Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUY CHE CONG BO THONG TIN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 89361 văn bản

1

Quyết định 606/QĐ-SGDHN năm 2016 về Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thông qua dự thảo Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Căn cứ Công văn số 5786/UBCK-PTTT

Ban hành: 29/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

2

Quyết định 340/QĐ-SGDHCM năm 2016 về Quy chế Công bố Thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

3

Quyết định 07/2013/QĐ-SGDHCM về Quy chế Công bố Thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP

Ban hành: 24/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

4

Quyết định 250/QĐ-SGDHN năm 2013 về Quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thông qua nội dung dự thảo Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Căn cứ Công văn số 2263/UBCK-PTTT ngày 05/06/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Theo đề nghị của Giám đốc

Ban hành: 06/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

5

Quyết định 14/2010/QĐ-SGDHCM về quy chế Công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Khóa XI, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 của

Ban hành: 13/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

6

Quyết định 325/QĐ-SGDHN năm 2010 về Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1354/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2009; Căn cứ theo văn bản số 1618/UBCK-PTTT ngày 03/6/2010 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận ban hành Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Căn cứ Nghị Quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 3/6/2009 của Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông qua nội dung Quy chế công

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

7

Quyết định 36/2014/QĐ-TTg về Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

8

Quyết định 841/QĐ-TCTK năm 2008 ban hành Quy chế công bố thông tin thống kê kinh tế - xã hội do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN THỐNG KÊ KINH TẾ-XÃ HỘI TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ Căn cứ Luật Thống kê được công bố theo Lệnh số 13/2003/L/CTN ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chủ tịch nước; Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2010

9

Quyết định 3055/QĐ-TCHQ năm 2012 về Quy chế Công bố thông tin thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tinThống kê hải quan, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Công bố thông tin thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

10

Quyết định 09/QĐ-SGDHCM năm 2008 về Quy chế công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng

Ban hành: 20/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2009

11

Quyết định 856/QĐ-BTTTT năm 2017 Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 856/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

12

Quyết định 727/QĐ-BTTTT năm 2017 Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 727/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ

Ban hành: 17/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

13

Quyết định 146/QĐ-BTTTT năm 2017 Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, CUNG

Ban hành: 16/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2017

14

Quyết định 201/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 201/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2018

15

Luật tiếp cận thông tin 2016

quyết các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan nhà nước ban hành; l) Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

16

Thông tư 15/2017/TT-BTTTT quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

tính: Là tổng số tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác của các nhà xuất bản phải nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật. b) Kỳ công bố: Năm. c) Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. d) Đơn vị thu thập số liệu: Cục Xuất bản, In và Phát hành. 0702. Số nhà xuất bản a)

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

17

Thông tư 19/2017/TT-BTTTT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thôngquy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông, Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2017

18

Quyết định 925/QĐ-BKHCN năm 2017 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ

2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ

Ban hành: 26/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2017

19

Quyết định 3483/QĐ-BKHCN năm 2013 Quy chế cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ

thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 2973/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ; Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định

Ban hành: 08/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2013

20

Thông tư 45/2017/TT-BTTTT về quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2017/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 THÔNGQUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129