Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN VINH LOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15046 văn bản

1

Quyết định 68/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2019

2

Quyết định 113/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

Ban hành: 02/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

3

Quyết định 54/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất

Ban hành: 19/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

4

Quyết định 106/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

5

Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi và thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CHÂU HƯNG, HUYỆN VĨNH LỢI VÀ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

6

Nghị định 57/2007/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn châu hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 57/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN CHÂU HƯNG THUỘC HUYỆN VĨNH LỢI

Ban hành: 06/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2007

7

Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2014 xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) XÃ VĨNH HƯNG, HUYỆN VĨNH LỢI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

8

Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2014 xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) CỦA THỊ TRẤN CHÂU HƯNG, HUYỆN VĨNH LỢI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

9

Nghị định 55/2002/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã thuộc thị xã Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi, tỉnh

Ban hành: 13/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Quyết định 31/2007/QĐ-UBND về đề án vận động đóng góp xây dựng một số hạng mục công trình trong Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ xã Châu Thới – huyện Vĩnh Lợi do tỉnh Bạc Liêu ban hành

ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG MỘT SỐ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRONG KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA ĐỀN THỜ BÁC HỒ XÃ CHÂU THỚI – HUYỆN VĨNH LỢI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

11

Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND vận động đóng góp xây dựng một số hạng mục công trình trong Khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Bác Hồ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi do tỉnh Bạc Liêu ban hành

XÂY DỰNG MỘT SỐ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRONG KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA ĐỀN THỜ BÁC HỒ XÃ CHÂU THỚI, HUYỆN VĨNH LỢI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

12

Nghị định 166/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông Hải và thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 166/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG THUỘC CÁC HUYỆN VĨNH LỢI, PHƯỚC

Ban hành: 24/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Quyết định 720/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

NĂM 2019 CỦA HUYỆN VĨNH TƯỜNG - TỈNH VĨNH PHÚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014

Ban hành: 05/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019

14

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND bổ sung giá đất ở trên địa bàn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vào bảng giá đất 5 năm 2015 -201

tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên; Chủ tịch UBND xã Sơn Lôi và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ

Ban hành: 29/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2016

15

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND quy định mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 26/6/2015; Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Căn cứ Luật giá số

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2017

16

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2020

PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2019- 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015;

Ban hành: 24/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2019

17

Quyết định 1633/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

ĐẤT NĂM 2019, HUYỆN VĨNH LỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ

Ban hành: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

18

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2016 về đặt tên đường, phố các thị trấn Vĩnh Tường, Thổ Tang, Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

2 ngân hàng dữ liệu tên phố (danh nhân xã Phú Đa huyện Vĩnh Tường tr28) 5 HT: 7,5 506 Ngã tư NVH 19-5 Cầu Nhật Tân Qua chùa Quang Phúc, tổ dân phố Nhật Tân - Đường đi tp Vĩnh Yên. Nguyễn Tông Lỗi Danh

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

19

Quyết định 645/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

NĂM 2019 HUYỆN VĨNH THUẬN, TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

20

Quyết định 4691/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

- Bình Lợi (đường Ông Binh) Các xã 2,92 47 Đường Quang Trung nối dài (từ ngã tư UBND huyện đến giáp đường Lê Quý Đôn) TT.Vĩnh An 0,60 48 Đường Bùng Binh Thiện Tân 1,00

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20