Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CONG VAN 5954 2014 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 48 văn bản

1

Nghị quyết 152/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 152/2014/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2015

2

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2014/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 21 tháng 4 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ

Ban hành: 21/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2015

3

Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2016 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014 do tỉnh Gia Lai ban hành

hình thực hiện công khai tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 149/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa X - kỳ họp thứ 11 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 227/STC-QLNS ngày 02/02/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2016

4

Quyết định 1425/QĐ-KTNN năm 2013 về Kế hoạch kiểm toán năm 2014 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1425/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2014 TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2014

5

Quyết định 1467/QĐ-BTNMT năm 2014 phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1467/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỐNG KÊ DIỆN

Ban hành: 21/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

6

Quyết định 1294/QĐ-LĐTBXH năm 2015 phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015; Xét đề nghị của Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 trên phạm vi toàn quốc, kết quả cụ thể như sau: + Tổng số hộ nghèo: 1.442.261 hộ (giảm

Ban hành: 10/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2015

7

Quyết định 942/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

của Văn phòng UBND tỉnh./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - PVPNN; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Lưu: VT, K4. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Châu PHỤ LỤC I

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2018

8

Quyết định 75/QĐ-UBND năm 2014 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÉT DUYỆT QUY HOẠCH

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2014

9

Nghị quyết 45/2015/NQ-HĐND8 về Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020

Tài chính, Sở Xây dựng, Sở TNMT UBND tỉnh - - 3 Chương trình vận động nhân dân đấu nối nước thải đô thị 2016 - 2020 UBND thị xã Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một Công ty Cấp thoát nước và môi trường Bình Dương

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2015

10

Thông tư 17/2017/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang

SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH AN GIANG Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2017

11

Quyết định 229/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 229/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 13 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

12

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2016 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách do tỉnh Bắc Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN

Ban hành: 26/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

13

Quyết định 3450/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020

đến hành động về bảo vệ môi trường trong cộng đồng và doanh nghiệp. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng lập quy hoạch và quản lý quy hoạch trên các lĩnh vực liên quan đến bảo vệ môi trường; - Tăng cường kết hợp thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong khi lập, phê

Ban hành: 28/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2016

14

Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2018 về kế hoạch sử dụng đất của huyện Tu Mơ Rông do tỉnh Kon Tum ban hành

02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Căn cứ Công văn số 5630/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

15

Quyết định 3692/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3692/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 29 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

16

Quyết định 4688/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Trong đó: - Đất cơ sở văn hóa 1 0,11 - Đất cơ sở giáo dục và đào tạo 12 22,33 - Đất cơ sở khoa học và công nghệ 1

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

17

Quyết định 57/2015/QĐ-UBND công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu

Ban hành: 17/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

18

Quyết định 420/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 420/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 28 tháng 02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG

Ban hành: 28/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

19

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2016 công bố kết quả Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015, tỉnh Thanh Hóa

về việc phê duyệt phân bổ chi tiết kế hoạch kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa; Theo đề nghị tại Tờ trình số 2833/TTr-SYT ngày 28/12/2014 của Sở Y tế về việc đề nghị công bố Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015, tỉnh Thanh Hóa, QUYẾT ĐỊNH:

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2016

20

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Sở Tư pháp; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tỉnh; - Như Điều 3; - LĐ và CV VPUBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng; - Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng; - Lưu: VT, TH2. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 31/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109