Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DEN NAM 2020 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 65360 văn bản

1

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Hà Nam,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Nam,Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Nam đến 2020,Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối Hà Nam 2016 2020,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

2

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 kèm theo Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2020/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 17 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

3

Kế hoạch 1392/KH-UBND năm 2019 về xóa mù chữ đến năm 2020, tỉnh Quảng Trị

XÓA MÙ CHỮ ĐẾN NĂM 2020, TỈNH QUẢNG TRỊ Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch “Xóa mù chữ đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng trị với một số nội dung chủ yếu sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, MỤC TIÊU 1. Mục đích Nâng cao

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

4

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Hà Nam,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Nam,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Nam,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

5

Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2018 hành động về dinh dưỡng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020

HÀNH ĐỘNG VỀ DINH DƯỠNG TỈNH HÒA BÌNH ĐẾN NĂM 2020 Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-BYT, ngày 29/1/2018 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt kế hoạch hành động Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2020. Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình sức khỏe Việt Nam; Cán cứ chương trình hành động số

Ban hành: 17/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

6

Quyết định 4007/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4007/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 31 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CỦA HUYỆN NÔNG SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2021

7

Kế hoạch 52/KH-UBND về thực hiện cơ cấu lại ngành dịch vụ tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Số: 52/KH-UBND Nam Định, ngày 15 tháng 6 năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CƠ CẤU LẠI NGÀNH DỊCH VỤ TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 19/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

8

Kế hoạch 3725/KH-UBND năm 2018 về Dinh dưỡng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ DINH DƯỠNG CỦA TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2020 Thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 21/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới; Thực hiện Quyết định số 718/QĐ-BYT ngày 29/01/2018 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Dinh dưỡng đến năm 2020; Để thực

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2018

9

Kế hoạch 198/KH-UBND về cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của tỉnh An Giang

198/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Cơ cấu lại ngành dịch vụ tỉnh An Giang,Cơ cấu lại ngành dịch vụ định hướng đến 2025,Cơ cấu lại ngành dịch vụ tỉnh An Giang đến năm 2020,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

10

Kế hoạch 972/KH-UBND năm 2018 về dinh dưỡng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ DINH DƯỠNG TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020 Phần thứ nhất CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020. 2. Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2018

11

Quyết định 3161/QĐ-UBND phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Kỳ Anh; Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Kỳ Anh; Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Kỳ Anh; Xét đề nghị của UBND huyện Kỳ

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

12

Quyết định 2504/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2504/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 24 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN KIM THÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

13

Quyết định 2503/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

do - Hạnh phúc --------------- Số: 2503/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 24 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN NINH GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

14

Quyết định 2399/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2399/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 18 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN THANH HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

15

Kế hoạch 28/KH-UBND về phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đến năm 2020

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2018 VÀ ĐẾN NĂM 2020 Thực hiện Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc Thông qua Chương trình phát triển nhà ở

Ban hành: 20/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

16

Quyết định 1526/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

1526/QD-UBND,Quyết định 1526 2020,Tỉnh Bình Phước,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Đồng Phú Bình Phước,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước,Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

17

Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2018 về phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020 Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017; Căn cứ Thông báo số 396/TB-VPCP ngày 09/12/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang, trong đó yêu cầu tỉnh phấn đấu đạt 10.000 doanh

Ban hành: 08/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2018

18

Nghị quyết 10/NQ-HĐND về thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/NQ-HĐND TP. Hà Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 THÀNH PHỐ HÀ GIANG, TỈNH HÀ GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ GIANG KHÓA XXII - KỲ HỌP THỨ 14 (CHUYÊN ĐỀ)

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

19

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung nội dung Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

20

Nghị quyết 74/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

BÀN TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật ban

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.172.77