Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAK PO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 664 văn bản

41

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

22/2020/QD-UBND,Quyết định 22 2020,Tỉnh Đắk Nông,Sửa đổi Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Đắk Nông,Sửa đổi giá bồi thường cây trồng Đắk Nông,Sửa đổi giá hỗ trợ cây trồng tỉnh Đắk Nông,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

43

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Đắk Lắk,Bảng giá tính thuế tài nguyên tính lý hóa giống nhau,Giá tính thuế tài nguyên có tính lý hóa giống nhau,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2020

44

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Đắk Nông ban hành

Đảng Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh; - HĐND và UBND các huyện, thị xã; - Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh; - Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh; - Trung tâm Lưu trữ tỉnh; - Lưu: VT, TH,HC-TC-QT, HSKH. CHỦ TỊCH Lê

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

Ban hành: 16/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2013

46

Nghị định 03/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Nô và huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

thị trấn Đắk Mâm. 2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính chuyển ba xã Hoà Phú, Hoà Khánh, Hoà Xuân thuộc huyện Cư Jút về tỉnh Đắk Lắk: Huyện Cư Jút còn lại 71.889 ha diện tích tự nhiên và 77.048 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Trúc Sơn, Tâm Thắng, Nam Dong, Ea , Đắk Wil, Chư Knia, Đắk Drông và thị trấn Ea

Ban hành: 02/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

47

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông

- Các Ban HĐND tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - HĐND, UBND các huyện và thị xã; - Báo Đắk Nông, Đài PT-TH, Công báo tỉnh; - Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm lưu trữ tỉnh; - Lưu: VT, TH, TT-DN, HC-TC-QT,

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2017

48

Quyết định 194/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

ha STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích Phân theo đơn vị hành chính TT Măng Đen Xã Măng Cành Xã Hiếu Xã Pờ Ê Xã Ngọc Tem Xã Đăk Tăng Xã Măng Bút

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

49

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về quy định giá các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

02/2018/QD-UBND,Quyết định 02 2018,Tỉnh Đắk Nông,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2018/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 18

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

50

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đổi tên và thành lập mới thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

1. Huyện Đắk Mil a) Thị trấn Đắk Mil - Sáp nhập một phần của TDP 1 gồm 117 hộ với toàn bộ TDP 2, toàn bộ TDP 3 và toàn bộ TDP 6 để thành lập TDP 1 (mới) gồm có 428 hộ. - Sáp nhập toàn bộ TDP 4 với toàn bộ TDP 15 để thành lập TDP 2 (mới) gồm có 261 hộ. - Sáp nhập một phần TDP 12 gồm 30 hộ và một phần TDP 16 gồm 49 hộ với toàn

Ban hành: 30/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

51

Nghị Quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 do Hội Đồng nhân dân huyện Đak cơ ban hành

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2006,Tỉnh Gia Lai,Xây dựng - Đô thị TỈNH GIA LAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2006/NQ-HĐND Đak Pơ, ngày 13 tháng 01 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾ HOẠCH PHÂN

Ban hành: 13/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

52

Quyết định 2301/QĐ-UBND năm 2016 về phân loại, đặt số hiệu đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định về danh mục đường đô thị trên địa bàn huyện, thị xã quản lý. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 về việc phân loại, đặt số hiệu và phân cấp quản lý đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

53

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:

Ban hành: 17/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

54

Nghị định 49/2001/NĐ-CP về việc thành lập các xã thuộc huyện Cư Jút và huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

giáp huyện Đắk Mil; Bắc giáp xã Đắk Drông và xã Nam Dong. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Cư Knia, xã Trúc Sơn còn lại 2.770 ha diện tích tự nhiên và 2.842 nhân khẩu. 2. Thành lập xã Đắk Wil thuộc huyện Cư Jút trên cơ sở 42.140 ha diện tích tự nhiên và 5.159 nhân khẩu của xã Ea ; Địa giới hành chính xã Đắk Wil

Ban hành: 15/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

55

Quyết định 943/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thành phố để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đường và Cầu bê tông cốt thép qua sông Kô thị trấn Đăk Glei Thị trấn Đăk Glei 1,20 Báo cáo số 209/BC-UBND ngày 17/6/2015 của UBND huyện Đăk Glei 7 Đường Lê Hồng Phong nối dài thị trấn Đăk Glei Thị trấn Đăk Glei 2,60

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2016

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

57

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn làng thuộc xã Kon Thụp, Đăk Yă và Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

các xã Kon Thụp, Đăk Yă và Hra; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chia tách, thành lập các thôn, làng thuộc các xã Kon Thụp, Đăk Yă và Hra, huyện Mang Yang, cụ thể như sau: 1. Chia tách làng Nang thuộc xã Kon Thụp huyện Mang yang thành 02 làng là làng Nang và làng Sơ Bir. a) Làng Nang (mới):

Ban hành: 21/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

58

Quyết định 1928/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020

1928/QD-UBND,Quyết định 1928 2016,Tỉnh Đắk Nông,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1928/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 04 tháng 11 năm

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

59

Kế hoạch 304/KH-UBND năm 2020 về thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chính sách được quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ-TTg và lồng ghép từ các nguồn kinh phí của các tổ chức, đơn vị tài trợ cho tỉnh Đắk Nông; Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

cư (có xác nhận của UBND cấp xã) và chỉ được chuyển nhượng sau khi đã trả hết nợ vay (gốc và cả lãi) cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông. II. NỘI DUNG 1. Phạm vi thực hiện Trên địa bàn 05 huyện, gồm: Cư Jút, Krông Nô, Đắk Song, Đắk R’Lấp, Đắk Glong. 2. Đối tượng Là hộ nghèo đã được phê duyệt tại Quyết

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

60

Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai

TT Tên sản phẩm nông nghiệp chủ lực Định hướng phát triển tập trung trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố I Sản phẩm trồng trọt 1 Lúa, gạo Phú Thiện, Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa, Kbang, Đak Đoa, Chư Păh,

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169