Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" KINH PHI BOI THUONG HO TRO TAI DINH CU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 46751 văn bản

201

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Quy định trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật; việc áp dụng giá đất, giá tài sản để tính bồi thường, việc xét các đối tượng được hưởng các khoản hỗ trợ; số trường hợp phải bố trí tái định cư; kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng dự án; hoặc nội dung khác liên quan. 2. Trong thời gian không quá năm (05)

Ban hành: 16/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

202

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợtái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

phê duyệt theo phân cấp về bồi thường, hỗ trợtái định cư, nhưng chi phí di chuyển tối đa không quá 10% tổng giá trị được bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 6. Không xem xét bồi thường đối với các loại cây trồng, vật nuôi được nuôi, trồng trên đất hành lang bảo vệ an toàn của các loại công trình đã được Nhà nước thu hồi đất. Riêng đối với

Ban hành: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2017

203

Quyết định 473/2017/QĐ-UBND Quy định mức trích, mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợtái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợtái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3596/TTr-STC ngày 30/8/2016 đề nghị ban hành mức trích, mức chi kinh phí tổ chức thực hiện

Ban hành: 14/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

204

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định theo Quyết định 11/2014/QĐ-UBND Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợtái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất do tỉnh Phú Thọ ban hành

2015 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2014/QĐ-UBND NGÀY 10/9/2014 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢTÁI ĐỊNH CƯ VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG VỀ VẬT KIẾN TRÚC, CÂY CỐI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 14/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2015

205

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương"

phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

206

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND Quy định về thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

3. Cộng đồng dân xây dựng, chỉnh trang các công trình công cộng phục vụ lợi ích chung của cộng đồng bằng nguồn vốn do nhân dân đóng góp hoặc Nhà nước hỗ trợ. Điều 4. Khấu trừ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cưkinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng.  1. Trường hợp nhà đầu t­ư thực hiện ứng tr­ước

Ban hành: 20/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2011

207

Quyết định 1504/QĐ-TTg năm 2013 về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợtái định ; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của

Ban hành: 28/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2013

208

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND về Quy định nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợtái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/2013/QD-UBND,Quyết định 01 2013,Tỉnh Đắk Lắk,Kinh phí bồi thường đất Đắk Lắk 2013,Kinh phí bồi thường đất Đắk Lắk,Bồi thường hỗ trợ tái định cư ,Nhà nước thu hồi đất,bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ,Mức trích kinh phí,Mức chi bồi thường khi thu hồi đất ,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

209

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

phương án bồi thường, hỗ trợtái định cư của từng người có đất thu hồi. Hồ sơ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợtái định cư của từng người có đất thu hồi gồm: a) Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợtái định cư; b) Bảng chi tiết về kinh phí bồi thường, hỗ trợtái định cư; c) Biên bản về

Ban hành: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

210

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2013 nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợtái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An

trình UBND tỉnh xem xét cho chuyển sang mục đích kinh doanh thương mại hoặc mục đích khác phù hợp với quy hoạch để tránh lãng phí trong sử dụng đất đai. 3. Sở Tài nguyên và Môi trường a) Tiếp tục theo dõi việc thực hiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

211

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND về Quy định lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợtái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

25/2012/QD-UBND,Quyết định 25 2012,Tỉnh Lạng Sơn,Dự toán kinh phí,Hỗ trợtái định cư ,Bồi thường,Nhà nước thu hồi đất,Tiền bồi thường khi bị thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2012

212

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND về Quy định bồi thường, hỗ trợtái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

chính “V/v Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợtái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số: 322/TTr-STNMT ngày 14/8/2012; Văn bản số 510/STNMT-QLĐĐ ngày 18/4/2013) và ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tại Văn bản số 169-KL/TU

Ban hành: 23/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2013

213

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến hoặc trường hợp phải thực hiện cưỡng chế kiểm đếm thì tổ chức được giao thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được lập dự toán kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án theo khối lượng công việc thực tế,

Ban hành: 10/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2014

214

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 229/TTr-STC ngày 13 tháng 10 năm 2016. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

215

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2014/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợtái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án thuộc địa bàn mình quản lý. Việc bồi thường, hỗ trợtái định cư phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, gắn với sự giám sát của người dân trong quá trình thực hiện”. 4. Sửa đổi Điều 6 như sau: “Điều 6. Quy định về bồi thường chi phí di

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2017

216

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợtái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

án; xác nhận và chịu trách nhiệm về kết quả xác nhận cấp nhà, công trình trên đất thu hồi. 6. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợtái định cư, dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợtái định cư trên địa bàn theo quy định của pháp luật; ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợtái định cư cho

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2013

217

Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Qui định rõ cơ chế, trách nhiệm của các cấp, các ngành và kinh phí thực hiện chính sách tái định cư. Thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông,

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

218

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND quy định lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợtái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/2012/QD-UBND,Quyết định 19 2012,Tỉnh Tây Ninh,Hỗ trợtái định cư ,Bồi thường hỗ trợtái định cư,Quyết toán kinh phí,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2013

219

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

12/2014/QD-UBND,Quyết định 12 2014,Tỉnh Phú Thọ,Bồi thường hỗ trợ tái định cư ,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2014

220

Quyết định 86/2016/QĐ-UBND giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH GIÁ XÂY DỰNG MỚI CỦA NHÀ, CÔNG TRÌNH LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Giá ngày 20

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.23.15