Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN TINH BIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 116382 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

161

Quyết định 950/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Điện Biên

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, TỈNH ĐIỆN BIÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010

Ban hành: 28/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

162

Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2017 khảo sát xác định phạm vi khu vực biên giới biển, khu vực hạn chế hoạt động, vùng cấm trong khu vực biên giới biển và vị trí, số lượng các loại biển báo trong khu vực biên giới biển theo Thông tư 162/2016/TT-BQP do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

chỉ huy BĐBP tỉnh trước ngày 15/6/2017 qua số Fax 0643.542.759./. Nơi nhận: - TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; - Các Sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thành phố có KVBG biển; - UBND các xã (phường, thị trấn) trong KVBG biển; -

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

163

Nghị định 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức

--------------- Số: 64/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021 NGHỊ ĐỊNH VỀ KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH TỔNG CỤC, CỤC THUỘC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ; CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở KHU VỰC BIÊN

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2021

164

Quyết định 3536/QĐ-UBND phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lộc Hà, tỉnhTĩnh

3536/QD-UBND,Quyết định 3536 2021,TỉnhTĩnh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà tỉnhTĩnh,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà tỉnhTĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà tỉnhTĩnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHTĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2021

165

Quyết định 3452/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghi Xuân, tỉnhTĩnh

3452/QD-UBND,Quyết định 3452 2021,TỉnhTĩnh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghi Xuân tỉnhTĩnh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh,Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghi Xuân tỉnhTĩnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHTĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2021

166

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021

vào tiền sử dụng khu vực biển ghi trong quyết định giao khu vực biển, Cục Thuế tỉnh ban hành thông báo nộp tiền sử dụng khu vực biển theo quy định. Điều 5. Trách nhiệm thi hành Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình,

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

167

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có biển; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

168

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

quan, ban, ngành, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 3. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo phù hợp với địa bàn, nhóm đối tượng, độ tuổi, nghề nghiệp; tập trung vào một số lĩnh vực pháp luật quan trọng, có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường ứng dụng công nghệ

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

169

Quyết định 3096/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hương Khê, tỉnhTĩnh

0,50 Xã Hà Linh 148 2 Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnhTĩnh, thuộc dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ DGT 0,75

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2021

170

Quyết định 3462/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hương Sơn, tỉnhTĩnh

3462/QD-UBND,Quyết định 3462 2021,TỉnhTĩnh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Hương Sơn tỉnhTĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hương Sơn Hà Tĩnh,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Hương Sơn tỉnhTĩnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHTĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2021

171

Quyết định 3663/QĐ-UBND năm 2020 về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021

3663/QD-UBND,Quyết định 3663 2020,Tỉnh Thái Bình,Mức thu tiền khu vực khai thác tài nguyên biển,Mức thu tiền khu vực sử dụng tài nguyên biển,Mức thu tiền khai thác tài nguyên biển Thái Bình,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

172

Quyết định 23/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

23/QD-UBND,Quyết định 23 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển hoạt động khai thác,Mức thu tiền hoạt động khai thác tài nguyên biển,Mức thu tiền hoạt động sử dụng tài nguyên biển,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

173

Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng chung tại cấp huyện của tỉnh Điện Biên

922/QD-UBND,Quyết định 922 2012,Tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục hành chính mới,Áp dụng chung tại cấp huyện ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 922/QĐ-UBND

Ban hành: 10/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2012

174

Quyết định 3882/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạch Hà, tỉnhTĩnh

3882/QD-UBND,Quyết định 3882 2021,TỉnhTĩnh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà tỉnhTĩnh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà tỉnhTĩnh,Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà tỉnhTĩnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHTĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2021

175

Nghị quyết 348/NQ-HĐND về quyết định tổng số chỉ tiêu, điều chuyển chỉ tiêu biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc (biên chế viên chức), hợp đồng lao động theo Nghị định 68, biên chế Hội để cấp kinh phí hoạt động năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

348/NQ-HDND,Nghị quyết 348 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Điều chuyển chỉ tiêu biên chế công chức Bắc Ninh,Chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động Bắc Ninh,Phê duyệt số lượng công chức làm việc Bắc Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

176

Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2016 về hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các huyện ven biển bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường tỉnh Thừa Thiên Huế

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KHẨN CẤP CHO NGƯỜI DÂN TẠI CÁC HUYỆN VEN BIỂN BỊ ẢNH HƯỞNG DO HIỆN TƯỢNG HẢI SẢN CHẾT BẤT THƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

177

Quyết định 212-QĐ/TW năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số: 212-QĐ/TW Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

178

Quyết định 38a/2020/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021

38a/2020/QD-UBND,Quyết định 38a 2020,Tỉnh Nghệ An,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển tỉnh Nghệ An 2021,Mức thu tiền khai thác tài nguyên biển tỉnh Nghệ An,Mức thu tiền sử dụng tài nguyên biển tỉnh Nghệ An,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

179

Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Ngãi

huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn, thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc các doanh nghiệp, Ban Quản lý cảng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

180

Quyết định 675/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Nam

hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác sắp xếp tổ chức hành chính, quản lý, sử dụng biên chế công chức tại các đơn vị, địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Bộ máy hành chính vẫn còn nhiều tầng nấc trung gian (như trong Sở có Phòng

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159