Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CONG TY PHAT TRIEN KY NGHE DUOC TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 11105 văn bản

81

Nghị quyết 42-NQ/TW năm 2004 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Bộ Chính trị ban hành

Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực của cán bộ phải được cụ thể hoá để đáp ứng yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và thích hợp với mỗi bước phát triển của thực tiễn cách mạng.

Ban hành: 30/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2010

82

Nghị quyết 41-NQ/TW về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Bộ Chính trị ban hành

bảo vệ môi trường; tăng tỷ lệ đầu tư cho bảo vệ môi trường trong nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 6- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực về môi trường Nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học phục vụ công tác hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường

Ban hành: 15/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2012

83

Nghị quyết số 17-NQ/TW về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ máy nhà nước do Ban Chấp hành trung ương Đảng ban hành

hành chính phải đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tận tụy phục vụ nhân dân. - Cải cách hành chính phải hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, ứng dụng có hiệu quả thành tựu phát triển của khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin.

Ban hành: 01/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2008

84

Chỉ thị 58-CT/TW năm 2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

công nghiệp hoá, hiện đại hoá. I- TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở NƯỚC TA Ngay từ thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương vận dụng công nghệ - thông tin trong một số lĩnh vực. Bước sang thời kỳ đổi mới, chủ trương ấy đã được nhấn mạnh và cụ thể hoá trong nhiều nghị quyết của Đảng và Chính phủ. Nghị

Ban hành: 17/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

85

Nghị quyết số 28-NQ/TW về việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Bộ Chính trị ban hành

sản quan trọng, hình thành và phát triển vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, tạo thuận lợi cho xây dựng cơ sở chế biến nông, lâm sản. Một số nông, lâm trường đã làm tốt vai trò trung tâm kinh tế - kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, cung cấp giống cây trồng, giống vật nuôi, dịch vụ kỹ thuật và tiêu thụ, chế biến nông sản cho

Ban hành: 16/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2007

86

Quy định 15/QĐ-TW năm 2006 về việc đảng viên làm kinh tế tư nhân do Ban Chấp hành trung ương Đảng ban hành

xã hội, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. 3- Đối với tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp: a) Chủ động, tích cực thực hiện công tác phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên và tổ chức đảng hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng và tổ chức đảng cấp trên.

Ban hành: 28/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2008

87

Nghị quyết 13-NQ/TW năm 2002 tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 13-NQ/TW Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2002 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN

Ban hành: 18/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

88

Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới do Bộ Chính trị ban hành

TRONG TÌNH HÌNH MỚI Trong hơn 10 năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển; nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi; các dịch vụ y tế ngày một đa dạng; nhiều công nghệ mới được nghiên cứu

Ban hành: 23/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

89

Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2003 tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành

có hiệu quả hơn. Đất xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, dịch vụ và xây dựng đô thị tăng tương đối nhanh, đồng thời diện tích đất sản xuất nông nghiệp vẫn tiếp tục tăng. Công tác quản lý nhà nước về đất đai có tiến bộ; hệ thống quản lý được tăng cường, từng bước phân cấp nhiều hơn cho địa phương. Quyền sử dụng đất đã bước đầu

Ban hành: 12/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2011

90

Quyết định 3524/QĐ-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động 35-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 35-CTR/TU NGÀY 22/11/2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36- NQ/TW, NGÀY 01/7/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2019

91

Nghị quyết số 36-NQ/TW về việc công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Chính trị ban hành

với những chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, có khả năng tư vấn về quản lý, điều hành, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao cho đất nước, góp phần phát triển nền văn hóa, nghệ thuật của nước nhà. Xây dựng và hoàn thiện các chính sách tạo thuận lợi và khuyến khích các ngành, các trung tâm nghiên cứu

Ban hành: 26/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2008

92

Thông báo 159-TB/TW năm 2004 về kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị 30- CT/TW và tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ do Ban Bí thư ban hành

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ngày 28, 29-9-2004, tại Hà Nội, Ban Bí thư đã mở Hội nghị toàn quốc để tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18-02-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Trung ương và các ý kiến phát biểu tại

Ban hành: 15/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2014

93

Quyết định 10-QĐ/TW năm 2001 ban hành Hướng dẫn quy định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 10-QĐ/TW Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG TRONG CHƯƠNG VII VÀ

Ban hành: 25/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2010

94

Nghị quyết 06-NQ/TW năm 1998 về vấn đề phát triển nông nghiệp và nông thôn do Ban Bí thư ban hành

triển các làng nghề truyền thống. Khuyến khích phát triển các cơ sở công nghiệp sử dụng nhiều lao động và vật liệu tại chỗ. Có chính sách khuyến khích mạnh các nguồn vốn của dân cư, các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, dành một tỷ lệ quan trọng các nguồn vốn nhà nước huy động được để đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 10/11/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

95

Báo cáo số 5162/BCĐ127TW ngày 10/12/2002 của Ban chỉ đạo 127-TW về việc một số giải pháp chống buôn lậu gian lận thương mại năm 2003

thương mại. Thực hiện các văn bản trên, các lực lượng phối hợp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ hàng hoá nhập lậu vào nước ta, quá trình triển khai thực hiện đã thu được những kết quả quan trọng. - Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường, từng ngành ngay từ đầu năm đã có nhiều văn bản, công

Ban hành: 10/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

96

Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2018 về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

phân công. e) Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh: Đề án hợp nhất các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, Trung tâm Phát triển nấm ăn và nấm dược liệu) thành 01 Trung tâm; hoặc xây

Ban hành: 04/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

97

Báo cáo số 2642/BCĐ-TW ngày 09/07/2002 của Ban Chỉ đạo 127/TW về việc báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm và giải pháp từ nay đến cuối năm 2002

khai phương án chống vai và thuốc lá ngoại nhập lậu, chúng rút vào hoạt động lén lút, bí mật hơn. II- CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 1- Tổ chức, chỉ đạo của Ban. - Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, Ban đã có Phương án 0993/BCĐ127 ngày 20/3/2002; Công điện số 13/BCĐ-127TW ngày 3/4/2002, chỉ đạo triển khai đồng bộ chủ

Ban hành: 09/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

98

Chỉ thị 16-CT/TW năm 2002 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong hình mới do Ban Bí thư ban hành

đồng thời làm tốt công tác phát triển đảng viên trong các lực lượng này. 2. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh trước hết về chính trị, được tổ chức chặt chẽ, có số lượng, biên chế, trang bị thích hợp với từng vùng, từng địa phương, phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế mới, thực sự là chỗ dựa, là công cụ tin cậy bảo vệ Đảng, chính quyền

Ban hành: 05/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

99

Nghị quyết 17-NQ/TW năm 2002 về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành

phù hợp). - Về điều kiện và phương tiện làm việc Tạo điều kiện cho chính quyền cơ sở chủ động về ngân sách, mở rộng các khoản thu, bảo đảm cho những cơ sở ở trình độ phát triển trung bình có thể tự cân đối được chi thường xuyên. Thực hiện quy chế định kỳ kiểm toán nhà nước, công khai thu, chi ngân sách cho dân biết. Xây dựng trụ

Ban hành: 18/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2012

100

Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn do tỉnh Đồng Tháp ban hành

của tỉnh trong thời gian tới. - Khuyến khích và có chính sách thu hút, phát triển các khu nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái nông nghiệp, hấp dẫn, thu hút du khách. 4. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù: - Về đầu tư

Ban hành: 11/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.47.43