Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN CHI LINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 76874 văn bản

201

Thông báo 120/TB-VPCP năm 2020 kết luận, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 120/TB-VPCP Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020 THÔNG BÁO KẾT LUẬN, CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP XỬ LÝ CÁC VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TRẬT TỰ XÂY DỰNG VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BĂNG, NHÓM TỘI PHẠM HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

202

Quyết định 1306/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Điện Biên

tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

203

Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; UBND CẤP HUYỆN; ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM MỘT PHẦN CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN - 03 thủ tục (Quyết định số 1066/QĐ-BNV) Lĩnh vực viên chức (Thay thế thủ tục số

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

204

Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Tiếp công dân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo)

CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU (CÁC LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN; GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

205

Quyết định 1396/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

phúc --------------- Số: 1396/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 31 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

206

Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bến Tre ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

207

Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính trong Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN

Ban hành: 30/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

208

Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2018 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ TỈNH ĐỒNG NAI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

209

Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ (Chi tiết tại Danh mục kèm theo). Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

210

Quyết định 1168/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Đồng, ngày 23 tháng 05 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ ĐIỀU LỆ HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH HUYỆN DI LINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính

Ban hành: 23/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

211

Quyết định 3704/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

tháng 10 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2017

212

Quyết định 3365/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

dựng; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 68/TTr-SXD ngày 08/12/2020. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục: 02 (hai) thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình, (có Phụ lục kèm theo).

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

213

Quyết định 2954/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 188/TTr-SNN ngày 24/11/2020. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Chi tiết tại Phụ lục I).

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

214

Quyết định 4890/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/ được sửa đổi lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo; Quy chế thi, tuyển sinh; Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. STT Tên thủ tục

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

215

Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2014 về thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng cho Bí thư Chi bộ thôn Nà Cáy thuộc Đảng bộ xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

thuộc Đảng bộ xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Điều 2. Mức phụ cấp hàng tháng của Bí thư Chi bộ là 0,75 mức lương tối thiểu. Thời gian hưởng kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2014. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, Thủ trưởng các

Ban hành: 14/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2014

216

Quyết định 1700/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực cấp bản sao từ sổ gốc và thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Phú Thọ ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHỨNG THỰC ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày

Ban hành: 18/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

217

Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Hạnh phúc --------------- Số: 141/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 18 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

218

Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

HCC tỉnh 0,5 ngày B2 Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách, dự toán nhu cầu kinh phí và thực hiện việc chi trả học bổng chính sách cho sinh viên. Sở Lao động - TB&XH Không quy định B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN I. LĨNH VỰC

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

219

Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

phúc -------------------- Số: 132/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 20 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

220

Quyết định 2303/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện tỉnh Ninh Thuận

12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN TỈNH NINH THUẬN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày

Ban hành: 04/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.157.140