Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quy định 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 134264 văn bản

1

Kết luận 57/KL-TW năm 2013 thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 57-KL/TW Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2013 KẾT LUẬN VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2013

2

Quy định 55-QĐ-TW năm 2016 về việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 55-QĐ/TW Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016 QUY ĐỊNH CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ MỘT SỐ VIỆC CẦN LÀM NGAY ĐỂ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ NÊU GƯƠNG CỦA CÁN

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

3

Quy định 86-QĐ/TW năm 2017 giám sát trong Đảng do Ban Chấp hàng Trung ương ban hành

Tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Quy định giám sát trong Đảng tùy nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm để xem xét, xử lý theo quy định. Điều 17. Trách nhiệm tổ chức thực hiện và chấp hành Quy định 1- Quy định này thay thế Quy chế giám sát trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 21/3/2012 của Bộ

Ban hành: 01/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2017

4

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND Quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2016/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2016

5

Quy định 85-QĐ/TW năm 2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 85-QĐ/TW Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN CỦA CÁN BỘ THUỘC DIỆN BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2017

6

Quy định 66-QĐ/TW năm 2017 về thể loại, thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 66-QĐ/TW Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017 QUY ĐỊNH VỀ THỂ LOẠI, THẨM QUYỀN BAN HÀNH VÀ THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG - Căn cứ Điều lệ Đảng; -

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2017

7

Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 29-QĐ/TW Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016 QUY ĐỊNH THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban

Ban hành: 25/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

8

Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 30-QĐ/TW Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016 QUY ĐỊNH THI HÀNH CHƯƠNG VII VÀ CHƯƠNG VIII ĐIỀU LỆ ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ

Ban hành: 26/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2016

9

Quyết định 57/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình 135 thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI

Ban hành: 23/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

10

Quyết định 57/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 12 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2016

11

Quyết định 57/QĐ-UBND năm 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ ngày 01/01/2007 đến ngày 15/12/2012 hết hiệu lực thi hành

- Lưu VT, NC. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Duy Cường DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2007 ĐẾN NGÀY 15/12/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 18

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

12

Quyết định 57/2015/QĐ-UBND về mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2015/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2016

13

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định có nội dung quy định về phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Kể từ ngày 01/01/2017 thực hiện theo Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính 5 Quyết định số 1670/2007/QĐ-UBND 22/8/2007 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Luật Phí và lệ phí

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

14

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 72/2014/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ không ghi rõ diện tích đất ở (hoặc thổ cư) nếu thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18/12/1980 thì diện tích đất ở được công nhận bằng 05 (năm) lần hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 2 Điều 3 quy định kèm theo Quyết định số 72/2014/-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2017

15

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hà Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2016/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 21 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ

Ban hành: 21/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

16

Quy định 270-QĐ/TW năm 2014 về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

sao. V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 24. Quy định này thay thế Quyết định số 20-QĐ/TW, ngày 23/9/1987 của Ban Bí thư về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 210-QĐ/TW, ngày 6/3/2009 của Ban Bí thư về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trái với nội dung Quy định này đều bãi bỏ.

Ban hành: 06/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

17

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND Quy định quản lý việc tạm trú của người nước ngoài tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

chuyên gia nước ngoài trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Bãi bỏ Khoản 5, Điều 6 Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/-UBND ngày 07/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

18

Quyết định 273/QĐ-TW năm 2015 về Quy chế quản lý, sử dụng và bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nơi nhận: - Như Điều 2, - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, - Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. T/M BAN BÍ THƯ Lê Hồng Anh QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ MẠNG THÔNG TIN DIỆN RỘNG CỦA ĐẢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 273-QĐ/TW, ngày 03-3

Ban hành: 03/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

19

Quy định 271/QĐ-TW năm 2014 về Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài trực thuộc Đảng ủy ngoài nước do Ban chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 271-QĐ/TW Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ ĐỘNG HOẠT ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI TRỰC THUỘC ĐẢNG

Ban hành: 27/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

20

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý Khu công nghiệp Lộc Sơn tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2016/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 09 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KHU

Ban hành: 09/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status