Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOP TAC XA TO HOP TAC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 151709 văn bản

1

Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2019 về Cẩm nang Hướng dẫn thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CẨM NANG HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2019

2

Kế hoạch 473/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án Đổi mới phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020

HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1400/QĐ-UBND NGÀY 09/5/2017 CỦA UBND TỈNH AN GIANG I. Căn cứ xây dựng kế hoạch Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 18/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày

Ban hành: 16/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2017

3

Quyết định 1218/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

1218/QD-UBND,Quyết định 1218 2017,Tỉnh Yên Bái,Phát triển hợp tác xã,Hợp tác xã,Tổ hợp tác,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1218/QĐ-UBND Yên Bái,

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

4

Quyết định 1400/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án Đổi mới phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2017-2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày

Ban hành: 09/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

5

Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND về củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

NGHỊ QUYẾT VỀ CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 5 (CHUYÊN ĐỀ) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6

Ban hành: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

6

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định về chế độ tài chính hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

tháng 08 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2013/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ CÁC SÁNG LẬP VIÊN HỢP TÁC XÃ CHUẨN BỊ THÀNH LẬP, CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

7

Quyết định 2917/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 825/2009/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ cho các sáng lập viên Hợp tác xã, Tổ hợp tác chuẩn bị thành lập; đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Hà Giang

27 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 825/2009/QĐ-UBND NGÀY 03/4/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO CÁC SÁNG LẬP VIÊN HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC CHUẨN BỊ THÀNH LẬP; CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG UỶ BAN NHÂN

Ban hành: 27/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

8

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai, ngày 07 tháng 06 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày

Ban hành: 07/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

9

Quyết định 825/2009/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ cho các sáng lập viên Hợp tác xã, Tổ hợp tác chuẩn bị thành lập; các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Hà Giang

tháng 04 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO CÁC SÁNG LẬP VIÊN HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC CHUẨN BỊ THÀNH LẬP; CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách

Ban hành: 03/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

10

Quyết định 384/QĐ-TTg năm 2011 bổ sung kinh phí thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ THÀNH LẬP MỚI, BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO CÁN BỘ HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC NĂM 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 1594/BTC-NSNN ngày 29 tháng 01 năm 2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều

Ban hành: 16/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2011

11

Quyết định 1436/QĐĐC-UBND năm 2015 đính chính Quyết định 08/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 34/2012/QĐ-UBND

2015 QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2015/QĐ-UBND NGÀY 25/5/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC , TỔ HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2012/QĐ-UBND NGÀY 07/6/2012 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI UBND tỉnh đính chính

Ban hành: 05/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

12

Quyết định 08/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 34/2012/QĐ-UBND

năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2012/QĐ-UBND NGÀY 07/6/2012 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban

Ban hành: 25/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

13

Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

103/2014/ND-CP,Nghị định 103 2014,Chính phủ,Mức lương tối thiểu vùng,Người lao động,Doanh nghiệp,Hợp tác xã tổ hợp tác ,Lương tối thiểu vùng 2015,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

14

Kế hoạch 498/KH-UBND năm 2014 về phát triển chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ theo hình thức liên kết giữa các hộ dân và doanh nghiệp thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác giai đoạn 2014 - 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

CHĂN NUÔI QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ THEO HÌNH THỨC LIÊN KẾT GIỮA CÁC HỘ DÂN VÀ DOANH NGHIỆP THÔNG QUA HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2015

15

Quyết định 317/QĐ-TTg năm 2010 bổ sung kinh phí thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác do Thủ tướng Chính phủ ban hành

317/QD-TTg,Quyết định 317 2010,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung kinh phí,Bồi dưỡng đào tạo,Tổ hợp tác,Hợp tác xã,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-TTg

Ban hành: 03/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2010

16

Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2014 về phát triển các Hợp tác xã, Tổ hợp tác tiên tiến gắn với vùng chuyên canh, xây dựng thương hiệu nông sản tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2014-2015

PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TIÊN TIẾN GẮN VỚI VÙNG CHUYÊN CANH, XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2014 - 2015 PHẦN THỨ NHẤT THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TIÊN TIẾN GẮN VỚI VÙNG CHUYÊN CANH, XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN I. Thực trạng tình hình hoạt động của các Hợp tác xã, tổ hợp

Ban hành: 26/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2018

17

Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

--------------- Số: 122/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO

Ban hành: 14/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2015

18

Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật lao động

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2013

19

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định chế độ tài chính hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

16 tháng 4 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ CÁC SÁNG LẬP VIÊN HỢP TÁC XÃ CHUẨN BỊ THÀNH LẬP, CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2014

20

Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

02/2013/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ CÁC SÁNG LẬP VIÊN HỢP TÁC XÃ CHUẨN BỊ THÀNH LẬP, CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 20/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108