Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt - Giới hạn ô nhiễm cho phép. 6. TCVN 6773:2000 - Chất lượng nước - Chất lượng nước

Ban hành: 25/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

51

Quyết định 2000/2001/QĐ-BTC về việc thực hiện thí điểm chế độ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2000/2001/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỘ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ban hành: 31/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

52

Quyết định 154/2000/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 154/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 154/2000/QĐ-TTG NGÀY 31

Ban hành: 31/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

53

Quyết định 153/2000/QĐ-TTg chuyển nhà máy thuốc lá Cửu Long và nhà máy thuốc lá Đồng Tháp về làm doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 153/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY THUỐC LÁ CỬU LONG VÀ NHÀ MÁY THUỐC

Ban hành: 31/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

54

Chỉ thị 29/2000/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/2000/CT-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN LUẬT DOANH NGHIỆP Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 2000, bước đầu đã

Ban hành: 31/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

55

Quyết định 80/2000/QĐ-UBCK sửa đổi Thông tư 01/1998/TT-UBCK phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 80/2000/QĐ-UBCK Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 80/2000/QĐ-UBCK NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ

Ban hành: 29/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

56

Quyết định 119/2000/QĐ-UB về bộ đơn giá lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/2000/QĐ-UB Bình Phước, ngày 29 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN

Ban hành: 29/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

57

Quyết định 142/2000/QĐ-UB ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 142/2000/QĐ-UB Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ

Ban hành: 29/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2010

58

Thông tư 08/2000/TT-BCN sửa đổi Hướng dẫn cách ghi nhãn hàng hoá là sản phẩm các ngành sản xuất công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2000/TT-BCN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG TƯ

Ban hành: 29/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

59

Quyết định 141/2000/QĐ-UB về phân cấp kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự nghiệp y tế cho ngân sách cấp huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 141/2000/QĐ-UB Ngày 29 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP KINH PHÍ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO,

Ban hành: 29/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

60

Quyết định 78/2000/QĐ-UBCK sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 78/2000/QĐ-UBCK Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỐ

Ban hành: 29/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.157.163