Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 272-CP 1978 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 1162 văn bản

101

Quyết định 512-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 30 tiêu chuẩn Nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

******* Số: 512-KHKT/QĐ Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 30 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24/08/1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt ban hành và

Ban hành: 09/12/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

102

Quyết định 508-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 103 tiêu chuẩn Nhà nước do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

01 tháng 12 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 103 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông

Ban hành: 01/12/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2007

103

Quyết định 1869-QĐ năm 1978 về tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra công nhận cá nhân và đơn vị hoàn thành phổ cập cấp I bổ túc văn hóa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

1869-QD,Quyết định 1869-QD 1978,Bộ Giáo dục,Thể thức kiểm tra,Tiêu chuẩn kiểm tra,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1869-QĐ Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1978

Ban hành: 12/12/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2007

104

Quyết định 475-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 27 tiêu chuẩn Nhà nước về chất chỉ thị do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Số: 475-KHKT/QĐ Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 27 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ

Ban hành: 16/11/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2007

105

Quyết định 190/QĐ-UB năm 1978 về tổ chức và hoạt động của Ban Thủy lợi ở các huyện ngoại thành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THỦY LỢI Ở CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962; Căn cứ vào Quyết định số 139/CP ngày 14-6-1978

Ban hành: 11/09/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

106

Quyết định 133-BT năm 1978 về việc chuyển huyện lỵ Mường La, tỉnh Sơn La từ xã Chiềng An về xã ít ong cùng huyện do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

08 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN HUYỆN LỴ MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA TỪ XÃ CHIỀNG AN VỀ XÃ ÍT ONG CÙNG HUYỆN BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21/11/1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa

Ban hành: 03/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

107

Quyết định 134-BT năm 1978 về việc sáp nhập xã Hoà Bình và xã Thịnh Lang của huyện Kỳ Sơn vào thị xã Hòa Bình, tỉnh Hà Sơn Bình do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

134-BT,Quyết định 134-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Sáp nhập xã,Huyện Kỳ Sơn,Thị xã Hòa Bình,Tỉnh Hà Sơn Bình,Xã Hòa Bình,Xã Thịnh Lang,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-BT Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 03/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

108

Quyết định 1150/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành

Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 224/TTr-CP

Ban hành: 03/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

109

Quyết định 135-BT năm 1978 phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Hà Bắc do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

ngày 05 tháng 08 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH HÀ BẮC BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới hành chính có liên quan đến các đơn vị

Ban hành: 05/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

110

Quyết định 830/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

tháng 05 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ TCVN BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học

Ban hành: 23/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2012

111

Quyết định 424-TTg năm 1978 về tổ chức bộ máy làm việc của Viện phân vùng – quy hoạch trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY LÀM VIỆC CỦA VIỆN PHÂN VÙNG – QUY HOẠCH TRUNG ƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960; Căn cứ Quyết định số 269-CP ngày 30-9-1977 thành lập Ủy ban phân vùng kinh tế trung ương; Căn cứ Quyết định số 236-TTg ngày

Ban hành: 22/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2007

112

Quyết định 298-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 2 tiêu chuẩn nhà nước về truyền động bánh răng do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước ban hành

298-KHKT/QD,Quyết định 298-KHKT 1978,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nh,Truyền động bánh răng,Truyền động bánh răng trụ ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 298-KHKT/QĐ Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 1978 QUYẾT

Ban hành: 19/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

113

Quyết định 96-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 5 tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước ban hành

Số: 296-KHKT/QĐ Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 5 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ nghị định số 123-CP ngày 24/8/1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công, nông nghiệp.

Ban hành: 19/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

114

Quyết định 218-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành bốn tiêu chuẩn nhà nước về mực in do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước ban hành.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỐN TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24/8/1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công, nông nghiệp,

Ban hành: 14/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

115

Quyết định 1213-QĐ/VTGC năm 1978 về biểu cước vận tải hàng hóa bằng tàu biển có máy làm lạnh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1213-QĐ/VTGC Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BIỂU CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG TÀU BIỂN CÓ MÁY LÀM LẠNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 158-CP ngày 04/7/1974 của Hội đồng Chính phủ quy định tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải; Sau khi đã bàn bạc thống

Ban hành: 12/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

116

Quyết định 1214-QĐ/VTGC năm 1978 ban hành giá cho thuê container để chứa hàng vận chuyển trong nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1214-QĐ/VTGC Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH GIÁ CHO THUÊ CONTAINER ĐỂ CHỨA HÀNG VẬN CHUYỂN TRONG NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 158-CP ngày 04/7/1974 của Hội đồng Chính phủ quy định tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải; Sau khi đã bàn

Ban hành: 12/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

117

Quyết định 52-BT năm 1978 về việc thành lập thị trấn sao đỏ trực thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN SAO ĐỎ TRỰC THUỘC HUYỆN CHÍ LINH, TỈNH HẢI HƯNG BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

118

Quyết định 53-BT năm 1978 về việc thành lập thị trấn Bo và hợp nhất một số xã thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hà Sơn Bình do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

ngày 27 tháng 03 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN BO VÀ HỢP NHẤT MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN KIM BÔI, TỈNH HÀ SƠN BÌNH BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

119

Quyết định 42A/QĐ-UB năm 1978 về việc thành lập Phòng Vật Giá ở các quận (huyện) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG VẬT GIÁ Ở CÁC QUẬN (HUYỆN) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27.10.1962; Căn cứ vào Nghị định 24-CP ngày 2-2-1976 của Hội-Đồng Chánh Phủ ban hành bản

Ban hành: 23/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

120

Quyết định 387/QĐ-UB năm 1978 về việc bình ổn và điều chỉnh giá bán lẻ một số hàng tiêu dùng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

387/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÌNH ỔN VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ HÀNG TIÊU DÙNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962; Thi hành nghị quyết số 10/CP ngày

Ban hành: 31/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104