Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TAI CHINH NHA NUOC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 143303 văn bản

1

Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật tổ chức

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2017

2

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước do tỉnh Bình Phước ban hành

đỐi vỚi các QuỸ tài chính nhà nƯỚc ngoài ngân sách nhà nưỚc. Trong những năm qua, nhiều quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (quỹ tài chính ngoài NSNN) đã được thành lập, góp phần tích cực trong huy động tập trung nguồn lực tài chính của xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và cùng với ngân sách nhà nước giải quyết tốt

Ban hành: 16/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

3

Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Trong những năm qua, nhiều quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (quỹ tài chính ngoài NSNN) được thành lập ở Trung ương và địa phương, góp phần tích cực trong huy động tập trung nguồn lực tài chính của xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và cùng với ngân sách nhà nước giải quyết tốt

Ban hành: 27/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2015

4

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh Quảng Bình ban hành

LÝ ĐỐI VỚI CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Trong những năm qua, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (quỹ tài chính ngoài NSNN) được thành lập ở tại địa phương đã góp phần trong việc huy động tập trung nguồn lực tài chính của xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và cùng với ngân sách nhà nước giải

Ban hành: 02/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2015

5

Thông tư 225/2010/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 225/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆN TRỢ

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2011

6

Thông tư 32/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho các Hội do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 32/2005/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGUỒN VIỆN TRỢ

Ban hành: 26/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

7

Thông tư 111/2008/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 82/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

12/7/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NƯỚC NGOÀI THUỘC NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính

Ban hành: 24/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2008

8

Chỉ thị 19/2008/CT-UBND về quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NƯỚC NGOÀI THUỘC NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Thực hiện Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài

Ban hành: 04/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2008

9

Thông tư 109/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 109/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆN TRỢ PHI CHÍNH

Ban hành: 10/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2007

10

Thông tư 82/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 82/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 12  tháng 7  năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆN TRỢ KHÔNG

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2007

11

Thông tư 70/2001/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại do Bộ Tài Chính ban hành

DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20/3/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật

Ban hành: 24/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

12

Thông tư 22/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại do Bộ Tài chính ban hành

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚINGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI Thi hành Luật Ngân sách nhà nước đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20/3/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách nhà nước số 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật

Ban hành: 26/02/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

13

Thông tư 30-TC/VT-1997 về chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại do Bộ Tài chính ban hành

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI. Thi hành Luật Ngân sách nhà nước đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20/3/1996 và Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước

Ban hành: 12/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

14

Thông tư 22-TC/VT năm 1995 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Tài chính ban hành

ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20 - CP ngày 15-3-1994 về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, Nghị định số 177 - CP ngày 20-10-1994 về điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng. Các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức dưới hình thức hoàn lại thực

Ban hành: 20/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

15

Thông tư 87-TC/VT năm 1994 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ (NGO) do Bộ Tài chính ban hành

trợ phát triển chính thức; Sau khi trao đổi thống nhất với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Văn phòng Chính phủ và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ (NGO) như sau: I- NGUYÊN TẮC CHUNG 1- Viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ

Ban hành: 27/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

16

Thông tư 15-TC/VT năm 1991 quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với các nguồn tiền và hàng viện trợ quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGUỒN TIỀN VÀ HÀNG VIỆN TRỢ QUỐC TẾ Thi hành quyết định số 142/HĐBT ngày 10-5-1990 của Hội đồng Bộ trưởng, để thực hiện chức năng quản lý tài chính Nhà nước đối với các nguồn viện trợ (bằng tiền tệ và bằng hàng hoá) của các tổ chức quốc tế (gồm viện trợ của các Chính phủ, các tổ chức liên Chính phủ,

Ban hành: 15/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

17

Thông tư 27/1997/TC-VT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với việc quay vòng vốn của hoạt động tiếp thị xã hội các loại bao cao su và phương tiện tránh thai do Bộ Tài chính ban hành

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC QUAY VÒNG VỐN CỦA HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ XÃ HỘI CÁC LOẠI BAO CAO SU VÀ PHƯƠNG TIỆN TRÁNH THAI Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 15/3/1994 của Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển

Ban hành: 23/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

18

Thông tư liên tịch 13-LB năm 1978 quy định chiết xuất thương nghiệp của ngành dược phẩm và chế độ thu tài chính nhà nước đối với ngành dược phẩm do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành.

NGÀNH DƯỢC PHẨM VÀ CHẾ ĐỘ THU TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGÀNH DƯỢC PHẨM Căn cứ vào quyết định số 140-CP ngày 13-9-1968 của Hội đồng Chính phủ về việc cải tiến chế độ thu tài chính và chế độ phân phối lợi nhuận xí nghiệp quốc doanh; và căn cứ vào thông tư số 165-TTg ngày 21-3-1978 của Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung và thống nhất chế độ

Ban hành: 07/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

19

Luật ngân sách nhà nước 2015

chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp trung ương. 16. Phân cấp quản lý ngân sách là việc xác định phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách trong việc quản lý ngân sách nhà nước phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội. 17. Quỹ dự trữ tài chính là quỹ của Nhà nước, hình

Ban hành: 25/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

20

Luật Kiểm toán nhà nước 2015

; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động kiểm toán nhà nước. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Kiểm toán nhà nước. 2. Cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. 3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán nhà nước. Điều 3. Giải

Ban hành: 24/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129