Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN PHUOC SON "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5234 văn bản

1

Quyết định 1117/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

2019 CỦA HUYỆN PHƯỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

2

Quyết định 1765/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

CỦA HUYỆN PHƯỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày

Ban hành: 07/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2018

3

Quyết định 3450/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển ngành giao thông vận tải huyện Phước Sơn giai đoạn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI HUYỆN PHƯỚC SƠN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Ban hành: 25/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2011

4

Quyết định 3109/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Phước Sơn, giai đoạn 2009 - 2020 do tỉnh Quảng Nam ban hành

NHANH VÀ BỀN VỮNG CỦA HUYỆN PHƯỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện

Ban hành: 14/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2013

5

Quyết định 2253/QĐ-UBND năm 2013 về Đề án quy hoạch sản xuất Nông - Lâm – Ngư nghiệp và bố trí dân cư giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP VÀ BỐ TRÍ DÂN CƯ HUYỆN PHƯỚC SƠN, GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2013

6

Quyết định 3173/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề cương và kinh phí lập Quy hoạch sản xuất Nông - Lâm – Ngư nghiệp và bố trí dân cư, giai đoạn 2011 -2020 huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

QUY HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG- LÂM- NGƯ NGHIỆP VÀ BỐ TRÍ DÂN CƯ, GIAI ĐOẠN 2011-2020 HUYỆN PHƯỚC SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2004 ; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị

Ban hành: 04/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2013

7

Nghị quyết 158/2010/NQ-HĐND về thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My và Nam Trà My do tỉnh Quảng Nam ban hành

PHÒNG DÂN TỘC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN PHƯỚC SƠN, ĐÔNG GIANG, TÂY GIANG, NAM GIANG, BẮC TRÀ MY VÀ NAM TRÀ MY HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 23 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,

Ban hành: 22/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

8

Nghị định 42/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

QUẾ SƠN, HUYỆN PHƯỚC SƠN; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN QUẾ SƠN ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập

Ban hành: 08/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2008

9

Quyết định 1676/QĐ-UBND năm 2008 về việc cho phép khai thác, chế biến vàng gốc và thu hồi đất, cho thuê đất tại khu vực thôn 1, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

VÀ THU HỒI ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TẠI KHU VỰC THÔN 1, XÃ PHƯỚC THÀNH, HUYỆN PHƯỚC SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003; Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày

Ban hành: 14/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2008

10

Quyết định 27-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Phước Sơnhuyện Duy Xuyên thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27-HĐBT Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 27-HĐBT NGÀY 21-3-1986VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤNCỦA HUYỆN PHƯỚC SƠN

Ban hành: 21/03/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

11

Quyết định 480/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị

Ban hành: 15/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

12

Quyết định 69/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

13

Quyết định 443/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN PHÚ RIỀNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

14

Quyết định 1683/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

CỦA HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ

Ban hành: 31/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2018

15

Quyết định 482/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

16

Quyết định 954/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN TUY PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2018

17

Quyết định 476/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN PHÚ RIỀNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2018

18

Quyết định 1091/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

2019 CỦA HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ- CP ngày

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

19

Quyết định 322/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

20

Quyết định 328/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước

ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN PHÚ RIỀNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108