Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN LY HANH CHINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 205080 văn bản

1

Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý hành chính của tỉnh Khánh Hòa

do - Hạnh phúc --------------- Số: 1422/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 18 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức chính

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

2

Thông tư 15/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội do Bộ Công an hành

15/2020/TT-BCA,Thông tư 15 2020,Bộ Công An,Thực hiện dân chủ,Quản lý hành chính,An ninh trật tự xã hội,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2020

3

Quyết định 388/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Quy chế Quản lý và xử tài liệu điện tử trên Hệ thống Quản lý hành chính điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ XỬ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,

Ban hành: 20/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2019

4

Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2019 cải thiện chỉ số đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

CẢI THIỆN CHỈ SỐ ĐĂNG KÝ TÀI SẢN (A7) VÀ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐẤT ĐAI (B3) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

5

Nghị quyết 08/NQ-CP năm 2021 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính do Chính phủ ban hành

08/NQ-CP,Nghị quyết 08 2021,Chính phủ,Cơ chế tự chủ về quản lý kinh phí quản lý hành chính,Tự chịu trách nhiệm quản lý kinh phí quản lý hành chính,Cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí quản lý,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

6

Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước do tỉnh Sơn La ban hành

230/QD-UBND,Quyết định 230 2021,Tỉnh Sơn La,Chế độ tự chủ sử dụng kinh phí quản lý hành chính,Tự chủ sử dụng kinh phí quản lý hành chính Sơn La,Quản lý hành chính với cơ quan nhà nước Sơn La,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

7

Kế hoạch 5256/KH-UBND năm 2017 tổ chức triển khai xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo Việt Nam khu vực tỉnh Ninh Thuận

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH RANH GIỚI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TRÊN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM KHU VỰC TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính

Ban hành: 13/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2018

8

Quyết định 3155/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

9

Quyết định 2873/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa

năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị

Ban hành: 02/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2016

10

Quyết định 1099/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với Cơ quan Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự

Ban hành: 26/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

11

Quyết định 2255/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) trên địa bàn tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI THIỆN CHỈ SỐ ĐĂNG KÝ TÀI SẢN (A7) VÀ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐẤT ĐAI (B3) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về

Ban hành: 18/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

12

Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ THỦ TỤC VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2016

13

Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2012 về Đề án nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công tỉnh Kon Tum

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH KON TUM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Chương trình số 15-CTr/TU ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV thực hiện Nghị quyết Đại hội

Ban hành: 03/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2018

14

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2018 về giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019 do tỉnh Nam Định ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08

Ban hành: 08/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

15

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1067/2006/QĐ-UBND quy định về chuyển từ chế độ khoán định biên và kinh phí hoạt động sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với phường do Ủy ban nhân dân Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/2020/QĐ-UBND Quận 4, ngày 19 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1067/2006/QĐ-UBND NGÀY 27/9/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN TỪ CHẾ ĐỘ KHOÁN ĐỊNH BIÊN VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG SANG CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

16

Quyết định 2812/QĐ-UBND năm 2017 về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự

Ban hành: 25/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2018

17

Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2018 quy định về thực hiện thí điểm chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BIÊN CHẾ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

18

Thông tư 03/2013/TT-BTP hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

03/2013/TT-BTP,Thông tư 03 2013,Bộ Tư pháp,Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Công tác quản lý hành chính,Bồi thường nhà nước ,Bồi thường trong quản lý hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2013

19

Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

--------------- Số: 744/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 22/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2017

20

Quyết định 1028/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

04 tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209