Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN PHU GIAO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 111993 văn bản

1

Quyết định 129/2007/QĐ-UBND đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo do tỉnh Bình Dương ban hành

12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN PHƯỚC VĨNH, HUYỆN PHÚ GIÁO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03

Ban hành: 21/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

2

Nghị quyết 36/2007/NQ-HĐND7 đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo do tỉnh Bình Dương ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN PHƯỚC VĨNH, HUYỆN PHÚ GIÁO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng

Ban hành: 12/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

3

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo do tỉnh Bình Dương ban hành

tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, CHỈ GIỚI XÂY DỰNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNGTRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN PHƯỚC VĨNH, HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; - Xét Tờ trình số 132/TT-UB ngày 13/07/2005

Ban hành: 15/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

4

Quyết định 169/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KHOÁN BIÊN CHẾ, KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CỦA HUYỆN PHÚ GIÁO ỦY BAN NHÂN DÂN - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; - Căn cứ quyết định số 192/2001/QĐ-TTg, ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành

Ban hành: 15/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

5

Quyết định 77/2007/QĐ-UBND về bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất tài sản trên đất và tái định cư để giải phóng mặt bằng thi công công trình xây dựng sân vận động huyện Phú Giáo do tỉnh Bình Dương ban hành

Dầu Một, ngày 02 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ ĐẤT TÀI SẢN TRÊN ĐẤT VÀ TÁI ĐỊNH CƯ ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG SÂN VẬN ĐỘNG HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ

Ban hành: 02/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

6

Quyết định 80/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản trên đất đối với công trình quy hoạch khu trung tâm huyện Phước Vĩnh huyện Phú Giáo do tỉnh Bình Dương ban hành

Dầu Một, ngày 30 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH KHU TRUNG TÂM HUYỆN LỴ PHƯỚC VĨNH HUYỆN PHÚ GIÁO - TỈNH BÌNH DƯƠNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy

Ban hành: 30/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

7

Quyết định 76/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất và tái định cư để giải phóng mặt bằng thi công công trình xây dựng đường Vĩnh Hòa đi cầu Lễ Trang huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

76/2007/QD-UBND,Quyết định 76 2007,Tỉnh Bình Dương,Đơn giá bồi thường,Hỗ trợ về đất,Hộ tái định cư,Giải phóng mặt bằng,Công trình xây dựng,Đường Vĩnh Hòa đi cầu Lễ Trang,Huyện Phú Giáo,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2010

8

Luật giáo dục 2019

2. Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học, công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; bảo đảm cân đối cơ cấu ngành nghề, trình độ, nguồn nhân lực và phù hợp vùng miền; mở rộng quy mô trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo và sử

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

9

Quyết định 2774/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ

2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH PHÚ THỌ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6

Ban hành: 26/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

10

Quyết định 575/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN TUẦN GIÁO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính

Ban hành: 17/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

11

Quyết định 3632/QĐ-UBND năm 2016 sáp nhập Trung tâm dạy nghề huyện Đức Huệ vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp huyện Đức Huệ, và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

đồng thời chịu sự quản lý và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Điều 3. UBND huyện Đức Huệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đức Huệ phù hợp

Ban hành: 06/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2016

12

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trước khi thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ theo quyết định của Ủy ban nhân dân

Ban hành: 01/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

13

Quyết định 936/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI CỰU GIÁO CHỨC HUYỆN ĐỒNG PHÚ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi,

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

14

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sơn Hà trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dạy nghề huyện Sơn Hà và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hướng nghiệp huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; II. Sự cần thiết Sơn Hà là huyện miền núi đặc biệt khó khăn thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Hiện nay, trên địa bàn huyện có hai loại hình trung tâm đang tồn tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm dạy nghề trực thuộc UBND

Ban hành: 22/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2016

15

Quyết định 2591/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

2018 của huyện Phú Hòa. Điều 2. Tổ chức thực hiện: 1. UBND huyện Phú Hòa: - Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định. - Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất được duyệt. - Tăng cường công tác tuyên

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

16

Quyết định 4003/QĐ-UBND năm 2018 về tạm xếp phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

phúc --------------- Số: 4003/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2018 QUYET ĐỊNH VỀ TẠM XẾP PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP -GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

17

Quyết định 290/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tuần Giáo do tỉnh Điện Biên ban hành

năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN TUẦN GIÁO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của

Ban hành: 13/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

18

Quyết định 881/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

19

Quyết định 4689/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

3 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0,60 Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú có trách nhiệm: 1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; 2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

20

Quyết định 1119/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

năm 2019 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144