Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị ngày 22/9/2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3719 văn bản

1

Nghị quyết 28/NQ-HĐND về giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2016

CHỨC VÀ CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XVIII KỲ HỌP THỨ 2 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17

Ban hành: 13/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

2

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020

triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; b) Tiếp tục hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị; c) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ ngành lâm nghiệp

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

3

Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND sửa đổi mục tiêu cụ thể, bố trí nguồn lực trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND

TIÊU CỤ THỂ, BỐ TRÍ NGUỒN LỰC TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2016-2020 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2016/NQ-HĐND NGÀY 11/8/2016 CỦA HĐND TỈNH. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2017

4

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2016 về Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020

Căn cứ Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Căn cứ Thông tư 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Thực hiện Kết luận số 03-KL/TU ngày

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2016

5

Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030

PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC ĐIỂM MỎ KHOÁNG SẢN QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG ĐẾN NĂM 2020, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị) Số TT Tên điểm mỏ quy hoạch Vị trí hành chính

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

6

Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Căn cứ Nghị định số158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Căn cứ Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2017

7

Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 không quy định tại Nghị quyết này thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 5. Nguồn kinh

Ban hành: 27/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2017

8

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2015 thông qua Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/NQ-HĐND Bắc Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2016

9

Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Hải Dương

Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

10

Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi năm 2015

chưa đủ nguồn; vốn hỗ trợ các doanh nghiệp công ích; bổ sung các quỹ ngoài ngân sách PHỤ LỤC 2 PHÂN CẤP VỐN CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015 Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương (Kèm theo Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) ĐVT: Triệu đồng STT

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

11

Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên

TỈNH PHÚ YÊN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của HĐND tỉnh) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị quyết này quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 2. Đối tượng áp dụng a) Cơ quan,

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

12

Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND về quy định cụ thể nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 24

Ban hành: 25/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2017

13

Nghị quyết 28/NQ-CP năm 2015 phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/NQ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ NHẤT SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH

Ban hành: 22/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

14

Nghị quyết 28/2016/QH14 sửa đổi Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 28/2016/QH14 Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2016

15

Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

- Lưu: VT VP HĐND tỉnh. CHỦ TỊCH Trần Văn Chung ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh) I. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

16

Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan. Điều 40. Kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh 1. Kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh được bố trí từ ngân sách tỉnh, do HĐND tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

17

Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; Xét Tờ trình số 341/TTr-UBND

Ban hành: 03/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

18

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III

xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030; Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Nghị quyết số 15- NQ/TU ngày 24/10/2007 về xây dựng, phát triển đô thị Gia Nghĩa giai đoạn 2008-2010 và đến năm 2020;

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

19

Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021

chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Thông tư Liên tịch số

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

20

Nghị quyết 28/2015/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trong năm 2016 do tỉnh Quảng Trị ban hành

09/11/2004 của UBND tỉnh Quảng Trị 9 Đường Trương Hán Siêu nối dài UBND TP Đông Hà 0,55 Phường 5 Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND TP Đông Hà 10 Đường nối từ đường Hùng Vương - đường Hàm Nghi

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status