Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI DINH 21-CP 1997 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 272 văn bản

101

Nghị định 95/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 16/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính

Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2001/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày

Ban hành: 25/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2008

102

Nghị định 81/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính

07 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2002/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng

Ban hành: 29/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2008

103

Nghị định 16/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

ngày 20 tháng 4 năm 2010. 2. Không áp dụng quy định về trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ tại Chương III của Nghị định này để giải quyết việc hoàn trả đối với các trường hợp áp dụng thủ tục giải quyết bồi thường theo quy định tại Nghị định số 47/CP ngày 03 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về việc giải quyết bồi thường thiệt hại

Ban hành: 03/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

104

Nghị định 161/2006/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt

Số: 161/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

105

Nghị định 108/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu

108/2005/NĐ-CP Hà Nội , ngày 19 tháng 08 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công

Ban hành: 19/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

106

Nghị định 107/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật cư trú

cáo. Điều 9. Hiệu lực thi hành Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Nghị định số 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 về đăng ký và quản lý hộ khẩu và Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 về đăng

Ban hành: 25/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

107

Nghị định 106/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 02 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 5 năm 2004; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm

Ban hành: 19/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2008

108

Nghị định 59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại

59/2009/ND-CP,Nghị định 59 2009,Chính phủ,Ngân hàng thương mại,Ngân hàng thương mại Nhà nước,Ngân hàng thương mại Việt Nam,Tài chính ngân hàng thương mại,Ngân hàng thương mại cổ phần,Tổ chức hoạt động,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2009

109

Nghị định 05/2010/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng

05/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG LUẬT PHÁ SẢN ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Luật Phá sản ngày 24 tháng 6 năm 2004; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997; Luật

Ban hành: 18/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2010

110

Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

41/2010/ND-CP,Nghị định 41 2010,Chính phủ,Phát triển nông nghiệp nông thôn,Chính sách tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 41/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2010

111

Nghị định 109/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/1999/NĐ-CP về bảo hiểm tiền gửi

02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004; Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, CHÍNH PHỦ Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi

Ban hành: 24/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

112

Nghị định 165/2007/NĐ-CP sửa đổi, bãi bỏ Nghị định 28/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam

165/2007/ND-CP,Nghị định 165 2007,Chính phủ,Tổ chức hoạt động,Tổ chức tài chính quy mô nhỏ,Tín dụng quy mô nhỏ,Tiết kiệm bắt buộc,Bổ sung,Sửa đổi,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 15/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

113

Nghị định 114/2011/NĐ-CP quy định về mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển

114/2011/ND-CP,Nghị định 114 2011,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Mẫu biểu xử phạt vi phạm hành chính ,Bộ đội biên phòng,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 114/2011/NĐ-CP

Ban hành: 13/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2011

114

Nghị định 07/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý

07/2007/ND-CP,Nghị định 07 2007,Chính phủ,Luật trợ giúp pháp lý,Trợ giúp pháp lý,Tổ chức trợ giúp pháp lý,Quỹ trợ giúp pháp lý,Hướng dẫn,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số : 07/2007/NĐ-CP

Ban hành: 12/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2007

115

Nghị định 150/2007/NĐ-CP về việc huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai

Bộ, ngành để tổ chức huấn luyện. Chương 4: CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO HUẤN LUYỆN QUÂN NHÂN DỰ BỊ HẠNG HAI Điều 11. Chế độ chính sách Trong thời gian tập trung huấn luyện, quân nhân dự bị hạng hai được hưởng các chế độ chính sách quy định tại Nghị định số 39/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ quy định

Ban hành: 09/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2007

116

Nghị định 160/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối

160/2006/ND-CP,Nghị định 160 2006,Chính phủ,Pháp lệnh Ngoại hối,Giao dịch vãng lai,Chuyển tiền một chiều,Hoạt động ngoại hối,Thị trường ngoại tệ,Hướng dẫn,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – Hạnh phúc Số 160/2006/NĐ-CP

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2007

117

Nghị định 64/2003/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 174/1999/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng như sau: 1- Bỏ

Ban hành: 11/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2012

118

Nghị định 141/2006/NĐ-CP ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

141/2006/ND-CP,Nghị định 141 2006,Chính phủ,Vốn pháp định,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 141/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2006

Ban hành: 22/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2006

119

Nghị định 52/2006/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

52/2006/ND-CP,Nghị định 52 2006,Chính phủ,Phát hành trái phiếu doanh nghiệp,Phát hành trái phiếu,Trái phiếu doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Chứng khoán CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********* Số : 52/2006/NĐ-CP

Ban hành: 19/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

120

Nghị định 35/2007/NĐ-CP về việc giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng

35/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân

Ban hành: 08/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.142.175