Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CONG TY PHAT TRIEN KY NGHE DUOC TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 261-280 trong 11133 văn bản

261

Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2017 về triển khai thực hiện Chương trình hành động 18-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh Ninh Bình ban hành

sát chặt chẽ, công khai, minh bạch, bình đẳng với doanh nghiệp khác. 2. Yêu cầu: - Tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh tái cơ cấu, thoái vốn doanh

Ban hành: 05/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

262

Nghị quyết 81/NQ-CP năm 2012 về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận 26-TB/TW sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Chính phủ ban hành

Đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo số 26-TB/TW, Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (sau đây viết tắt là Quyết định số 629/QĐ-TTg) nhằm nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện công tác gia đình

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

263

Quyết định 1186/QĐ-BNN-BVTV năm 2019 về loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1186/QĐ-BNN-BVTV Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC LOẠI BỎ THUỐC

Ban hành: 10/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

264

Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP, Nghị quyết 05-NQ/TW và Nghị quyết 24/2016/QH do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là khoa học - công nghệ hiện đại, coi đây là yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế Tập trung nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, khả năng nghiên cứu - triển khai, ứng dụng, tiếp thu và làm chủ các tiến bộ kỹ thuật, tạo bước chuyển

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2017

265

Quyết định 2510/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết 57/NQ-CP giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

57/NQ-CP NGÀY 01/12/2009 CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 27/4/2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN (Kèm theo Quyết định số: 2510/QĐ.UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh Nghệ An) A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Phát huy vai

Ban hành: 09/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2012

266

Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Chính phủ ban hành

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, QUYẾT

Ban hành: 29/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

267

Quyết định 5365/QĐ-BNN-TCLN năm 2016 hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng 6 loài cây ngập mặn: Mấm trắng, Mấm biển, Đước đôi, Đưng, Bần trắng và Cóc trắng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Cóc trắng (Lumnitzea racemosa). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày . Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

268

Chỉ thị 08/CT-TW năm 1982 về việc tăng cường lãnh đạo và quản lý công tác xuất bản do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành

sở vật chất - kỹ thuật ) được thành lập một nhà xuất bản có tính tổng hợp để tập trung thống nhất việc xuất bản sách, văn hoá phẩm của địa phương. Ở những nơi chưa có nhà xuất bản địa phương, các ty văn hoá thông tin cần có kế hoạch xuất bản chung thống nhất cho các ngành. 2- Kế hoạch biên tập và kế hoạch xuất bản hàng năm, dài hạn và đột

Ban hành: 14/09/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2014

269

Kế hoạch 1648/KH-UBND năm 2017 triển khai Nghị quyết 27/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW và Nghị quyết 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bình Dương ban hành

ngoại ngữ ở các cấp học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; đẩy mạnh phân luồng trong giáo dục, gắn với đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, theo dõi báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình

Ban hành: 03/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2018

270

Chỉ thị 1568/CT-TTg năm 2010 triển khai Kết luận 78-KL/TW do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2010. b) Chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi, đánh giá tổng hợp việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; ngành, nghề kinh doanh và việc tổ chức quản lý tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng

Ban hành: 19/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2010

271

Thông tư 17/2017/TT-BKHCN quy định về quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

chức quản lý ở địa phương. 2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định việc phân nhóm các dự án trên cơ sở ý kiến của hội đồng tư vấn xác định dự án thuộc Chương trình. 3. Mã số của các dự án thuộc Chương trình Các dự án thuộc Chương trình được ghi mã số như sau: SHTT.TW(ĐP).XX-20YY, trong đó: a) SHTT: Là hiệu

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2018

272

Quyết định 5441/QĐ-UBND.CN năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025, có tính đến năm 2030

hợp với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động để tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhân dân; - Phát triển có chọn lọc một số ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học, công nghệtỷ trọng giá trị gia tăng cao, như: Sản xuất vật liệu mới, cơ khí chế tạo, điện tử, công nghệ

Ban hành: 09/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2017

273

Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động 20-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW do tỉnh Sơn La ban hành

dựng và bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. 1.2. Giáo dục con người phát triển toàn diện; coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội cho người học. 1.3. Phát triển quy mô, cơ cấu giáo dục hợp

Ban hành: 27/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

274

Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2017 về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2018

phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; - Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2018

275

Quyết định 229/QĐ-QLD năm 2017 danh mục 1016 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng lưu hành tại Việt Nam - Đợt 158 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 1016 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng lưu hành tại Việt Nam - Đợt 158. Điều 2. Công ty sản xuất và công ty đăng có thuốc lưu hành phải in số đăng ký được Bộ Y tế cấp lên nhãn thuốc và phải chấp hành đúng các quy chế có liên quan tới sản xuất và lưu hành thuốc.

Ban hành: 22/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2017

276

Quyết định 3512/QĐ-UBND năm 2017 Chương trình hành động thực hiện Kết luận 05-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Giảm tỷ lệ người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trốn, chết, người phạm tội mới, tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 15%; ít nhất 50% số khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”; chuyển hoá thành công 60% địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về trật

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

277

Quyết định 2058/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Nghệ An đến 2020, tầm nhìn 2030

trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn. 1.3. Hiện trạng phát triển làng nghề được UBND tỉnh công nhận và làng có nghề. 1.4. Thực trạng vốn đầu tư, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất kinh doanh NNNT. 1.5. Thực trạng môi trường các cơ sở NNNT và làng nghề, làng có nghề. 1.6. Các chính sách đã được áp dụng đối với sự phát

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

278

Quyết định 4210/QĐ-UBND năm 2015 về Đề án "Phát triển y tế miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020"

và dịch nguy hiểm xảy ra, các yếu tố dịch được giám sát chặt chẽ, đặc biệt các dịch nguy hiểm xảy ra, đặc biệt bệnh sốt rét giảm nhiều (Biểu 3) - Công tác khám, chữa bệnh: Các bệnh viện mới triển khai các dịch vụ kỹ thuật thông thường, chưa phát triển được các kỹ thuật chuyên sâu + 02 BVĐKKV đạt bệnh viện hạng 2, nhưng chưa hoàn

Ban hành: 21/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

279

Báo cáo 19/BC-BCĐ kết quả giao ban trực tuyến triển khai công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2013 của Ban Chỉ đạo 127/TW

chính, Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Y tế; - Bộ trưởng Bộ Công Thương - Trưởng ban; - Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú - Phó TBTT; - Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thuế; - Các đ/c ủy viên Ban Chỉ đạo 127/TW; - BCĐ 127/ĐP các tỉnh, thành phố;

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

280

Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2017 về Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, như: Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45