Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 7009-1:2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7193 văn bản

1

Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2016 triển khai TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ISO 9001:2008 của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành ngày 15/09/2015; Căn cứ Thông báo Kết luận số 104/TB-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Hà Giang; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001: 2008 với các nội dung sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Nhằm từng bước

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

2

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2019 về chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp

văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: I. Mục đích, yêu cầu 1. Mục đích - Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2019

3

Quyết định 746/QĐ-BHXH năm 2020 về Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

4

Quyết định 1787/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Định

gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; Căn cứ Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015; Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 37/TTr-SKHCN ngày 18/5/2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban

Ban hành: 29/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

5

Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Sơn La ban hành

337/TTr-KHCN ngày 17/4/2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020 (có Kế hoạch kèm theo) Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở,

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

6

Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2018 về chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn

vị; - Các đơn vị sự nghiệp: 23 đơn vị; (Tổng số 119 cơ quan, đơn vị). 2.2. Tiêu chuẩn áp dụng Áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC CHUYỂN ĐỔI 1. Nội dung chuyển đổi Chuyển đổi các quy trình và hoàn thiện tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ban hành: 05/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

7

Kế hoạch 5722/KH-UBND về đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre năm 2019

THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ 1. Nội dung đánh giá Các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực áp dụng tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh. 2. Phương pháp đánh giá - Đoàn đánh giá thực hiện việc đánh giá thông qua đối chiếu, so sánh các quy trình công việc đã được ban hành. - Kết hợp giữa so

Ban hành: 13/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

8

Quyết định 887/QĐ-UBDT năm 2019 về áp dụng Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Ủy ban Dân tộc

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Ủy ban Dân tộc (có danh mục ban hành kèm theo Quyết định này). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Ban Chỉ đạo ISO, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

9

Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2021

dụng TCVN ISO 9001:2015; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2020

10

Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

dùng trong y tế TCVN 7007:2002 8 Máy gây mê TCVN 7009-1:2002 TCVN 7009-2:2002 TCVN 7009-3:2002 9 Máy thở TCVN 7010-1:2002 TCVN 7010-2:2002 TCVN 7010-3:2002 10

Ban hành: 07/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Quyết định 3199/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ 2 tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7006 : 2002TCVN 7010 : 2002 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Hủy bỏ 02 tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 7006 : 2002 (ISO 7767

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2008

12

Kế hoạch 887/KH-UBND năm 2019 về chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020

chuyển đổi; kịp thời kiểm tra, đôn đốc thực hiện trong quá trình chuyển đổi. - Đến hết năm 2020, 100% các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh chuyển đổi, áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Đối tượng thực hiện Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, xã và các cơ

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

13

Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2019 về xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 theo TCVN 11856:2017 và QCVN 02-30:2018/BNNPTNT

ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 theo TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm và QCVN 02-30:2018/BNNPTNT về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm với những nội dung sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Xây dựng, hoàn

Ban hành: 19/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2019

14

Kế hoạch 132/KH-UBND về duy trì, áp dụng, cải tiến và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Kạn năm 2019, với nội dung sau: I. MỤC TIÊU 1. Đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, TCVN ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công tác chuyên môn, thủ tục hành chính trong công

Ban hành: 19/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

15

Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ Quy trình áp dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Bộ Quy trình (phụ lục đính kèm) áp dụng tại Trung tâm Phục vụ hành

Ban hành: 20/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2018

16

Quyết định 793/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân Tỉnh phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2018

17

Quyết định 1604/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Vĩnh Long

đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Vĩnh Long, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch

Ban hành: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2019

18

Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi áp dụng hệ thống TCVN ISO 9001:2015 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu; Căn cứ công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21.02.2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015; Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 240/TTr- KHCN ngày 05.4.2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi

Ban hành: 08/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

19

Quyết định 58/2002/QĐ-BKHCNMT hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 197: 1985 Kim loại do Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường ban hành

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999, Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ra Quyết đinh hủy bỏ 1 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: TCVN 197: 1985 Kim loại - Phương pháp thử kéo. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Ban hành: 07/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

20

Quyết định 1921/2002/QĐ-BGTVT công bố Danh mục TCVN, TCN bắt buộc áp dụng do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

1921/2002/QĐ-BGTVT ngày 20/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Thứ tự Số hiệu Tên tiêu chuẩn. Nội dung bắt buộc áp dụng Ngày bắt đầu có hiệu lực 1. Tiêu chuẩn toàn xe 1.1. Các tiêu chuẩn an toàn 1 TCVN

Ban hành: 20/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89