Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TAI NGUYEN - MOI TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 106733 văn bản

1

Quyết định 1541/QĐ-TTg năm 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020;

Ban hành: 03/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

2

Quyết định 2923/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định

HÀNH MỚI LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

3

Quyết định 147/QĐ-BCĐNN năm 2011 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển ban hành

BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/QĐ-BCĐNN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2012

4

Thông báo 308/TB-VPCP năm 2015 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 9 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

CUỘC HỌP LẦN THỨ 9 BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN Ngày 20 tháng 8 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển đã chủ trì cuộc họp lần thứ 9 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường

Ban hành: 09/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

Ban hành: 28/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2011

6

Thông báo 343/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 8 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

CUỘC HỌP LẦN THỨ 8 BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN Ngày 14 tháng 8 năm 2014, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển đã chủ trì cuộc họp lần thứ 8 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường

Ban hành: 26/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

7

Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình khung khối ngành Tài nguyên – Môi trường trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

KHỐI NGÀNH TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm

Ban hành: 01/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2010

8

Quyết định 1724/QĐ-BTNMT năm 2013 về Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyênMôi trường

BỘ TÀI NGUYÊNMÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1724/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA

Ban hành: 17/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2013

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

10

Thông báo 423/TB-VPCP năm 2013 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ 7 BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN Ngày 07 tháng 11 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển đã chủ trì cuộc họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi

Ban hành: 19/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2013

11

Quyết định 1876/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013 - 2020 thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN NĂM 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng

Ban hành: 15/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2013

12

Quyết định 13/2004/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên - Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Thành lập Sở Tài nguyên - Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Sở Tài nguyên - Môi trường

Ban hành: 02/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

13

Thông báo 295/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết giai đoạn 2006 - 2011 và triển khai giai đoạn 2012 - 2020 của Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

HẢI TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN 2006 - 2011 VÀ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 CỦA ĐỀ ÁN TỔNG THỂ VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN Ngày 25 tháng 6 năm 2012, tại Thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển đã chủ

Ban hành: 17/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

14

Quyết định 1699/QĐ-TTg năm 2007 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CƠ BẢN TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG BIỂN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”; Căn cứ Quyết

Ban hành: 20/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2008

15

Thông báo 49/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 6 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

CUỘC HỌP LẦN THỨ 6 BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN Ngày 06 tháng 02 năm 2012, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển đã chủ trì cuộc họp lần thứ 6 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường

Ban hành: 16/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2012

16

Quyết định 122/QĐ-TTg -2007 bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG BIỂN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020; Căn

Ban hành: 25/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2007

17

Quyết định 889/QĐ-TTg năm 2006 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Thủ tướng chính phủ ban hành

TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020; Xét đề nghị của Bộ

Ban hành: 22/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2006

18

Quyết định 11/2006/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường do Tỉnh Hậu Giang ban hành

QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BTN&MT-BNV ngày

Ban hành: 26/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

19

Quyết định 876/QĐ-UBND năm 2006 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài Nguyên - Môi trường Quảng Ninh

QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊNMÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH” UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; - Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Tài nguyênMôi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

Ban hành: 23/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

20

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2007/QĐ-UBND quy định thủ tục hành chính đang áp dụng tại Phòng Tài nguyên - Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

21/QĐ-UBND-ĐA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Xét đề nghị của ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng Phòng Tài nguyênMôi trường quận Tân Bình tại Tờ trình số 24/TTr-TNMT(MT) ngày 06/7/2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay sửa

Ban hành: 14/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60