Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN 12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 171769 văn bản

201

Thông tư 12/2019/TT-BCT quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

tiêu thụ tại đó; - Hàng hóa không trải qua bất kỳ công đoạn gia công, chế biến nào khác ngoài việc dỡ hàng và bốc lại hàng hoặc những công đoạn cần thiết để bảo quản hàng hóa trong điều k iện tốt. Điều 12. De Minimis Hàng hóa không đáp ứng tiêu chí CTC theo quy định tại Điều 7 Thông tư này vẫn được coi là có xuất xứ nếu: 1. Đối

Ban hành: 30/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2019

202

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2017 về Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn nước trong tỉnh của các thành phần kinh tế. II. Mục tiêu Quy hoạch 1. Mục tiêu tổng quát Rà soát, lập Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang phù hợp với quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012; Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

203

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2017,Tỉnh Bình Định,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-UBND Bình Định, ngày 20 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 20/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

204

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi thực hiện cuộc Điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Dương

12/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2019,Tỉnh Bình Dương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2019/NQ-HĐND Bình Dương, ngày 31

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2019

205

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2017 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Cần Thơ ban hành

12/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2017,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 07 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

206

Chỉ thị 12/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp 6 tháng cuối năm, đảm bảo hoàn thành vượt mức mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2017 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12,Tỉnh Thanh Hóa,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-UBND Thanh Hoá, ngày 13 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

207

Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

208

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12,Tỉnh Quảng Bình,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-UBND Quảng Bình, ngày 14

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2017

209

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Nghệ An ban hành

trên địa bàn theo quy định tại Điều 7 Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các quy định của pháp luật có liên quan. Đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) tăng bình quân tối thiểu 12-14% so với đánh giá

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

210

Chỉ thị 12/CT-UBND về giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2017 do tỉnh Lào Cai ban hành

khi có quyết định giao vốn của Trung ương. - Đối với các dự án khởi công mới thuộc Chương trình MTQG thực hiện quy trình phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 3 Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.

Ban hành: 27/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

211

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2017 thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hải Phòng

12/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2017,Thành phố Hải Phòng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/NQ-HĐND Hải Phòng, ngày

Ban hành: 20/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2017

212

Thông tư 12/2019/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

hành trạm theo chế độ khẩn cấp). - Công việc thực hiện hàng tháng, quý hoặc theo đơn hàng (Báo cáo kết quả thu ảnh viễn thám; Bảo trì hệ thống trạm thu dữ liệu viễn thám; Theo dõi và đánh giá đơn hàng chụp ảnh viễn thám). 1.2. Đối tượng áp dụng a) Định mức kinh tế - kỹ thuật (KT-KT) này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước,

Ban hành: 05/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

213

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2019

214

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà vinh) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quyết định này quy định về nội dung chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

Ban hành: 23/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

215

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030

2030: - Diện tích nhà bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 25m2 sàn/người, trong đó nhà ở đô thị bình quân đạt khoảng 28m2 sàn/người, nhà ở nông thôn bình quân đạt khoảng 23m2 sàn/người; phấn đấu đạt diện tích nhà ở tối thiểu là 12,0 m2/người. - Tỷ lệ nhà kiên cố đạt khoảng 70%, trong đó đô thị đạt khoảng 75%, nông thôn đạt khoảng 65%, không

Ban hành: 18/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

216

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

QUYẾT ÐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản

Ban hành: 01/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2019

217

Nghị quyết 12-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

12-NQ/TW,Nghị quyết 12-NQ 2017,Ban Chấp hành Trung ương,Cơ cấu lại doanh nghiệp,Đổi mới doanh nghiệp nhà nước,Đổi mới doanh nghiệp,Doanh nghiệp BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 12-NQ/TW Hà Nội ngày 3 tháng 6

Ban hành: 03/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

218

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2020

12/2019/QD-UBND,Quyết định 12 2019,Tỉnh Vĩnh Long,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2019/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 24 tháng 07

Ban hành: 24/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2019

219

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2016 về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12,Tỉnh Cao Bằng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-UBND Cao Bằng, ngày 07 tháng 10 năm 2016 CHỈ

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2016

220

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Căn cứ Thông tư 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144