Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CONG TY PHAT TRIEN KY NGHE DUOC TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 401-420 trong 11132 văn bản

401

Quyết định 4086/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

công nghiệp CNTT, thúc đẩy công nghiệp phần mềm, dịch vụ và nội dung số. - Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông là hạ tầng kinh tế - xã hội được ưu tiên phát triển, bảo đảm công nghệ hiện đại, quản lý và khai thác hiệu quả. - Phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đối với việc phát triển ứng dụng và sản xuất trong lĩnh vực

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2013

402

Kế hoạch 8245/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do tỉnh Lâm Đồng ban hành

bạch, dân chủ; c) Xây dựng quy định về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở các cấp. 2. Sở Khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan: Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ khoa học và công nghệ có trình độ cao, tâm huyết; cơ

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

403

Kế hoạch 3586/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 125-NQ/CP và Nghị quyết 18-NQ/TU về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên

kết hợp hài hòa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển các chính sách xã hội khác, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, trợ giúp xã hội để mọi công dân đều được đảm bảo an sinh xã hội. Việc phát triển hệ thống tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo đảm tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại, củng cố niềm tin và sự hài lòng của

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

404

Quyết định 949/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tư pháp ban

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày . Điều 3. Chánh Văn phòng

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2018

405

Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Tuyên Quang ban hành

lao động chia sẻ thông tin, dữ liệu chính sách bảo hiểm thất nghiệp để việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và quản lý thủ tục đóng - hưởng bảo hiểm thất nghiệp được an toàn, chính xác. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tư vấn, giải quyết, hỗ trợ học nghề, kỹ năng nghề gắn với chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thông

Ban hành: 24/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

406

Quyết định 3856/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 25-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Khánh Hòa ban hành

phần tiền đóng của Nhà nước, để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. b) Kiện toàn nhân sự, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bảo hiểm xã hội. Mở rộng mạng lưới đại lý cùng đội ngũ cộng tác viên bảo hiểm xã hội ở tuyến xã, gắn liền với hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

407

Nghị quyết 139/NQ-CP năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Chính phủ ban hành

cuộc sống của người Việt Nam. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "Thầy thuốc phải như mẹ hiền", có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế. Nâng cao

Ban hành: 31/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

408

Quyết định 2607/QĐ-UBND năm 2015 về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

hoạch, các luật, chính sách phát triển và đầu tư ngân sách nhà nước cho KHCN hằng năm. 3. Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm thước đo quan trọng nhất trong việc xác lập nhiệm vụ KHCN, đó là nhiệm vụ giải quyết các vấn đề bức xúc của kinh tế - xã hội, giải quyết được các vấn đề về tăng năng suất lao động, cải tiến kỹ thuật - công nghệ, chuyển

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

409

Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP và Kế hoạch hành động 73-KH/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Yên Bái ban hành

có đủ khả năng triển khai được những kỹ thuật phức tạp, góp phần giảm tải cho tuyến trên; tạo điều kiện cho bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh tuyến xã thực hành ở bệnh viện tuyến huyện. - Định kỳ tổ chức kiểm tra tay nghề, đánh giá chính xác hiệu quả làm việc của y, bác sĩ gắn với phát động các phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp

Ban hành: 26/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

410

Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành

18/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

411

Quyết định 444/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp

CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (Ban hành kèm theo Quyết định số 444/QĐ-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

412

Nghị quyết 107/NQ-CP năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan

Ban hành: 16/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

413

Quyết định 402/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ cán bộ, công, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới” với những nội dung chủ yếu sau: I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Triển

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2016

414

Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành

lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và các chương trình, đề án phát triển thể dục, thể thao quan trọng khác được Chính phủ và UBND tỉnh phê duyệt. 2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao: a) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan

Ban hành: 30/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

415

Kế hoạch 389/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Lai Châu

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 09/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập được tiến

Ban hành: 29/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

416

Quyết định 1736/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 16-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Bắc Kạn ban hành

đơn vị của huyện đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; - Phát huy vai trò của các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương trong việc đôn đốc, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về

Ban hành: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

417

Quyết định 4211/QĐ-UBND năm 2015 về Đề án "Xây dựng, phát triển Y tế kỹ thuật cao để thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế khu vực Bắc Trung bộ giai đoạn 2015 - 2020" do tỉnh Nghệ An ban hành

PHÁT TRIỂN Y TẾ KỸ THUẬT CAO ĐỂ THÀNH PHỐ VINH TRỞ THÀNH TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020" ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình

Ban hành: 21/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

418

Quyết định 5155/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đến năm 2020

1. Ngành nông, lâm, thủy sản - Thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng đến phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nông nghiệp sinh thái, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Ưu tiên phát triển các sản phẩm sẵn có, chủ lực của huyện gắn liền với định hướng của vùng nhằm khai thác tiềm năng nông nghiệp của

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

419

Quyết định 186/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam thành Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

456/TV-VF ngày 19 tháng 8 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 25 tháng 9 năm 2003; Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Kỹ

Ban hành: 14/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

420

Kế hoạch 163/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2019

dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch; chú trọng bồi dưỡng du lịch cộng đồng cho các địa phương có tiềm năng phát triển loại hình du lịch này; - Hiệp hội Du lịch tỉnh phát động chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, ngoại ngữ... cho lao động của các doanh

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132