Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN6772:2000 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 33665 văn bản

21

Chỉ thị 02/2007/CT-UBND áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào các cơ quan hành chính nhà nước địa bàn tỉnh Hà Nam

CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỊA BÀN TỈNH Hiện nay, trên phạm vi cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng, công tác cải cách hành chính đã có bước tiến bộ rõ rệt, tuy nhiên, trong quản lý hành chính hiện nay vẫn còn bộc lộ một số khuyết điểm, yếu kém: tiến độ cải cách hành chính còn

Ban hành: 09/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

22

Hướng dẫn 556/ĐK thực hiện Quyết định 01/2007/QĐ-BGTVT Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải áp dụng tiêu chuẩn TCVN 6578:2000TCVN 6580:2000 về số nhận dạng phương tiện (VIN) đối với ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

01/2007/QĐ-BGTVT NGÀY 17/01/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TCVN 6578:2000TCVN 6580:2000 VỀ SỐ NHẬN DẠNG PHƯƠNG TIỆN (VIN) ĐỐI VỚI Ô TÔ, RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC SẢN XUẤT, LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM Để triển khai thực hiện Quyết định số 01/2007/QĐ-BGTVT ngày 17/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc bắt buộc áp

Ban hành: 01/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2012

23

Quyết định 23/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 08/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2007/QĐ-UBND về Quy chế tuyển chọn tổ chức tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2012/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2007/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2007 BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2012

24

Quyết định 118/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 144/2006/QĐ-TTg quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

ĐỊNH SỐ 144/2006/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Ban hành: 30/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2009

25

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2007/QĐ-UBND về Quy chế tuyển chọn tổ chức tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

SỐ 26/2007/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban

Ban hành: 01/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2012

26

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND quy định về chế độ chi đối với hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 111/2006/TT-BTC ngày 06/12/2006 của Bộ Tài chính hướng

Ban hành: 11/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2009

27

Quyết định 494/QĐ-VTLTNN năm 2009 về Quy trình Phục vụ độc giả tại Phòng đọc và Cấp bản sao, chứng thực lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia theo TCVN ISO 9001: 2000 do Cục trưởng Cục Văn thư và Lữu trữ Nhà nước ban hành

TRÌNH PHỤC VỤ ĐỘC GIẢ TẠI PHÒNG ĐỌC VÀ QUY TRÌNH CẤP BẢN SAO, CHỨNG THỰC LƯU TRỮ TẠI CÁC TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA THEO TCVN ISO 9001: 2000 CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 177/2003/QĐ-TTg ngày 01/9/2003 của Thủ tưởng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và

Ban hành: 22/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

28

Quyết định 03/QĐ-BNV năm 2009 sửa đổi Quyết định 1319/QĐ-BNV năm 2008 về thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 giai đoạn 2006-2010 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1319/QĐ-BNV NGÀY 09/10/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ NỘI VỤ TRIỂN KHAI VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Ban hành: 06/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

29

Quyết định 30/2008/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008 - 2010" do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2008 - 2010" UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ

Ban hành: 25/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2010

30

Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông” do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2000 TẠI UBND HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Ban hành: 28/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2008

31

Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế” do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2000 TẠI THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000

Ban hành: 28/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2008

32

Quyết định 2731/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt đề án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2000 TẠI UBND THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống

Ban hành: 08/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

33

Quyết định 42/2007/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2007 - 2010

HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001 : 2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày

Ban hành: 24/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

34

Quyết định 1874/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 16/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

35

Quyết định 1674/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9000 : 2000 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

định số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Hủy bỏ 01 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1. TCVN ISO 9000 : 2000 (ISO 9000 : 2000) Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng Điều 2. Quyết định này có

Ban hành: 14/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

36

Quyết định 26/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân

Ban hành: 13/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2010

37

Quy định 4583/2000/TMĐT về việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA do Bộ Thương mại ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4583/2000/TMĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2000 QUI ĐỊNH CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 4583 TMĐT NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2000 VỀ VIỆC MUA, BÁN Ô TÔ TẠM NHẬP KHẨU CỦA CÁC NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI PHỤC

Ban hành: 16/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

38

Quyết định 138/QĐ-UBND năm 2007 về Kế hoạch thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Bình Định ban hành

DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu

Ban hành: 28/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

39

Nghị quyết 07/2000/HĐND KVI quy định tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ do tỉnh Bắc Kạn ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2000/HĐND KVI Bắc Kạn, ngày 20 tháng 07 năm 2000 NGHỊ QUYẾT V/v quy đỊnh tẠm thỜi chẾ đỘ hỖ

Ban hành: 20/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2015

40

Quyết định 120/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Danh sách và tiến độ triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 tại cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2000 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp

Ban hành: 19/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.10.62