Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31100 văn bản

1

Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT về Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

NON TƯ THỤC (Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /2008/QĐ/BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục, bao gồm: Thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ

Ban hành: 25/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2008

2

Quyết định 6239/QĐ-BGDĐT năm 2016 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bộ GDĐT; - Lưu: VT, PC (20b). KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Mạnh Hùng KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2017 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC (Ban hành kèm theo Quyết định số 6239/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) I. MỤC

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

3

Quyết định 2378/QĐ-BGDĐT Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bộ GD&ĐT; - Lưu: VT, PC(4). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Mạnh Hùng KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 896 NĂM 2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 2378/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Thực hiện

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

4

Quyết định 1224/QĐ-BGDĐT năm 2017 Quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1224/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN TRONG MÔI

Ban hành: 07/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2017

5

Quyết định 2245/-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

30/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức hoạt động của trường MN tư thục được ban hành thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức hoạt động trường Mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

6

Quyết định 6293/QĐ-BGDĐT năm 2015 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 1928/-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt

Ban hành: 29/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

7

Quyết định 733/QĐ-BGDĐT năm 2017 Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Căn cứ Quyết định số 2763/QĐ-BGDĐT ngày 11/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Biên

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2017

8

Quyết định 4996/QĐ-BGDĐT năm 2016 Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

ĐẲNG GIỚI CỦA NGÀNH GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 2351/-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

9

Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT năm 2017 khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2071/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC ĐỐI

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

10

Quyết định 4224/QĐ-BGDĐT năm 2017 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4224/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ TRƯỞNG CÁC THỨ

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

11

Quyết định 25/2008/QĐ-BGDĐT về mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 25/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MẪU

Ban hành: 05/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2008

12

Quyết định 2161/QĐ-BGDĐT năm 2017 Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 (Kèm theo Quyết định số 2161/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) Mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch Phân công trách nhiệm 4.1. Đến năm 2030, đảm bảo tất cả các trẻ em gái trai hoàn thành giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

13

Quyết định 2380/QĐ-BGDĐT năm 2017 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tư pháp; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Lưu: VT, PC (03). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Văn Ga THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Kèm theo Quyết định số 2380/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 7

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

14

Quyết định 2623/QĐ-BGDĐT năm 2016 kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

DỤC (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2623/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Thực hiện Quyết định số 2361/-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016- 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

15

Quyết định 1102/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

ĐỀ ÁN 896 NĂM 2016 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 896/-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

16

Quyết định 2233/QĐ-BGDĐT năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2233/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2017

17

Quyết định 6296/QĐ-BGDĐT năm 2015 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHỤ LỤC CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 6296 /QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nội dung Nhiệm vụ Sản phẩm/hoạt động Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

Ban hành: 29/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2016

18

Quyết định 2206/QĐ-BGDĐT năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 2206/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện A. Thủ tục hành chính cấp

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

19

Quyết định 957/QĐ-BGDĐT giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2017 (Kèm theo Quyết định số: 957/QĐ-BGDDT ngày 27 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cụm thi số 1 – Tại Thành phố Hà Nội Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội. Đơn vị phối hợp: - Đại học Quốc gia Hà Nội; - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; - Trường Đại học Hà Nội; -

Ban hành: 27/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

20

Quyết định 1349/QĐ-BGDĐT năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thị Nghĩa THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 1349 /QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ GDĐT) PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo

Ban hành: 20/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status