Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" KE TOAN TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 123733 văn bản

1

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về các đơn vị bổ nhiệm kế toán trưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

KẾ TOÁN TRƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Cân cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

2

Quyết định 473/QĐ-UBND năm 2015 Quy định kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước do tỉnh Khánh Hòa ban hành

TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 25/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

3

Quyết định 328/QĐ-BTP năm 2013 phê duyệt Đề án “Bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế, xếp phụ cấp Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán và thuê người làm Kế toán trưởng cho đơn vị kế toán do Bộ Tư pháp quản lý”

TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN VÀ THUÊ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG CHO CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN DO BỘ TƯ PHÁP QUẢN LÝ” BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

4

Quyết định 1809/QĐ-BHXH năm 2017 Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và kế toán trưởng tại đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

ĐỘNG LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, ĐÌNH CHỈ CHỨC VỤ VÀ CÔNG TÁC CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, VIÊN CHỨC QUẢN LÝ VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

Ban hành: 11/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

5

Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi Quy định về kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước kèm theo Quyết định 473/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 473/QĐ-UBND NGÀY 25/02/2015 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2015

6

Quyết định 2031/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng đối với đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày

Ban hành: 13/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2014

7

Quyết định 2125/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 112/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán Nhà nước do tỉnh Đắk Lắk ban hành

112/QĐ-UBND NGÀY 16/01/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

Ban hành: 16/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

8

Thông tư 199/2011/TT-BTC hướng dẫn việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính ban hành

CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực Nhà nước và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2012

9

Hướng dẫn 54/HD-UBND năm 2014 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, BỐ TRÍ, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Thực hiện Thông tư Liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ

Ban hành: 29/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

10

Quyết định 72/2015/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, BỐ TRÍ, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Kế

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2016

11

Quyết định 272/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 bổ nhiệm lại Kế toán trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

của Chính phủ; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật tại văn bản

Ban hành: 15/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

12

Quyết định 1132/QĐ-BTC năm 2014 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, BỐ TRÍ, MIỄN NHIỆM VÀ XẾP PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

13

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 682/2010/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm, bãi miễn và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán do tỉnh Ninh Thuận ban hành

luật; Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước;

Ban hành: 18/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

14

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị, địa phương quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng do tỉnh Phú Yên ban hành

CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, BỐ TRÍ, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ KẾ TOÁN TRƯỞNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV, ngày 15/11/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn,

Ban hành: 05/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2014

15

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 125/2006/QĐ-UBND và 65/2007/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm, bãi nhiệm và định mức phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

125/2006/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2006 VÀ QUYẾT ĐỊNH 65/2007/QĐ-UBND NGÀY 12/12/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, BỔ NHIỆM, BÃI NHIỆM VÀ ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và

Ban hành: 13/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

16

Hướng dẫn 756/HDLN-SNV-STC năm 2014 về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước do Sở Nội vụ - Sở Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành

NHIỆM LẠI, BỐ TRÍ, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước; Căn cứ

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

17

Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2014 Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, BỐ TRÍ, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

18

Quyết định 273/QĐ-TLĐ năm 2014 về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, bố trí phụ trách kế toán và chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong đơn vị kế toán công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN; TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, QUY TRÌNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH, TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN, BỐ TRÍ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM LÀM NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công

Ban hành: 07/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2014

19

Hướng dẫn 649/HDLN-STC-SNV năm 2014 thực hiện Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước do tỉnh Quảng Bình ban hành

trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước thay thế Thông tư số 50/2005/TTLT - BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ. Quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC- BNV tại các ngành, địa phương, đơn vị đã có một số vướng mắc, vì vậy Liên Sở: Tài chính - Nội vụ hướng dẫn thêm

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

20

Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, BỐ TRÍ, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60