Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN SON HA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20932 văn bản

1

Quyết định 65/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

2019 CỦA HUYỆN SƠN HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 14/11/2018 của

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

2

Quyết định 732/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN SƠN HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ số quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày

Ban hành: 24/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2018

3

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sơn Hà trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dạy nghề huyện Sơn Hà và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hướng nghiệp huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN SƠN HÀ TRÊN CƠ SỞ SÁP NHẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN SƠN HÀ VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP HUYỆN SƠN HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một

Ban hành: 22/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2016

4

Quyết định 138/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN SƠN HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-CP

Ban hành: 16/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

5

Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

TUYẾN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN DI LĂNG, HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên,

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2018

6

Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm hành chính công huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN SƠN HÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 -

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2018

7

Quyết định 100/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Sơn Hà do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN SƠN HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 13/6/2013

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

8

Quyết định 556/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Đường Sơn Tinh - Sơn Thượng tại xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SƠN TINH - SƠN THƯỢNG TẠI XÃ SƠN THƯỢNG, HUYỆN SƠN HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

9

Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Tuyến đường Sơn Thượng - Sơn Tinh tại xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH TUYẾN ĐƯỜNG SƠN THƯỢNG - SƠN TINH TẠI XÃ SƠN THƯỢNG, HUYỆN SƠN HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

10

Quyết định 870/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Mô hình điểm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tại huyện Sơn Hàhuyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2018

ĐIỂM GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN SƠN HÀHUYỆN BA TƠ TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2017-2018 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2018

11

Quyết định 560/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng điểm định canh định cư nước Ruộng tại xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐIỂM ĐCĐC NƯỚC RUỘNG TẠI XÃ SƠN KỲ, HUYỆN SƠN HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

12

Quyết định 1387/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

CHẾ MỘT CỬA HIỆN ĐẠI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị Quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 21/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2015

13

Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC UBND HUYỆN SƠN HÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 08/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

14

Quyết định 548/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Kè đường giao thông liên huyện (ĐT623) dọc Sông Rin (hạng mục đoạn kè từ Km0+748,88 đến Km0+948,88) tại thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH KÈ ĐƯỜNG GIAO THÔNG LIÊN HUYỆN (ĐT623) DỌC SÔNG RIN (HẠNG MỤC ĐOẠN KÈ TỪ KM0+748,88 ĐẾN KM0+948,88) TẠI THỊ TRẤN DI LĂNG, HUYỆN SƠN HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

15

Nghị định 83-CP năm 1994 về việc chia huyện Sơn Hà thành huyện Sơn Tây và huyện Sơn Hà thuộc tỉnh Quảng Ngãi

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-CP Nội, ngày 06 tháng 8 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 83-CP NGÀY 6-8-1994 VỀ VIỆC CHIA HUYỆN SƠN HÀ THÀNH HUYỆN

Ban hành: 06/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

16

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND quy định cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN HÀ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Theo đề nghị của Giám đốc

Ban hành: 31/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2015

17

Quyết định 1265/2006/QĐ-UBND-QNg bổ sung địa bàn và tăng số hộ được hưởng chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2006 của huyện Sơn Hà do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

2006 CỦA HUYỆN SƠN HÀ. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 912/2001/TTLT/UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 16/11/2001 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó

Ban hành: 29/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2006

18

Nghị định 121/1997/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn và một số xã thuộc các huyện Sơn Hà và Nghĩa Thành, tỉnh Quảng Ngãi

VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN VÀ MỘT SỐ XÃ THUỘC CÁC HUYỆN SƠN HÀ VÀ NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập thị trấn và một số xã thuộc

Ban hành: 30/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

19

Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2019 về đổi tên thôn thuộc xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Nam

thuộc xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Đổi tên hai thôn thuộc xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, như sau: - Đổi tên thôn Đọi Nhất thành thôn Nhất ; - Đổi tên thôn Đọi Lĩnh - Đọi

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

20

Quyết định 432/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hương Sơn, tỉnh Tĩnh

13/12/2018 của HĐND tỉnh Tĩnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn tại Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 07/01/2019 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 258/TTr-STMMT ngày 25/01/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6