Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN LY KHAI THAC CONG TRINH THUY LOI NINH BINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8435 văn bản

1

Quyết định 1164/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

45/2009/TT-BNN ngày 24/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn lập và phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi; Căn cứ Thông tư số 65/2009/TT-BNN ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp, quản lý khai thác công trình thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Căn cứ Thông tư số 56/2010/TT-BNN ngày

Ban hành: 28/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

2

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

địa bàn tỉnh Ninh Bình. Việc phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi ổn định trong thời gian 5 năm. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;

Ban hành: 04/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2013

3

Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

SUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

4

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình quản lý

KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI DO CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI QUẢNG BÌNH QUẢN LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04/4/2001; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 04/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

5

Quyết định 86/2016/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận

ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

6

Quyết định 38/2014/QĐ-UBND về phân cấp Quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi; Theo đề nghị của

Ban hành: 06/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2014

7

Quyết định 618/QĐ-UBND năm 2017 quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập; Căn cứ các

Ban hành: 30/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

8

Quyết định 4870/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà quản lý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 486/QĐ/BNN-KH ngày 21/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà quản lý; Căn cứ ý kiến thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 2639/LĐTBXH-LĐTL ngày

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

9

Quyết định 2299/QĐ-UBND năm 2016 quy định mức lương cơ bản, hệ số cấp bậc công việc bình quân làm cơ sở xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước đối với nhóm nghề Quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

LƯƠNG CẤP BẬC CÔNG VIỆC BÌNH QUÂN LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐỐI VỚI NHÓM NGHỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

10

Quyết định 2037/QĐ-UBND năm 2016 về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh

VINH. - Tên Công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÀ VINH. 2. Trụ sở chính: - Số 10, đường Bạch Đằng, ấp Long Bình, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. - Điện thoại: 074 2 470 266 - 074 3 853 279, Fax: 074 3 855 066. - Địa chỉ mail: congtythuyloitravinh@gmail.com Điều 2. Hình

Ban hành: 28/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2016

11

Quyết định 1835/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La

hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; (b/c) - Bộ Nông nghiệp & PTNT;

Ban hành: 29/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2016

12

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn

lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2016

13

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Quy định phân cấp, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thành phố Cần Thơ

công nghiệp, giao thông vận tải, du lịch, nuôi trồng thủy sản, nghiên cứu khoa học, quốc phòng an ninh và các mục đích khác. 2. Tổ chức, cá nhân đều được quyền tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo Điều 4 của Quy định này, phù hợp với qui hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 3. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu làm

Ban hành: 06/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2015

14

Quyết định 70/2014/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận

theo ngành nghề đăng ký và theo quy định của Nhà nước, tạo việc làm ổn định và thu nhập hợp pháp cho người lao động, hoàn thành các nhiệm vụ do chủ sở hữu giao. 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: a) Hoạt động công ích: quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, do Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm

Ban hành: 24/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

15

Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2016 về Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi do tỉnh Quảng Ninh ban hành

này là cơ sở để xác định tiền lương của các loại lao động trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đối với nhóm nghề, công việc Quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

16

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang

tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều; Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập; Căn cứ

Ban hành: 28/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2015

17

Quyết định 4168/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HIỆN CÓ" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt " Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng

Ban hành: 27/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2015

18

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định 08/2010/QĐ-UBND về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

nhân dân Thành phố. Cụ thể như sau: 1. Khoản 2, Điều 1 được sửa đổi như sau: “2. Các công trình và hệ thống công trình thủy lợi đã xây dựng được đưa vào quản lý khai thác như: hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi, hệ thống thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh, hệ thống thủy lợi N31A, hệ thống thủy lợi An Phú - Phú Mỹ Hưng và các công trình

Ban hành: 04/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

19

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

20

Quyết định 784/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 về Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

, như: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Tiền Giang; Công ty TNHHMTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, v.v... 2. Hạn chế, tồn tại trong quản lý khai thác công trình thủy lợi 2.1. Hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi còn yếu kém Mặc dù được đầu tư

Ban hành: 21/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status