Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN 12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 171751 văn bản

141

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về huy động, quản lý, sử dụng quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau

12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; Căn cứ Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương thành lập quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

142

Quyết định 12/QĐ-ĐTĐL năm 2018 về Quy trình phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Đơn vị phát điện và Đơn vị mua buôn duy nhất do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành

thay thế Quyết định số 12/QĐ-ĐTĐL ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Cục Điều tiết điện lực ban hành Quy trình phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Đơn vị phát điện và Đơn vị mua buôn duy nhất. Việc đối soát số liệu thanh toán giữa các đơn vị liên quan đến quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 3

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

143

Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2020”

giai đoạn 2011 - 2020 và xã hội hóa cung cấp PTTT, dịch vụ KHHGĐ/SKSS theo Quyết định 818/QĐ-BYT ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 2. Yêu cầu - Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội hóa và tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong điều phối, cung ứng PTTT, dịch vụ và hàng hóa KHHGĐ/SKSS chất lượng, hợp

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

144

Kế hoạch 12/KH-UBND về văn hóa đối ngoại năm 2018 của tỉnh Yên Bái

I-ta-li-a, Đức,... b) Đơn vị thực hiện: Các cơ quan báo chí địa phương, Cổng thông tin đối ngoại, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. 1.2. Quảng bá hình ảnh Yên Bái thông qua các sự kiện xúc tiến đầu tư, giới thiệu sản phẩm hàng hóa của tỉnh và nước ngoài a) Nội dung: Xây dựng và triển khai các

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2018

146

Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2017 tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

12/CT-TTg,Chỉ thị 12,Thủ tướng Chính phủ,Khu hành chính ,Khu hành chính tập trung ,Quản lý đầu tư xây dựng,Tăng cường quản lý,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2017

147

Chỉ thị 12/CT-CTUBND năm 2017 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018 do tỉnh Hưng Yên ban hành

12/CT-CTUBND,Chỉ thị 12 2017,Tỉnh Hưng Yên,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-CTUBND Hưng Yên, ngày 25 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 25/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

148

Hướng dẫn 12/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2018 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

sát nhân dân cấp tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm”; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao về

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

149

Kế hoạch 12/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Kiên Giang ban hành

12/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/KH-UBND Kiên Giang, ngày 22 tháng 01 năm

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

150

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu; Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ Thông tư

Ban hành: 22/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

151

Quyết định 12/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

2018 của UBND tỉnh./ PHỤ LỤC CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 (Đính kèm Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận) STT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

152

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 711/2015/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 711/2015/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 28/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2019

153

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 triển khai Chương trình hành động 12-CTr/TU tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước do tỉnh Khánh Hòa ban hành

CHỈ THỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 12-CTr/TU NGÀY 31/3/2017 CỦA TỈNH ỦY TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA X) VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Ngày 31/3/2017, Tỉnh Ủy ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về

Ban hành: 26/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2018

154

Thông báo 12/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phiên họp tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

12/TB-VPCP,Thông báo 12 2018,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,Nâng cao đời sống văn hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

155

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 54/2014/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch, quản lý và khai thác quỹ đất công theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2014/QĐ-UBND NGÀY 26/12/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC QUỸ ĐẤT CÔNG THEO HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 20/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2019

156

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về mẫu hiện vật khen thưởng cấp tỉnh và việc quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

tỉnh. 2. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác do cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tổ chức mua sắm, quản lý và cấp phát hiện vật khen thưởng. Điều 12. Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh 1. Cấp đổi hiện vật khen thưởng cấp tỉnh là việc thực hiện cấp đổi cho tập thể, cá nhân, gia đình các hiện vật khen

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2019

157

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc

Ban hành: 17/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

158

Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp; Thủy sản; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa

12/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên) Phần I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 1. Phê duyệt hồ sơ và Cấp phép khai

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

159

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Khám bệnh, chữa bệnh do Văn phòng Quốc hội ban hành

sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người hành nghề. 12. Ngăn cản người bệnh thuộc diện chữa bệnh bắt buộc vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cố ý thực hiện chữa bệnh bắt buộc đối với người không thuộc diện chữa bệnh bắt buộc. 13. Cán bộ, công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành

Ban hành: 12/12/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2018

160

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144