Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAM HA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 59799 văn bản

1

Quyết định 2565/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

tháng 6 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐẦM HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội khóa VIII thông qua ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

2

Quyết định 1922/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đầm Hà do tỉnh Quảng Ninh ban hành

năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN ĐẦM HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15

Ban hành: 30/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

3

Quyết định 2094/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh mức phí chợ tại Chợ Trung tâm huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC PHÍ CHỢ TẠI CHỢ TRUNG TÂM HUYỆN ĐẦM HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

4

Quyết định 682/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt bổ sung Đề án tinh giản biên chế của Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM HÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2016

5

Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2013 thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN ĐẦM HÀ TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật xây dựng năm 2003; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2013

6

Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính tại xã Tân Lập, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÂN KHU CHỨC NĂNG TỶ LỆ 1/2000 DỰ ÁN NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM SIÊU THÂM CANH CÔNG NGHỆ CAO TRONG NHÀ KÍNH TẠI XÃ TÂN LẬP, XÃ ĐẦM HÀ HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số

Ban hành: 15/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

7

Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề án giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng đối với diện tích do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đang quản lý cho các hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn, khu phố trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2017

tháng 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG, CHO THUÊ ĐẤT, CHO THUÊ RỪNG ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH DO UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐANG QUẢN LÝ CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN, BẢN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẦM HÀ GIAI ĐOẠN 2015-2017 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Ban hành: 21/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

8

Nghị định 59/2001/NĐ-CP về việc chia huyện Quảng , tỉnh Quảng Ninh thành hai huyện Hải huyện Đầm Hà

59/2001/ND-CP,Nghị định 59 2001,Chính phủ,Chia huyện,Chia huyện Quảng Hà,Huyện Hải Hà,Huyện Đầm Hà,Tỉnh Quảng Ninh,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59/2001/NĐ-CP

Ban hành: 29/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

9

Quyết định 388/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 360/TTr-BTĐKT ngày 01 tháng 4 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho: Nhân dân và cán bộ huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Quảng Ninh.

Ban hành: 16/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2008

10

Quyết định 2015/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức thu phí chợ, vệ sinh và điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại khoản thu phí đối với Ban quản lý chợ Trung tâm Đầm Hà - huyện Đầm Hà do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

2015/2010/QD-UBND,Quyết định 2015 2010,Tỉnh Quảng Ninh,Sửa đổi,Mức thu phí chợ,Mức thu phí vệ sinh,Huyện Đầm Hà,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2015/2010/QĐ-UBND

Ban hành: 07/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2010

11

Quyêt định 25/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại chợ Cổ Đạm, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Tĩnh

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Tĩnh,Giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ Cổ Đạm,Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ Cổ Đạm,Giá dịch vụ sử dụng diện tích trông giữ xe chợ Cổ Đạm,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

12

Quyết định 372/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

372/QD-UBND,Quyết định 372 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

13

Kế hoạch 41/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 do thành phố Nội ban hành

41/KH-UBND,Thành phố Nội,Bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp,Bảo đảm an toàn thực phẩm trong nông nghiệp,Bảo đảm an toàn thực phẩm Nội 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

14

Quyết định 347/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

5,50 4,00 PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN ĐAM RÔNG Đơn vị tính: ha STT Chỉ tiêu Mã Tổng diện tích Phân theo đơn vị hành chính

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

15

Kế hoạch 26/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Nội năm 2021

không tái hoạt động mại dâm. UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nội, các đoàn thể Thành phố và yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quân, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội).

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

16

Kế hoạch 174/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Nội năm 2020

174/KH-UBND,Thành phố Nội,Đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu,Đảm bảo an toàn thực phẩm thành phố Nội,Đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

17

Kế hoạch 26/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 do thành phố Nội ban hành

26/KH-UBND,Thành phố Nội,An toàn thực phẩm,Bảo đảm an toàn thực phẩm ,Nông nghiệp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/KH-UBND Nội,

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

18

Quyết định 3124/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thạch , tỉnh Tĩnh

3124/QD-UBND,Quyết định 3124 2020,Tỉnh Tĩnh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà Hà Tĩnh, Tĩnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2020

19

Quyết định 2469/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Hồng , huyện Đan Phượng, thành phố Nội

xây dựng, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố. 3. UBND huyện Đan Phượng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thành phố về việc lựa chọn, đề xuất Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; thực hiện

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

20

Kế hoạch 158/KH-UBND về bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2019 trên địa bàn thành phố Nội

cấp khoảng 40.000 ÷ 50.000m3/ngđ; Dự phòng bổ sung nguồn nước mặt sông Đuống cấp cho các khu vực Đồng Nam quận Đồng, đảm bảo cấp nước an toàn khi các nguồn cấp không đáp ứng nhu cầu. b. Khu vực nông thôn dọc Đại lộ Thăng Long (các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức): Việc cung cấp dịch vụ cấp nước cho khu vực là do Công ty TNHH

Ban hành: 23/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188