Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAM HA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 53302 văn bản

1

Quyết định 2565/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐẦM HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội khóa VIII thông qua ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

2

Quyết định 1922/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đầm Hà do tỉnh Quảng Ninh ban hành

ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN ĐẦM HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất

Ban hành: 30/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

3

Quyết định 2094/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh mức phí chợ tại Chợ Trung tâm huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

CHỢ TRUNG TÂM HUYỆN ĐẦM HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính “Hướng

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

4

Quyết định 682/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt bổ sung Đề án tinh giản biên chế của Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM HÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2016

5

Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2013 thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN ĐẦM HÀ TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật xây dựng năm 2003; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/01/2005 về Quy hoạch xây dựng; Thông tư

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2013

6

Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính tại xã Tân Lập, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

HOẠCH PHÂN KHU CHỨC NĂNG TỶ LỆ 1/2000 DỰ ÁN NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM SIÊU THÂM CANH CÔNG NGHỆ CAO TRONG NHÀ KÍNH TẠI XÃ TÂN LẬP, XÃ ĐẦM HÀ HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ

Ban hành: 15/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

7

Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề án giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng đối với diện tích do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đang quản lý cho các hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn, khu phố trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2017

ĐẤT, GIAO RỪNG, CHO THUÊ ĐẤT, CHO THUÊ RỪNG ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH DO UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐANG QUẢN LÝ CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN, BẢN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẦM HÀ GIAI ĐOẠN 2015-2017 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai số

Ban hành: 21/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

8

Quyết định 388/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

thi đua của Chính phủ cho: Nhân dân và cán bộ huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Quảng Ninh. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm

Ban hành: 16/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2008

9

Nghị định 59/2001/NĐ-CP về việc chia huyện Quảng , tỉnh Quảng Ninh thành hai huyện Hải huyện Đầm Hà

VIỆC CHIA HUYỆN QUẢNG , TỈNH QUẢNG NINH THÀNH HAI HUYỆN HẢI HUYỆN ĐẦM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH : Điều 1. Nay chia huyện Quảng , tỉnh Quảng Ninh,

Ban hành: 29/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

10

Quyết định 2015/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức thu phí chợ, vệ sinh và điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại khoản thu phí đối với Ban quản lý chợ Trung tâm Đầm Hà - huyện Đầm Hà do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

PHÍ VỆ SINH VÀ ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI CÁC KHOẢN THU PHÍ ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ CHỢ TRUNG TÂM ĐẦM HÀ - HUYỆN ĐẦM HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày

Ban hành: 07/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2010

11

Kế hoạch 158/KH-UBND về bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2019 trên địa bàn thành phố Nội

nước sông Đà không đáp ứng nhu cầu, đảm bảo cấp nước an toàn. - Công ty TNHH MTV nước sạch Đông: + Quản lý, cung cấp dịch vụ cấp nước cho hơn 150.000 khách hàng, năm 2019 sẽ tăng lên khoảng 165.000 khách hàng tại khu vực quận Đông, một phần Nam Từ Liêm, một số xã của huyện Hoài Đức, Thanh Oai, Đan Phượng, Ứng Hòa... + Nhu cầu

Ban hành: 23/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

12

Quyết định 687/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

ĐC, XD2, LN, TKCT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đoàn Văn Việt PHỤ LỤC 1 PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2018 HUYỆN ĐAM RÔNG Đơn vị tính: ha Số thứ tự Chỉ tiêu Mã Tổng diện tích

Ban hành: 11/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

13

Kế hoạch 21/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Nội năm 2019

kiểm tra liên ngành 178 Thành phố tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại 60 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn Nội. Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã kiểm tra đạt 80% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

14

Chỉ thị 02/CT-UBND về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019 do tỉnh Nam ban hành

hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nam năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: 1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực

Ban hành: 16/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

15

Quyết định 3848/QĐ-UBND về Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân thành phố Nội năm 2018

Điều 1. Ban hành “Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân thành phố Nội năm 2018” (Phương án kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể Thành phố liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 31/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

16

Kế hoạch 89/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Giang năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/KH-UBND Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2018 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

Ban hành: 20/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

17

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

GIÁ ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Căn cứ Khoản 4

Ban hành: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

18

Kế hoạch 58/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 do thành phố Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/KH-UBND Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

19

Quyết định 673/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày

Ban hành: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

20

Kế hoạch 58/KH-UBND về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2018 do tỉnh Tĩnh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/KH-UBND Tĩnh, ngày 27 tháng 02 năm 2018 KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH

Ban hành: 27/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123