Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CONG TY PHAT TRIEN KY NGHE DUOC TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 221-240 trong 11138 văn bản

221

Kế hoạch 905/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới do tỉnh Hà Nam ban hành

triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt chỉ tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW, Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về công tác cán bộ nữ; tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, tiếp cận với khoa học, công nghệ; khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thành lập hợp tác xã, tổ liên kết do phụ nữ làm

Ban hành: 13/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2018

222

Quyết định 3312/QĐ-BNN-TC năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

tra, giám sát chặt chẽ; kiên quyết xử lý các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ. Tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp trên cơ sở Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. - Đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề nhà nước cần nắm giữ để sử dụng cho đầu tư phát

Ban hành: 07/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

223

Nghị quyết 137/NQ-CP năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do Chính phủ ban hành

từng thời kỳ, bảo đảm phát triển bền vững của từng địa phương và cả nước; tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ y - sinh học nhằm tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh, tật trước sinh, sơ sinh ngang tầm khu vực và thế giới; dự phòng, điều trị và phục hồi chức năng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. - Chú trọng các nghiên

Ban hành: 31/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

224

Kế hoạch 4107/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Hải Dương ban hành

thiện, công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân. - Tiếp tục hiện đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội, đầu tư phát triển công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến trong tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; từng bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả

Ban hành: 22/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

225

Kế hoạch hành động 130/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Thanh Hóa ban hành

tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh. - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban ngành đoàn thể có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Quyết định số 316/QĐ-TTg,

Ban hành: 18/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2015

226

Chỉ thị 7923/CT-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP về thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW và Chương trình hành động 12-CTr/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

nghiệp; triển khai chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2020; thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI. m) Triển khai thực hiện có hiệu quả việc khoán bảo vệ rừng theo Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày

Ban hành: 24/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2017

227

Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP và Chương trình hành động 16-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Chính trị và Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 327/TTg-ĐMDN ngày 01/3/2016. Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Theo lộ

Ban hành: 21/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

228

Kế hoạch 10611/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP và Chương trình 17-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Đắk Lắk ban hành

xuất sản phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển công nghệ tạo ra sản phẩm khoa học và công nghệ, đăng chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hợp tác, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp về đào

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

229

Kế hoạch 247/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP và Chương trình hành động 44-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do thành phố Hải Phòng ban hành

Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị khóa IX “về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV. Sở

Ban hành: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2018

230

Kế hoạch 8861/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP và Chương trình hành động 47-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Lâm Đồng ban hành

đa dạng hóa sản phẩm; hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng trong hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ hình thành phát triển sản phẩm mới, ...); e) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về các nội dung, chính sách hỗ trợ đến người dân và doanh nghiệp; tổ chức điều tra khảo sát cung - cầu công nghệ đối với các doanh nghiệp

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

231

Quyết định 1015/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từ ngân sách nhà nước được thương mại hóa tăng 10% hằng năm. 11. Đẩy mạnh hỗ trợ, khuyến khích xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật địa phương đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 12. Từng bước hình thành các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN như: cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2016

232

Quyết định 347/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chương trình phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. - Tập trung đầu tư sản xuất một số sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao, phấn đấu đạt tỷ lệ sản xuất trong nước trong các sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 40% về giá trị. 2. Đến năm 2020: - Ứng dụng công nghệ cao nhằm

Ban hành: 22/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2013

233

Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP và Kế hoạch 74-KH/TU thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Ninh Thuận ban hành

nhân có tiềm lực vững mạnh, có đủ sức cạnh tranh, có khả năng tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo, cảng biển. Bảo đảm các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân phù hợp với cơ chế thị trường

Ban hành: 21/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2018

234

Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án “Xây dựng và rà soát chế độ chính sách đối với hoạt động văn học, nghệ thuật và văn nghệ sỹ; tài trợ, đặt hàng đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; chính sách khuyến khích sáng tác trong hoạt động văn học, nghệ thuật” thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ

TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT. CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH SÁNG TÁC TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT (Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”) Phần thứ nhất. BỐI CẢNH Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà

Ban hành: 01/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

235

Kế hoạch 322/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW và 107/NQ-CP do tỉnh Bắc Ninh ban hành

quan hành chính nhà nước (SIPAS) và chỉ Chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX) của tỉnh. - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết 36a/NĐ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm triển khai

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

236

Quyết định 99/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 846 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng lưu hành tại Việt Nam - Đợt 160 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

Vixcar Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) 75 mg Viên nén bao phim 36 tháng TCCS Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-28772-18 7. Công ty đăng : Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược phẩm ICA (Đ/c: Lô 10, Đường số 5, KCN Việt Nam - Singapore,

Ban hành: 22/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

237

Quyết định 2397/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển tổ chức khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa đến 2020

thuộc tỉnh (có 09 tổ chức công lập và 03 tổ chức ngoài công lập); 01 Trung tâm nghiên cứu của Trung ương (TW) đóng trên địa bàn tỉnh. + 02 viện nghiên cứu: (1). Viện Nghiên cứu ứng dụng KH&CN Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 04 trung tâm nghiên cứu trực thuộc Sở NN&PTNT: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

238

Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2014 triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" do tỉnh Cà Mau ban hành

quan, đơn vị, doanh nghiệp xác định các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; phát hiện nhân rộng những sáng kiến mới, cách làm hay và đề xuất giải quyết kịp thời những

Ban hành: 14/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2018

239

Quyết định 173/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 251 thuốc nước ngoài được cấp số đăng lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 do Cục Quản lý dược ban hành

, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 251 thuốc nước ngoài được cấp số đăng lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99. Điều 2. Nhà sản xuất và công ty đăng thuốc có trách nhiệm cung cấp thuốc vào Việt Nam theo đúng các hồ sơ tài liệu đã đăng với Bộ Y tế. Số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp phải được in lên nhãn

Ban hành: 27/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

240

Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, Nghị quyết 08/NQ-CP và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Bắc Ninh ban hành

dục nghề nghiệp với doanh nghiệp theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động trong nước và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 5. Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập - Đổi mới

Ban hành: 22/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0