Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CONG TY CO PHAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 68333 văn bản

1

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài Chính tại Tờ trình số 77/TTr-STC ngày 13/3/2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long như sau: 1. Giá nước sinh hoạt a) Hộ nghèo sổ - Tiêu thụ 10 m3 đầu tiên/hộ 3.500

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

2

Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CHUYỂN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

3

Quyết định 645/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch đô thị do Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình sản xuất

THỤ NƯỚC SẠCH ĐÔ THỊ DO CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC NINH BÌNH SẢN XUẤT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2017

4

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND quy định đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt cho Công ty cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ

SINH HOẠT CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ CHẤT THẢI PHÚ THỌ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về sản xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích; Căn cứ Nghị

Ban hành: 20/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2017

5

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Bến phao neo Bến Gót thuộc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng do thành phố Hải Phòng ban hành

HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CỦA BẾN PHAO NEO BẾN GÓT THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21/6/2012; Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

6

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất

SẠCH DO CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH SẢN XUẤT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2017

7

Quyết định 3185/2016/QĐ-UBND về giá dịch vụ sử dụng phà của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng do thành phố Hải Phòng ban hành

PHÀ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

8

Quyết định 3228/QĐ-UBND năm 2016 về chuyển giao quyền đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần về Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định

QUẢN LÝ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI MỘT SỐ CÔNG TY CỔ PHẦN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động

Ban hành: 12/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

9

Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2016 về giá bán nước sạch tại thành phố Bắc Giang và vùng lân cận sử dụng nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

SẠCH TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ VÙNG LÂN CẬN SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất cung ứng và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

10

Quyết định 1842/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Ban hành: 29/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2015

11

Quyết định 288/QĐ-BGTVT năm 2016 về thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Vận tải thủy - Công Ty Cổ Phần do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY - CTCP BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày

Ban hành: 27/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

12

Quyết định 3099/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty cổ phần AEC Logistics do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 027/16/AEC ngày 29/8/2016 của Công ty cổ phần AEC Logistics; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận: Công ty cổ phần AEC Logistics.

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2016

13

Quyết định 45/2016/QĐ-UBND về quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre do tỉnh Bến Tre ban hành

SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2016

14

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND về duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Đoan Hùng do tỉnh Phú Thọ ban hành

ngày 14/11/2013 của Chính phủ; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 182/TTr-STC ngày 13 tháng 7 năm 2016. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Đoan Hùng, cụ thể như sau: STT Đối tượng sử dụng Giá bán nước sạch (đồng/m3)

Ban hành: 19/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2016

15

Quyết định 1516/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Sơn La

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA TỈNH SƠN LA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần; Căn

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2016

16

Quyết định 1517/QĐ-UBND năm 2016 về sắp xếp chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Sơn La

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA TỈNH SƠN LA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần; Căn cứ

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2016

17

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 177/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

18

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

PHẦN Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính

Ban hành: 12/01/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2016

19

Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

59/2011/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất,

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2015

20

Quyết định 22/2015/QĐ-TTg về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Quản

Ban hành: 22/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.15.20