Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31454 văn bản

1

Quyết định 84/QĐ-TW năm 2003 quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp do Ban chấp hành Trung ương ban hành

Quyết định số 84-QĐ/TW ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng) I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng. 1. Quy định này áp dụng đối với các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở ở xã, phường, thị trấn; chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở và các cấp trên cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức; tổ chức đảng cấp

Ban hành: 01/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

2

Quyết định 99-QĐ/TW năm 2017 về hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

HƯỚNG DẪN KHUNG ĐỂ CÁC CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng) Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về

Ban hành: 03/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2017

3

Quyết định 221-QĐ/TW năm 2013 quy định trách nhiệm của các ban đảng Trung ương tham gia giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bộ Chính trị ban hành

THẨM QUYỀN CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI và Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI; - Căn cứ Quyết định số 46-QĐ/TW, ngay 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

4

Quyết định 198-QĐ/TW năm 2013 Quy chế về quan hệ công tác giữa Ban cán sự đảng Chính phủ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương, các ban đảng Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

CHẾ VỀ QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ VỚI CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, VỚI CÁC ĐẢNG ĐOÀN, BAN CÁN SỰ ĐẢNG, ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG, CÁC BAN ĐẢNG TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC TỈNH ỦY, THÀNH ỦY TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 198-QĐ/TW, ngày 18-9-2013 của Bộ Chính

Ban hành: 18/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

5

Quyết định 243-QĐ/TW năm 2014 về Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI và Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI; - Căn cứ Quyết định số 162-QĐ/TW và Quy định số 163-QĐ/TW, ngày

Ban hành: 04/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

6

Quyết định 189-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 189-QĐ/TW Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG - Căn cứ Điều

Ban hành: 10/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

7

Quyết định 263/QĐ-TW năm 2014 xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 263/QĐ-TW Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014 QUY ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT TỔ CHỨC ĐẢNG VI PHẠM - Căn cứ Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

8

Quyết định 244-QĐ/TW năm 2014 về Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện Quy chế. 3- Quy chế này thay thế Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành kèm theo Quyết định số 220-QĐ/TW, ngày 17-4-2009 của Bộ Chính trị khoá X và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TỔNG BÍ THƯ Nguyễn Phú

Ban hành: 09/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

9

Quyết định 273/QĐ-TW năm 2015 về Quy chế quản lý, sử dụng và bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nơi nhận: - Như Điều 2, - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, - Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. T/M BAN BÍ THƯ Lê Hồng Anh QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ MẠNG THÔNG TIN DIỆN RỘNG CỦA ĐẢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 273-QĐ/TW, ngày 03-3-2015

Ban hành: 03/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

10

Quyết định 269-QĐ/TW năm 2014 thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động của cơ quan đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI; Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01-7-2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử của Quốc hội

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

11

Quyết định 112-QĐ/TW năm 2012 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Đối ngoại Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

nhiệm vụ, quy chế phối hợp và theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Điều 5. Điều khoản thi hành Quyết định này thay thế Quyết định số 96-QĐ/TW, ngày 22-10-2007 của Bộ Chính trị khóa X về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Đối ngoại Trung ương và có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Đối ngoại Trung ương, các tỉnh ủy, thành

Ban hành: 04/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

12

Quyết định 260-QĐ/TW năm 2014 về Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2015 - 2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 (Kèm theo Quyết định số 260-QĐ/TW, ngày 01-10-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng) A- MỤC TIÊU I- Mục tiêu năm 2015 1- Xây dựng trung tâm dữ liệu chung, thống nhất của mỗi tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng để kết nối mạng thông

Ban hành: 01/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

13

Quyết định 80-QĐ/TW năm 2012 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 80-QĐ/TW Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG - Căn cứ Điều lệ Đảng; -

Ban hành: 10/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2015

14

Quyết định 238-QĐ/TW năm 2014 về Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương; Quyết định số 200-QĐ/TW, ngày 02-10-2013 của Ban Bí thư ban hành “Quy chế về quan hệ công tác giữa ban cán sự đảng bộ, ngành với bộ trưởng, thủ trưởng ngành; với đảng ủy cơ quan bộ, ngành, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung

Ban hành: 04/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

15

Quyết định 224-QĐ/TW năm 2014 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 224-QĐ/TW Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH - Căn

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2014

16

Quy định 271/QĐ-TW năm 2014 về Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài trực thuộc Đảng ủy ngoài nước do Ban chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 271-QĐ/TW Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ ĐỘNG HOẠT ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI TRỰC THUỘC ĐẢNG

Ban hành: 27/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

17

Quyết định 321-QĐ/TW năm 2010 về Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 321-QĐ/TW Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ

Ban hành: 06/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

18

Quyết định 171-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 171-QĐ/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2013 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI -

Ban hành: 07/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

19

Quyết định 168-QĐ/TW năm 2013 về Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; - Căn cứ Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 03-10-2011 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; -

Ban hành: 04/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

20

Quyết định 267-QĐ/TW năm 2014 sửa đổi nội dung liên quan đến khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Hướng dẫn vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

VIÊN TRONG HƯỚNG DẪN SỐ 01-HD/TW, NGÀY 05-01-2012 CỦA BAN BÍ THƯ - Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (số 45-QĐ/TW, ngày 01-11-2011); - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI; - Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status