Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Lu���t thu��� thu nh���p c�� nh��n "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 314 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 3615/C07-P4 năm 2020 về hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban hành

đ/c Phó cục trưởng (để phối hợp chỉ đạo); - T06; - Lưu: VT, P4. CỤC TRƯỞNG Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh PHỤ LỤC I HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QCVN 02:2020/BCA VÀ BẢNG ĐỐI CHIẾU TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY (Kèm theo Công văn số 3615/C07-P4 ngày 30/9/2020 của C07) I.

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

2

Công văn 3288/C07-P4 năm 2020 về hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời mái nhà do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban hành

giải đáp và hướng dẫn cụ thể./. Nơi nhận: - Như trên; - VB10 (để báo cáo lãnh đạo Bộ); - Các đ/c Phó Cục trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - T06; - Lưu: VT, P4 (TdB). CỤC TRƯỞNG Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh PHỤ LỤC I NỘI

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

3

Công văn về việc hướng dẫn con dấu, quản lý con dấu của công ty, doanh nghiệp tư nhân

trên con dấu khắc "Số đăng ký kinh tế kèm theo các chữ viết tắt của các loại Công ty hoặc doanh nghiệp tư nhân (nếu là Công ty Cổ phần "C.T.C.P"; Công ty trách nhiệm hữu hạn thì khắc : "C.T.T.N.H.H"; Doanh nghiệp tư nhân khắc ; "D.N.T.N"). Vành ngoài phía dưới khắc tên tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi Công ty, doanh nghiệp tư

Ban hành: 29/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

4

Công văn 1607/BTP-VĐCXDPL năm 2022 về báo cáo tình hình thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

cương gửi k�m C�ng văn n�y). B�o c�o của Qu� cơ quan/đơn vị đề nghị gửi về Bộ Tư ph�p (qua Vụ C�c vấn đề chung về x�y dựng ph�p luật) trước ng�y 01/6/2022 (bản điện tử gửi v�o địa chỉ email: mynt@moj.gov.vn, sđt: 024.62739394) để tổng hợp, b�o c�o Ch�nh phủ, Thủ tướng Ch�nh phủ. Bộ Tư ph�p xin tr�n trọng cảm ơn sự hợp t�c của Qu� cơ

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2022

5

Công văn 3098/UBND-KT năm 2021 về điều chỉnh chế độ cho công chức, viên chức, người lao động ngành y tế theo công văn 1332/UBND-KT do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2021 K�nh gửi: - Thủ trưởng c�c Sở, ban, ng�nh Th�nh phố; - Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n th�nh phố Thủ Đức; - Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c quận, huyện. X�t đề nghị của Sở Y tế tại Tờ tr�nh số 5887/TTr-SYT ng�y 21 th�ng 8 năm 2021 về đề nghị điều chỉnh chế độ cho c

Ban hành: 17/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2022

6

Công văn 3341/BCA-V03 năm 2019 về thẻ tạm trú của người lao động nước ngoài trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp do Bộ Công an ban hành

, doanh nghiệp li�n quan đến quy định h�nh ch�nh thuộc phạm vi, chức năng quản l� nh� nước của Bộ C�ng an trong thời gian qua, Bộ C�ng an đề nghị Văn ph�ng Ch�nh phủ c�n nhắc chỉ tiếp nhận v� giải quyết những phản �nh, kiến nghị của người d�n, doanh nghiệp ph�t sinh trong thực tế, trong t�nh huống cụ thể thực hiện thủ tục h�nh ch�nh. Đối với c�c

Ban hành: 05/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2022

7

Công văn 869/BTTTT-VP năm 2022 yêu cầu về số lượng hồ sơ khi đề nghị cấp giấy phép bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

lượng hồ sơ khi đề nghị cấp giấy ph�p bưu ch�nh l� 03 bộ (01 bộ bản gốc v� 02 bộ bản sao), tuy nhi�n, cử tri cho rằng thực tế chỉ cần 01 bộ bản gốc v� 01 bộ bản sao. Đề nghị Bộ xem x�t tham mưu sửa đổi quy định n�u tr�n để giảm bớt số hồ sơ cần chuẩn bị của đối tượng xin cấp ph�p. Sau khi nghi�n cứu, Bộ TT&TT c� � kiến trả lời như sau:

Ban hành: 11/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2022

8

Công văn 433-CV/NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc xử lý nợ quá hạn tại các ngân hàng thương mại quốc doanh

hoặc toà án. - Sao kê khế ước. II/ NỢ QUÁ HẠN DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN: 1/ Đối với nợ đề nghị cho xoá: a/ Nợ quá hạn do thiên tai lụt: Đây là nợ quá hạn không có khả năng thu hồi do thiên tai lụt năm 1995, 1996 gây ra đã có chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 611/CV-NH14 ngày 30/10/1995 và Công văn số 755/CV-NH14 ngày

Ban hành: 06/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

9

Công văn 233-CV/NH14 năm 1995 hướng dẫn thi hành Quyết định số 120/NH14 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

doanh nghiệp đó là thành viên CIC. b. Ngoài nước. Thu thập thông qua các cơ quan thông tin quốc tế, các Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam mà CIC có quan hệ. Thu thập từ các nguồn thông tin, báo chí ... nước ngoài công khai. c. Tất cả các nguồn cung cấp thông tin cho CIC sẽ được tôn trọng, bảo đảm an toàn bí mật của nguồn

Ban hành: 17/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2015

10

Công văn 265-CV/A18-P2 về việc cải tiến thủ tục giải quyết khách Trung Quốc vào du lịch bằng giấy phép xuất nhập cảnh do Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành

265-CV/A18-P2, Công văn 265-CV, Cục quản lý xuất nhập cảnh, Quyền dân sự, Văn hóa- Xã hội BỘ CÔNG AN CỤC QUẢN LÝ XNC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 265-CV/A18-P2 V/v cải tiến thủ tục giải quyết khách TQ

Ban hành: 12/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2009

11

Công văn 898/BGDĐT-GDĐH về rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy; cao đẳng, trung cấp sư phạm hệ chính quy năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

phải quy định r� c�ch thức x�t tuyển v�o ng�nh học ph� hợp; - Đối với c�c ng�nh năng khiếu thuộc khối ng�nh văn h�a - nghệ thuật, điểm x�t tuyển của c�c m�n văn h�a phải đ�p ứng y�u cầu tối thiểu để ho�n th�nh chương tr�nh phổ th�ng v� được Bộ Văn h�a, Thể thao v� Du lịch, Bộ GDĐT chấp thuận. 2. Th�ng tin phục vụ tuyển sinh hệ ch�nh

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2018

12

Công văn 879/TY-DT năm 2021 về chủ động triển khai biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm chủng vi rút Cúm gia cầm A/H5N8 do Cục Thú y ban hành

sinh./. Nơi nhận: - Như trên; - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c); - Cục trưởng (để b/c); - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế (để p/h); - Các Phòng: KD, QLT, HTQT&TT (để t/h); - Các Chi cục KDĐV vùng, CCTY vùng (để t/h); - Trung tâm CĐTY Trung ương (để t/h); - Trung tâm KNTTY Trung ương I (để t

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2021

13

Công văn 4007/BGTVT-KHCN thu hồi giấy chứng nhận hợp quy đối với thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô VSTAR T300VN do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4007/BGTVT-KHCN,Công văn 4007,Bộ Giao thông vận tải,thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy ,Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô ,Thiết bị giám sát hành trình của xe ôtô ,xe ô tô VSTAR T300VN ,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2013

14

Công văn 269/BGDĐT-GDTC năm 2020 về hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV do Bộ Giáo dục và Đào tạo

); - Ban Chỉ đạo Quốc gia (để b/c); - Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo (để b/c); - Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để p/h chỉ đạo); - Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo); - Các thành viên Ban Chỉ đạo (để t/h); - Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ GDTC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

15

Công văn 11915/QLD-KD năm 2018 về đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa do Cục Quản lý Dược ban hành

(để b/c); - Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo); - Cục QL KCB, Cục YTDP, Cục QLMT Y tế, Vụ KH-TC, Vụ BHYT (để p/h); - BCH PCTH&TKCN, BYT; - Website Cục QLD; - Lưu VT, KD (N). CỤC TRƯỞNG Vũ Tuấn Cường

Ban hành: 27/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2018

16

Công văn 463/BTTTT-TTCS năm 2020 về tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngõ 2 - Phố Hoa - Hà Nội 26. Báo Điện tử VietNamNet Tòa nhà C Land - 156 Xã Đàn 2, P. Nam Đồng, Q. Đống Đa- Hà Nội 27. Báo Điện tử VietnamPlus Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 28. Báo Điện tử

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

17

Công văn 2605/BGTVT-HTQT năm 2019 về triển khai Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

ban nhân dân các tỉnh có liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện. Trân trọng cảm ơn./. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - Vụ VT; - TC ĐBVN; - Cổng TTĐT để công bố; - Lưu: VT, HTQT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Nhật

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

18

Công văn 18470/QLD-KD năm 2017 về đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa do Cục Quản lý Dược ban hành

đủ thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Mọi chi tiết xin liên hệ Cục Quản lý Dược, điện thoại 04.38461525. Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện ./. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c); - Các Thứ trưởng Bộ Y tế

Ban hành: 09/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

19

Công văn 14937/QLD-KD năm 2019 về đảm bảo cung ứng thuốc dịp nghỉ lễ Quốc Khánh và dự phòng hậu quả mưa do Cục Quản lý Dược ban hành

Kim Tiến (để b/c); - Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo); - Cục QL KCB, Cục YTDP, Cục QLMT Y tế, Vụ KH-TC, Vụ BHYT (để p/h); - BCH PCTH&TKCN, BYT; - Website Cục QLD; - Lưu VT, KD (N). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Đỗ Văn Đông

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

20

Công văn 7198/TCHQ-TXNK năm 2018 về phối hợp thời gian làm việc về thu nộp thuế, thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

(để b/c); - Ngân hàng Nhà nước (để biết); - Kho bạc Nhà nước (để p/h); - TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c); - Cổng thông tin điện tử hải quan (để th/báo); - Báo Hải quan (để th/báo); - Lưu: VT, TXNK-T.Anh (03b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Dương Thái

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43