Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 29489 văn bản

1

Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT về Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

NON TƯ THỤC (Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /2008/QĐ/BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục, bao gồm: Thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ

Ban hành: 25/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2008

2

Quyết định 6239/QĐ-BGDĐT năm 2016 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bộ GDĐT; - Lưu: VT, PC (20b). KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Mạnh Hùng KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2017 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC (Ban hành kèm theo Quyết định số 6239/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) I. MỤC

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

3

Quyết định 1224/QĐ-BGDĐT năm 2017 Quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1224/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN TRONG MÔI

Ban hành: 07/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2017

4

Quyết định 2245/-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

30/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức hoạt động của trường MN tư thục được ban hành thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức hoạt động trường Mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

5

Quyết định 6293/QĐ-BGDĐT năm 2015 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 1928/-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt

Ban hành: 29/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

6

Quyết định 733/QĐ-BGDĐT năm 2017 Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Căn cứ Quyết định số 2763/QĐ-BGDĐT ngày 11/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Biên

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2017

7

Quyết định 4996/QĐ-BGDĐT năm 2016 Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

ĐẲNG GIỚI CỦA NGÀNH GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 2351/-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

8

Quyết định 2623/QĐ-BGDĐT năm 2016 kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2623/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Thực hiện Quyết định số 2361/-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016- 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

9

Quyết định 1102/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

ĐỀ ÁN 896 NĂM 2016 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 896/-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

10

Quyết định 25/2008/QĐ-BGDĐT về mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 25/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MẪU BẢN SAO

Ban hành: 05/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2008

11

Quyết định 6296/QĐ-BGDĐT năm 2015 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHỤ LỤC CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 6296 /QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nội dung Nhiệm vụ Sản phẩm/hoạt động Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

Ban hành: 29/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2016

12

Quyết định 371/-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số: 371 /-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên) TT Số hồ TTHC Tên TTHC Tên VBQPPL bãi bỏ

Ban hành: 25/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

13

Quyết định 957/QĐ-BGDĐT giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2017 (Kèm theo Quyết định số: 957/QĐ-BGDDT ngày 27 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cụm thi số 1 – Tại Thành phố Hà Nội Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội. Đơn vị phối hợp: - Đại học Quốc gia Hà Nội; - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; - Trường Đại học Hà Nội; -

Ban hành: 27/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

14

Quyết định 1349/QĐ-BGDĐT năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nghĩa THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 1349 /QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ GDĐT) PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và

Ban hành: 20/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

15

Quyết định 2704/QĐ-BGDĐT năm 2016 công nhận tỉnh Lạng Sơn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Căn cứ Quyết định số 239/-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015”; Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

16

Quyết định 580/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2015 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 1928/-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê

Ban hành: 26/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

17

Quyết định 1893/QĐ-BGDĐT năm 2016 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1893/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM

Ban hành: 03/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2016

18

Quyết định 2005/QĐ-BGDĐT năm 2016 Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2005/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ GIÁO

Ban hành: 14/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

19

Quyết định 2833/QĐ-BGDĐT năm 2014 tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2833/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH TẠM DỪNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA ĐỐI VỚI CÁC

Ban hành: 07/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

20

Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 81 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1. Văn bản này quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo. 2. Các tiêu chuẩn quy định

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status