Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUY CHE HOAT DONG KIEM SOAT VIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 39396 văn bản

1

Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Tuyên Quang

ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Căn cứ Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt

Ban hành: 11/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2017

2

Quyết định 746/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế hoạt động của Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động do tỉnh Hà Nam ban hành

định này Quy chế hoạt động của Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trạm trưởng Trạm

Ban hành: 24/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2017

3

Quyết định 94/QĐ-UBND về kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của tỉnh Lâm Đồng

thủ tục hành chính; khắc phục những tồn tại của cơ quan, đơn vị, cá nhân được kiểm tra theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện chế độ báo cáo (bao gồm cả hệ thống báo cáo điện tử) về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

4

Quyết định 37/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/QĐ-VKSTC Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 25/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

5

Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Lâm Đồng

KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công

Ban hành: 06/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2016

6

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Điều 2. Hiệu lực thi hành 1.Quyết định này thay thế Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện

Ban hành: 29/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2018

7

Quyết định 78/2017/QĐ-UBND về Quy chế kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định

thống hóa văn bản. 2. Được cung cấp tài liệu và các điều kiện cần thiết để phục vụ cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định tại hợp đồng cộng tác. 3. Cộng tác viên được hưởng chế độ kinh phí chi cho hoạt động của cộng tác viên theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp và trên cơ sở hợp đồng với cơ quan sử

Ban hành: 18/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

8

Quyết định 475/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018

I Công tác xây dựng hệ thống thể chế, năng lực nghiệp vụ kiểm soát TTHC 1 Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quy định về thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC thay thế những quy định trước đây không còn phù hợp với Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ; Thông tư số

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2018

9

Quyết định 4744/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2018

đang còn vướng mắc, bất cập, gây phiền hà; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC cho Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP và thời hạn thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. c) Bố trí kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC theo chế độ tài chính hiện hành về hoạt động kiểm soát TTHC.

Ban hành: 27/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

10

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND quy chế tổ chức, quản lý Cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

tác viên; quyền, nghĩa vụ của Cộng tác viên; phạm vi hoạt động, chế độ thù lao và chấm dứt hợp đồng cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Điều 2. Đối tượng áp dụng Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan có chức năng kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; cộng tác viên kiểm tra, rà soát

Ban hành: 05/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

11

Quyết định 29/2014/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cộng tác viên kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Cộng tác viên kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Ban hành: 03/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

12

Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2016 kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

chính; - Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; - Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; - Việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Chủ

Ban hành: 22/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

13

Quyết định 184/QĐ-UBND Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của tỉnh Lâm Đồng

hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát và công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 3. Công bố chuẩn hóa và công khai, áp dụng thực hiện

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

14

Quyết định 16/2014/QĐ-UBND Quy chế Quản lý hoạt động an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

hành quy định về kiểm tra thiết bị X - quang chẩn đoán y tế; Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 258/TTr-SKHCN, ngày 07/7/2014, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý hoạt động an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2014

15

Quyết định 14777/QĐ-BCT năm 2015 về Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bộ Công Thương

số 11/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 03 năm 2014 về Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Theo Quyết định số 14307 /QĐ-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Công Thương; Xét đề

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2016

16

Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất; Căn cứ Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; Xét đề nghị của Công an tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2017

17

Quyết định 2197/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2013 về Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng công ty Chè Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Xét đề nghị của

Ban hành: 27/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2015

18

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2015 kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. - Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2016

19

Quyết định 687/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái

trình số 22 /TTr-STP ngày 25/4/2014, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy

Ban hành: 14/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

20

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý công tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

của mình. Điều 37. Ký, chấm dứt hợp đồng cộng tác viên 1. Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng tư pháp, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát văn bản căn cứ vào như cầu công tác ký hợp đồng cộng tác, hoạt động theo cơ chế khoán việc hoặc hợp đồng có thời hạn với những người có đủ điều kiện quy định tại Điều 35 Quy chế này.

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129