Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 29108 văn bản

161

Quyết định 1271/-BYT năm 2016 Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1271/-BYT ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng a) Phạm vi Điều chỉnh Quyết định này hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 07/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2016

162

Quyết định 2180/-TTg năm 2015 về thưởng công trình phúc lợi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiêu biểu trong phòng trào xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Căn cứ Quyết định số 491/-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu

Ban hành: 05/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2016

163

Quyết định 20/2015/-TTg sửa đổi Quyết định 46/2009/-TTg quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội

QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2009/-TTG NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ, BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT, BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG THUỘC BỘ Y TẾ, CÁC PHÒNG BẢO VỆ SỨC KHỎE TRUNG ƯƠNG 1, 2, 2B, 3 VÀ 5, KHOA A11 BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 VÀ KHOA A11 VIỆN Y HỌC CỔ

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2015

164

Quyết định 3140/-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

18 (mười tám) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tại các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình: Số 1847/-UBND ngày 17/8/2009; số 111/-UBND ngày 10/01/2012; số 1410/-UBND ngày 22/6/2012 (có Phụ lục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều

Ban hành: 02/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

165

Quyết định 67/2011/-TTg về Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 67/2011/-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ) Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định nguyên tắc quản lý, thẩm quyền quyết định và trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại của Ủy ban

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

166

Quyết định 84/2007/QĐ-TTg về phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

thống đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Điều 5. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008. Bãi bỏ quy định về thu tiền thuê sử dụng cơ sở hạ tầng đường sắt ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Điều 6. Tổ chức thực hiện 1.

Ban hành: 11/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

167

Quyết định 2468/-TTg năm 2015 về Phê duyệt Đề án Phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tháng 7 năm 2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyban hành và thay thế Quyết định số 239/2005/-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng

Ban hành: 29/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2016

168

Quyết định 94/-UBND-HC về giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và vốn nước ngoài (ODA) do tỉnh Đồng Tháp ban hành

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU VÀ VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1989/-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

169

Quyết định 2770/-BKHCN năm 2016 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm

Ban hành: 29/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2016

170

Quyết định 1789/-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ủy viên. Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương 1. Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1557/-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Chỉ đạo, đôn đốc,

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2012

171

Quyết định 1000/-UBND năm 2016 công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của Sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2011-2020; Căn cứ Quyết định số 2638/-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 2491/-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách

Ban hành: 27/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2016

172

Quyết định 260/-UBND về phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho đề tài, dự án từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2017 do tỉnh Ninh Bình ban hành

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHO CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Thực hiện Quyết định số 2577/-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

173

Quyết định 603/-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới; bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn Cao THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 603/-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) Phần I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

174

Quyết định 1829/-TTg năm 2012 phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Vận tải ô tô Việt Nam. Điều 2. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 1486/-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

175

Quyết định 28/-BTĐKT năm 2014 quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG TRƯỞNG BAN, BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG Căn cứ Quyết định số 59/2009/-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực

Ban hành: 10/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

176

Quyết định 01/QĐ-BCĐ năm 2016 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020

BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2016-2020 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 398/-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

177

Quyết định 1198/-MTTW-ĐCT Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Điều 14. Hiệu lực thi hành Quy chế này thay thế Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” ban hành kèm theo Quyết định số 901/-MTTW ngày 25/4/2011 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Điều 15. Trách nhiệm thi hành Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2017

178

Quyết định 92/-UBND ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứBan chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biêu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tỉnh Bắc Ninh

phương năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Hội nghị lần thứBan Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết số 04-NQ/TW); Căn

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2017

179

Quyết định 25-QĐ/TW năm 2006 ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng khoá X do Bộ Chính trị ban hành

). Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hướng dẫn kèm theo Quyết định này thay thế Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 10-QĐ/TW, ngày 25-9-2001 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX. TM. BỘ CHÍNH TRỊ Trương Tấn Sang HƯỚNG DẪN THỰC

Ban hành: 24/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2007

180

Quyết định 38-QĐ/TW năm 1988 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Ban Nội chính Trung ương do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 38-QĐ/TW Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG, I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN NỘI CHÍNH

Ban hành: 06/01/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status