Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DOANH NGHIEP KHAI THAC CONG TRINH THUY LOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15154 văn bản

1

Quyết định 211/1998/QĐ-BNN-QLN về Quy định chế độ sử dụng chi phí cho sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG CHI PHÍ CHO SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. - Căn cứ pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 31/8/1994; - Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ,

Ban hành: 19/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2012

2

Luật Thủy lợi 2017

trình thủy lợi bao gồm: a) Doanh nghiệp; b) Tổ chức thủy lợi cơ sở; c) Cá nhân. 2. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Chính phủ. 3. Cơ quan quản lý công trình thủy lợi quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này quyết định phương thức khai thác công trình thủy lợi sử

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

3

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND về Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý

lệ phần trăm (%) nguyên giá tài sản cố định của công trình do đơn vị quản lý. Định mức sửa chữa thường xuyên của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi là 0,59 % nguyên giá tài sản cố định. Giá trị tài sản cố định được tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. 8. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp Định mức

Ban hành: 08/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2017

4

Quyết định 759/QĐ-UBND phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí năm 2016 cho các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

05/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh quy định thực hiện thu, miễn thu và cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh; Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 157/TTr-SNN ngày 25/3/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí năm 2016 cho các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình

Ban hành: 30/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

5

Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2018 về Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi tỉnh An Giang

quản lý của loại hình Doanh nghiệp là: 7.968 đồng/ha. Điều 2. Tập định mức kinh tế kỹ thuật này là cơ sở để đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi tỉnh An Giang. Tùy theo từng trường hợp ngoài thực tế từng công trình để áp dụng tính công quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2018

6

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND về quy trình phê duyệt khoản kinh phí cấp bù thủy lợi phí cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận

Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận. Điều 6. Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, số lượng hồ sơ và thời hạn giải quyết 1. Về trình tự thực hiện: - Vào đầu tháng 01 năm sau, đơn vị quản lý thủy nông là doanh nghiệp trực thuộc tỉnh quản lý (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi) có

Ban hành: 12/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2014

7

Quyết định 4871/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 về Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chủ tịch, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ trưởng

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

8

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợicông trình đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

do doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi thực hiện để bảo đảm vận hành công trình an toàn, hiệu quả; các công trình, hệ thống công trình thủy lợi không lớn, có đặc điểm, tính chất kỹ thuật đơn giản, quy mô nhỏ phân cấp cho tổ chức Hợp tác dùng nước quản lý, khai thác để tiết kiệm chi phí, nâng cao

Ban hành: 26/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2017

9

Quyết định 4870/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà quản lý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

10

Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2017 về Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

thủy lợi; Căn cứ Quyết định số 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2017

11

Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành: 14/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

12

Quyết định 29/2014/QĐ-UBND quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

lợi (theo hình thức đấu thầu hoặc giao khoán thí điểm). 3. Tạm thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn tổ chức (loại hình là doanh nghiệp) theo đúng quy định của Thông tư số

Ban hành: 10/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2014

13

Quyết định 38/2014/QĐ-UBND về phân cấp Quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

trên nguyên tắc phân cấp công trình nhưng không phân cấp lao động quản lý, khai thác công trình. Các doanh nghiệp, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm sắp xếp, bố trí lao động một cách hợp lý, phù hợp với tính chất kỹ thuật của từng công trình, được giao quản lý, khai thác và bảo vệ.

Ban hành: 06/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2014

14

Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Xét

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

15

Quyết định 86/2016/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận

ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

16

Quyết định 4869/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 về Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa quản lý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Định mức chi phí quản lý Doanh nghiệp a) Định mức chi phí quản lý Doanh nghiệp được tính bằng 10,1 % so với tổng chi phí quản lý vận hành cho công tác tưới nước và tiêu nước. b) Chi phí quản lý Doanh nghiệp cho các hoạt động kinh doanh khai thác tổng hợp công trình thủy lợi tính theo quy định hiện hành.

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

17

Quyết định 2037/QĐ-UBND năm 2016 về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÀ VINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh

Ban hành: 28/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2016

18

Quyết định 107/2016/QĐ-UBND Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang

Dịch vụ khai thác trạm bơm tưới, tiêu nước. 3. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi gọi tắt là đơn vị cung ứng dịch vụ. 4. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ gọi tắt là người sử dụng dịch vụ. 5. Hiệp thương dịch vụ là sự thỏa

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

19

Quyết định 1835/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La

TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI SƠN LA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

Ban hành: 29/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2016

Ban hành: 04/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129