Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 30-HDBT 1981 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 1563 văn bản

61

Quyết định 146-HĐBT năm 1982 sửa đổi Quyết định 25-CP năm 1981 về một số chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số: 146-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 146-HĐBT NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 1982 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 25-CP NGÀY 21-1-1981 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Quyết định số 25-CP được ban hành hơn một năm qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực; phát

Ban hành: 25/08/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

62

Quyết định 01-HĐBT năm 1981 về việc ấn định thời gian bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, xã, phường, thị trấn do Hội đồng Chính phủ ban hành

01-HDBT,Quyết định 01-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Hội đồng nhân dân xã,Hội đồng nhân dân huyện,Hội đồng nhân dân thành phố thuộc tỉnh,Hội đồng nhân dân thị xã,Hội đồng nhân dân quận,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/07/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

63

Quyết định 134-HĐBT năm 1981 về công tác tín dụng, tiền tệ, thanh toán của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chủ trương sửa đổi hệ thống giá bán buôn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

134-HDBT,Quyết định 134-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Công tác tín dụng,Công tác tiền tệ,Công tác thanh toán ngân hàng,Hệ thống giá bán buôn,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm

Ban hành: 13/11/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

64

Quyết định 69-HĐBT năm 1981 về việc chia một số xã để thành lập các xã mới của các huyện Cầu ngang, Trà Cú, Long Hồ thuộc tỉnh Cửu Long do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

69-HDBT,Quyết định 69-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập xã,Chia xã,Huyện Cầu Ngang,Huyện Long Hồ,Huyện Trà Cú,Tỉnh Cửu Long,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 69-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 1981

Ban hành: 15/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

65

Quyết định 64-HĐBT năm 1981 về việc mở rộng thành phố Huế, thị xã Đông Hà và phân vạch lại địa giới các huyện Hương Điền, Triệu Hải thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng bộ trưởng ban hành

64-HDBT,Quyết định 64-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới huyện,Thành phố Huế,Thị xã Đông Hà,Tỉnh Bình Trị Thiên,Mở rộng thành phố,Huyện Hương Điền,Huyện Triệu Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64-HĐBT

Ban hành: 11/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

66

Quyết định 45-HĐBT năm 1981 về việc chia hai huyện An Sơn và Ninh Hải thành thị xã Phan Rang-Tháp Chàm và các huyện Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

45-HDBT,Quyết định 45-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Ninh Hải,Chia huyện,Thị xã Phan Rang-Tháp Chàm,Huyện Ninh Phước,Huyện Ninh Sơn,Huyện An Sơn,Tỉnh Thuận Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 01/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

67

Quyết định 245-CT năm 1981 về cờ thưởng trong kế hoạch 5 năm 1981-1985 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 245-CT NGÀY 7-11-1981 VỀ VIỆC CỜ THƯỞNG TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM (1981 - 1985). CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Xét đề nghị của Ban thi đua trung ương trong công văn số 139-TĐ ngày 30/9/1981, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định việc thưởng cờ luân lưu của Hội đồng Bộ

Ban hành: 07/11/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

68

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND công bố Danh mục các văn bản về đất đai ban hành từ năm 1981 đến năm 2004 đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH TỪ NĂM 1981 ĐẾN NĂM 2004 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 07/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

69

Quyết định 30/2010/QĐ-UBND quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho thời kỳ 2011–2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/2010/QD-UBND,Quyết định 30 2010,Tỉnh Gia Lai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2010/QĐ-UBND Pleiku, ngày 20 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 20/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2017

70

Quyết định 67-HĐBT năm 1992 về việc thành lập thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ HỒNG LĨNH THUỘC TỈNH HÀ TĨNH HỘI DỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở: thị trấn Hồng

Ban hành: 02/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

71

Quyết định 326-HĐBT năm 1992 về việc điều chỉnh các mức bằng tiền về thuế môn bài do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

326-HDBT,Quyết định 326-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh mức thuế môn bài,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 326-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1992

Ban hành: 14/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2011

72

Quyết định 312-HĐBT năm 1992 sửa đổi Điều 79 Nghị định 28-HĐBT hướng dẫn Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Hội đồng bộ trưởng ban hành

1992 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 79 CỦA NGHỊ ĐỊNH 28-HĐBT NGÀY 6 THÁNG 2 NĂM 1991. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 29 tháng 12 năm 1987 và Luật sửa đổi bổ sung Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 30 tháng 6

Ban hành: 21/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

73

Quyết định 125-HĐBT năm 1992 về đặt Tổng Công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam trực thuộc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

125-HDBT,Quyết định 125-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 125-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 14/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

74

Quyết định 62-HĐBT năm 1988 về việc phân chia địa giới hành chính một số xã của huyện Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

VIỆC PHÂN CHIA ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN CẨM PHẢ TỈNH QUẢNG NINH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981 Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban

Ban hành: 16/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

75

Quyết định 121-HĐBT năm 1989 về việc phân vạch lại địa giới hành chính xã Hữu Liên của huyện Chi Lăng thuộc tỉnh Lạng Sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

121-HDBT,Quyết định 121-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới hành chính,Phân vạch địa giới thị xã,Huyện Chi Lăng,Tỉnh Lạng Sơn,Xã Hữu Liên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 121-HĐBT Hà Nội, ngày 11 tháng 9

Ban hành: 11/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

76

Quyết định 315-HĐBT năm 1991 thành lập huyện mới Đức Cơ thuộc tỉnh Gia Lai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HUYỆN MỚI ĐỨC CƠ THUỘC TỈNH GIA LAI HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 64-B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 9 năm 1981; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum và Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thành lập huyện Đức Cơ, thuộc tỉnh Gia Lai như sau: Thành lập huyện Đức Cơ trên cơ

Ban hành: 15/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

77

Quyết định 213-HĐBT năm 1991 về việc đổi tên Trường Cao đằng nông - lâm Thanh hoá thành Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

213-HDBT,Quyết định 213-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Đổi tên trường,Trường Cao đẳng nông lâm nghiệp Thanh Hóa,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 213-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN

Ban hành: 15/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

78

Quyết định 186-HĐBT năm 1991 về việc sát nhập Trường sư phạm kỹ thuật 5 vào Trường đại học sư phạm kỹ thuật Thủ Đức do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

186-HDBT,Quyết định 186-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Sát nhập trường,Trường sư phạm kỹ thuật 5,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 186-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁT NHẬP TRƯỜNG SƯ

Ban hành: 12/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

79

Quyết định 63-HĐBT năm 1991 về việc sát nhập trường Cao đẳng sư phạm Việt bắc vào trường Đại học sư phạm Việt bắc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

63-HDBT,Quyết định 63-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Sát nhập trường,Trường Cao đẳng sư phạm Việt Bắc,Trường đại học sư phạm Việt Bắc,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 1991 QUYẾT

Ban hành: 18/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

80

Quyết định 55-HĐBT năm 1991 về việc mở hệ đào tạo cao học trong hệ thống giáo dục quốc dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

55-HDBT,Quyết định 55-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Hệ thống giáo dục quốc dân,Đào tạo cao học,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ HỆ ĐÀO TẠO CAO HỌC

Ban hành: 09/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108