Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CONG TY NHA NUOC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 65003 văn bản

1

Nghị định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 69/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

2

Nghị định 111/2007/NĐ-CP về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 111/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN ĐỔI TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC, CÔNG TY NHÀ

Ban hành: 26/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

3

Hướng dẫn 848/HD-TLĐ năm 2017 về xếp lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong công đoàn tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH TRONG CÁC CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN NHÀ NƯỚC CHI PHỐI Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương (gọi tắt Nghị định số 49/2013/NĐ-CP); Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính

Ban hành: 02/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2017

4

Hướng dẫn 07/HD-BTCTW năm 2017 về xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty có vốn nhà nước chi phối do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

THỂ TRONG TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN NHÀ NƯỚC CHI PHỐI - Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10-4-2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương; - Căn cứ Quyết định số 128-QĐ/TW, ngày 14-12-2004, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2017

5

Quyết định 707/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, QUYẾT

Ban hành: 25/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

6

Thông báo 203/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TRỌNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát

Ban hành: 25/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

7

Quyết định 333/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công ty nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Căn cứ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Xét đề nghị của Giám

Ban hành: 20/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2017

8

Quyết định 648/QĐ-KTNN năm 2016 về Đề cương kiểm toán chuyên đề thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011-2015 do Kiểm toán Nhà nước ban hành

ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TRỌNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước 2015; Căn cứ Quyết định số 1905/QĐ-KTNN ngày 29/12/2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước về kế hoạch kiểm toán năm 2016 của Kiểm toán nhà nước; Căn cứ Quyết định

Ban hành: 01/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

9

Thông báo 43/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Chính phủ với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

PHỦ VỚI TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC Ngày 16 tháng 01 năm 2013, tại Hà Nội, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Cùng dự có Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã

Ban hành: 24/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2013

10

Nghị định 153/2004/NĐ-CP về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, Công ty nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN ĐỔI TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC, CÔNG TY NHÀ NƯỚC ĐỘC LẬP THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12

Ban hành: 09/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

11

Thông tư 13/2011/TT-NHNN về mua, bán ngoại tệ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của

Ban hành: 31/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2011

12

Nghị định 110/2007/NĐ-CP về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước

LẠI CÔNG TY NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Ban hành: 26/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

13

Thông báo 464/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về dự thảo Quyết định chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thành công ty cổ phần do Văn phòng chính phủ ban hành

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHUYỂN MỘT SỐ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ngày 11 tháng 12 năm 2014, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

14

Nghị định 95/2006/NĐ-CP về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 95/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Ban hành: 08/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2006

15

Thông tư 79/2010/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Tài chính ban hành

NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành

Ban hành: 24/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2010

16

Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2010 điều chỉnh quy trình chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi Công ty nhà nước thành

Ban hành: 18/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2010

17

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÔNG TY NHÀ NƯỚC Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

Ban hành: 04/07/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

18

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp

CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm

Ban hành: 13/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

19

Thông tư 51/2006/TT-BTC hướng dẫn Quy chế bán đấu giá công ty nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** Số: 51 /2006/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CÔNG TY NHÀ NƯỚC. Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 12/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2006

20

Thông tư 26/2009/TT-NHNN quy định việc mua – bán ngoại tệ của một số Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

CỦA MỘT SỐ TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC Căn cứ Điểm 3 văn bản số 2578/TTg-KTTH ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc bán ngoại tệ của một số Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây viết tắt là NHNN) hướng dẫn thực hiện như sau: MỤC I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh và

Ban hành: 30/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129