Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN TAN BINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 43088 văn bản

1

Quyết định 2898/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA QUẬN TÂN BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất

Ban hành: 08/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

2

Quyết định 394/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA QUẬN TÂN BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất

Ban hành: 29/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

3

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2018/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC

Ban hành: 22/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2018

4

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2018/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

5

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2018/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ

Ban hành: 26/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

6

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2018/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ

Ban hành: 31/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

7

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Kinh tế quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 08/2008/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP PHÒNG KINH TẾ QUẬN TÂN BÌNH

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

8

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Nội vụ quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 07/2008/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP PHÒNG NỘI VỤ QUẬN TÂN BÌNH

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

9

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Y tế quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 09/2008/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP PHÒNG Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

10

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND thành lập Thanh tra quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 17/2008/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP THANH TRA QUẬN TÂN BÌNH ỦY BAN

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

11

Quyết định 14/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Tư pháp quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 14/2008/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN BÌNH

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

12

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 07/2011/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 09 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2011

13

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/2011/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 09 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2011

14

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2017/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 19 tháng 9 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 19/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

15

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2017/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 23 tháng 6 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

16

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2017/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 23 tháng 6 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2017

17

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 03/2011/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ

Ban hành: 21/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2011

18

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2011/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2011

19

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2017/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 14 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP

Ban hành: 14/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

20

Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 106/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 31 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253