Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUY DINH QUYEN LAP HOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 197484 văn bản

1

Thông tư 22/2021/TT-BTC quy định về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 22/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

2

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cơ quan địa phương của tỉnh Quảng Ngãi quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân,Xác lập quyền sở hữu toàn dân tỉnh Quảng Ngãi,Thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

3

Nghị quyết 57/2020/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

quản lý của tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

4

Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 về thành lậpquy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 1004/2020/UBTVQH14 Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬPQUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘIHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

5

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 1004/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lậpquy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân cấp tỉnh; Xét Tờ trình số 04/TTr-TTHĐND ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Thường trực Hội

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

6

Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND về thành lậpquy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2021/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬPQUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘIHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

7

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh

và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Căn cứ Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; Xét Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc quy

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

8

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ TÀI SẢN VÀ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2019

9

Quyết định 2017/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

992/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp và Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết

Ban hành: 29/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

10

Quyết định 517/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 517/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRUNG ƯƠNG, HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH QUÂN KHU; CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CÁC

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

11

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lậpquy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân cấp tỉnh; Xét Tờ trình số 156/TTr-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Thường trực Hội đồng

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

12

Nghị quyết 110/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị quyết này quy định việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với những tài sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị quy định tại khoản 6 điều 7 Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

13

Quyết định 154/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quy hoạch; được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình hoạt động. 4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được bố trí trong chi phí lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

14

Quyết định 16/QĐ-TTHĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình

ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lậpquy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

15

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2021/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 25 tháng 5 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN LÝ, XỬ LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

16

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

năm 2019 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ TÀI SẢN VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2020

17

Quyết định 139/QĐ-BXD năm 2020 về Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng

ngày 07 tháng 02 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ XÂY DỰNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

18

Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lậpquy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

19

Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý không quá 05 năm. Cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực thực hiện theo quy định của

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

20

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu

11 năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lậpquy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân cấp tỉnh; Xét Tờ trình số 86/TTr-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Thường trực Hội

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server250